Search result for

dictate

(54 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dictate-, *dictate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictate[VI] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] บอกให้เขียนตาม
dictate[VI] บอกให้เขียนตาม, Syn. record, verbalize
dictate to[PHRV] บอกให้จดตาม, See also: บอกให้เขียนตาม
dictate to[PHRV] สั่ง, See also: บังคับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictate(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ n. คำสั่ง,คำบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My brother dictate!พี่ชายฉันทำตามฉัน The Great Dictator (1940)
Children, write. Grandma, dictate.เด็กเขียน ยาย dictate Idemo dalje (1982)
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย 10 Things I Hate About You (1999)
The County Board of Supervisors firmly believes we can't allow gangs to dictate the terms by which our young people live.คณะกรรมการฝ่ายบริหารมั่นใจว่า เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊ง มีอิทธิพลต่อเด็กในท้องถิ่น Gridiron Gang (2006)
Let's get the jump and dictate the engagement. Hurry.ออกเดินทางแต่เนิ่นๆ กางตาข่ายดักพวกมัน เร็วเข้า Flyboys (2006)
Dictates that you turn off that fountain right now!ชั้นบอกให้ปิดไอ้น้ำพุบ้า เดี๋ยวนี้! Art Isn't Easy (2007)
I'll expect a fully dictated chart before you leave tonight,karev.ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาร์ทจะเสร็จก่อนที่คุณจะกลับคืนนี้แน่นอน,คาเรฟ A Change Is Gonna Come (2007)
Well,lds doesn't try to dictate every detail of our lives.ศาสนาของผมไม่ได้พยายามควบคุมทุกรายละเอียดชีวิตของพวกเรา The Right Stuff (2007)
Tradition dictates the throne must pass to a male heir.ตามกฎมณเทียรบาล รัชทายาทชายเท่านั้นที่ครองราช Stardust (2007)
You dictate, I'll write.คุณบอก ผมเขียน Music and Lyrics (2007)
I suppose he's just doing what his instinct dictates.ฉันคิดว่า เขาทำไปตามสัญชาตญาณมากกว่านะ Episode #2.2 (2008)
Logical design dictates they'd neverการออกแบบอย่างมีหลักการบ่งบอกว่ามันไม่เคย The Legend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictateHe dictated several letters to his secretary.
dictateI will not be dictated to by some idiot in the personnel department.
dictateMy boss dictated a letter for his secretary to type.
dictateNo one shall dictate to me.
dictateThe clock dictates man's movements.
dictateThe victorious country dictated the terms of peace to the defeated country.
dictateWrite down what the professor dictates in the French class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จการ[V] dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
บอกคำบอก[V] dictate, Example: ครูบอกคำบอกเร็วเกินกว่าที่เด็กจะเขียนทัน, Thai definition: อ่านให้เขียนตาม, บอกให้เขียนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกให้เขียน[v. exp.] (bøk hai khīen) EN: dictate   FR: dicter
บอกคำบอก[v.] (bøkkhambøk) EN: dictate   FR: dicter
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator   FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: dictator   FR: dictateur [m]
ผู้เผด็จการ[n.] (phūphadetkān) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant   FR: dictateur [m] ; tyran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTATE    D IH0 K T EY1 T
DICTATE    D IH1 K T EY2 T
DICTATED    D IH1 K T EY2 T AH0 D
DICTATES    D IH0 K T EY1 T S
DICTATES    D IH1 K T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictate    (n) (d i1 k t ei t)
dictate    (v) (d i1 k t ei1 t)
dictated    (v) (d i1 k t ei1 t i d)
dictates    (n) (d i1 k t ei t s)
dictates    (v) (d i1 k t ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口述[kǒu shù, ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, ] dictate; recount orally [Add to Longdo]
听写[tīng xiě, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ, / ] dictate; dictation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, n. [L. dictatum. See {Dictate}, v. t.]
   A statement delivered with authority; an order; a command; an
   authoritative rule, principle, or maxim; a prescription; as,
   listen to the dictates of your conscience; the dictates of
   the gospel.
   [1913 Webster]
 
      I credit what the Grecian dictates say. --Prior.
 
   Syn: Command; injunction; direction suggestion; impulse;
     admonition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, v. t. [imp. & p. p. {Dictated}; p. pr. & vb.
   n. {Dictating}.] [L. dictatus, p. p. of dictare, freq. of
   dicere to say. See {Diction}, and cf. {Dight}.]
   1. To tell or utter so that another may write down; to
    inspire; to compose; as, to dictate a letter to an
    amanuensis.
    [1913 Webster]
 
       The mind which dictated the Iliad.  --Wayland.
    [1913 Webster]
 
       Pages dictated by the Holy Spirit.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To say; to utter; to communicate authoritatively; to
    deliver (a command) to a subordinate; to declare with
    authority; to impose; as, to dictate the terms of a
    treaty; a general dictates orders to his troops.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever is dictated to us by God must be
       believed.               --Watts.
 
   Syn: To suggest; prescribe; enjoin; command; point out; urge;
     admonish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, v. i.
   1. To speak as a superior; to command; to impose conditions
    (on).
    [1913 Webster]
 
       Who presumed to dictate to the sovereign.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To compose literary works; to tell what shall be written
    or said by another.
    [1913 Webster]
 
       Sylla could not skill of letters, and therefore knew
       not how to dictate.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictate
   n 1: an authoritative rule
   2: a guiding principle; "the dictates of reason"
   v 1: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe},
      {dictate}]
   2: say out loud for the purpose of recording; "He dictated a
     report to his secretary"
   3: rule as a dictator

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top