Search result for

deficit

(70 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deficit-, *deficit*
English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deficit[N] ปริมาณที่ขาด, See also: การขาดดุล, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deficitการขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficit clauseข้อกำหนดการขาดทุน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficit financingการคลังแบบขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Deficitการขาดทุนสะสม [เศรษฐศาสตร์]
Deficitขาดทุนสะสม [การบัญชี]
Deficitขาดดุลย์,ส่วนพร่อง [การแพทย์]
Deficit financingการชดเชยการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deficit finance trips to the mall to buy things that we think will fill these holes in our lives.การเงินการขาดดุลการเดินทาง ไปยังห้างสรรพสินค้าที่จะซื้อสิ่งที่ ที่เราคิดว่าจะเติมหลุม เหล่านี้ในชีวิตของเรา Contact (1997)
Attention deficit disorder, 89 percent probability. Heart disorder:โอกาส สมาธิสั้น, 89 % โอกาส โรคหัวใจ ... Gattaca (1997)
And we face runaway deficits of almost $80 billion for this budget year that ends September 30th.และยังขาดไปเกือบ 8 หมื่นล้าน ของปีงบประมาณนี้ที่จะหมดใน 30 ก.ย. The Pursuit of Happyness (2006)
That deficit is larger than the entire federal budget in 1957.ซึ่งขาดมากกว่ายอดรวมงบปี 57 ซะอีก The Pursuit of Happyness (2006)
Your son's attention deficit disorder can be modified through group interaction help him find some children to pair up with him or arrange a student to be his friendลูกชายของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น แต่เราสามารถแก้ไขได้ โดยให้เขาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพียงแค่หาใครสักคน ที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นกับเขา Eternal Summer (2006)
Even longer given the deficit of rum.กัปตันสแปร์โรว ผู้ไม่มีวันตาย อู๊ว ชื่อเท่ดี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
{\pos(192,210)}We got a $200K deficit hanging over our heads.เราขาดเงินอยู่เงินสองแสน เกินกว่าที่เราจะหาได้ Fun Town (2008)
B12 deficit rectified, but her heart's slowing even more.การขาด B12 แก้ไขแล้ว แต่หัวใจเธอกลับเต้นช้าลงกว่าเดิมอีก Dying Changes Everything (2008)
We're going to have a significant influx of capital very soon, and we'll make up the merger deficit.เราจะมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าเร็วๆ นี้ มันจะเติมส่วนที่ขาดดุลไปในการรวม New York Sucks (2009)
I just think I might have, you know, the attention deficit...ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีอะไร"ใกล้เคียง" แบรรี่ย์ มีคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ผิด ใกล้เคียง"มนุษย์คงเหยียบดวงจันทร์ไม่ได้ Negro Y Azul (2009)
The federal deficit.งบประมาณขาดดุลของรัฐน่ะ Crime Doesn't Pay (2009)
You'll be carrying an attention deficit into the day.อีกครึ่งชั่วโมงต้องเรียนแล้วนะ Everyone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deficitA budget deficit must be financed somehow.
deficitA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
deficitA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
deficitA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
deficitAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
deficitDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
deficitEliminating the deficit will be a hard nut to crack.
deficitHe made up for the deficit.
deficitHe made up the deficit with a loan.
deficitHow huge a deficit can the nation stand?
deficitReducing the budget deficit is a major concern of the government.
deficitThe company incurred a deficit of $400 million during the first quarter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen khātdun) EN: balance of payments deficit   
จำนวนเงินที่ขาด[n. exp.] (jamnūan ngoen thī khāt) EN: deficit   
การขาดดุล[n. exp.] (kān khātdun) EN: deficit   FR: déficit [m]
การขาดดุลการค้า[n. exp.] (kān khātdun kānkhā) EN: trade deficit ; balance-of-trade deficit   
ขาดดุล[v.] (khātdun) EN: run deficit ; be imbalanced   
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kānkhā) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   
งบประมาณขาดดุล[n. exp.] (ngoppramān khātdun) EN: deficit budget ; deficit account   FR: budget déficitaire [m]
ติดลบ[v. exp.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend   FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFICIT    D EH1 F AH0 S AH0 T
DEFICITS    D EH1 F AH0 S AH0 T S
DEFICIT'S    D EH1 F AH0 S AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deficit    (n) (d e1 f i s i t)
deficits    (n) (d e1 f i s i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defizit {n}; Minusbetrag {m} | Defizite {pl}deficit | deficits [Add to Longdo]
Verlustvortrag {m}deficit carried forward; loss carried forward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P) [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
穴埋め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P) [Add to Longdo]
財政赤字[ざいせいあかじ, zaiseiakaji] (n) budget deficit [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P) [Add to Longdo]
赤字覚悟[あかじかくご, akajikakugo] (exp) (usu. 赤字覚悟で...) making a loss; incurring a deficit [Add to Longdo]
赤字額[あかじがく, akajigaku] (n) losses; deficit; amount in the red [Add to Longdo]
赤字国債[あかじこくさい, akajikokusai] (n) deficit-covering (government) bond [Add to Longdo]
赤字財政[あかじざいせい, akajizaisei] (n) deficit financing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亏损[kuī sǔn, ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄣˇ, / ] deficit; (financial) loss [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deficit \Def"i*cit\, n. [Lit., it is wanting, 3d person pres.
   indic. of L. deficere, cf. F. d['e]ficit. See {Defect}.]
   Deficiency in amount or quality; a falling short; lack; as, a
   deficit in taxes, revenue, etc. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deficit
   n 1: the property of being an amount by which something is less
      than expected or required; "new blood vessels bud out from
      the already dilated vascular bed to make up the nutritional
      deficit" [syn: {deficit}, {shortage}, {shortfall}]
   2: a deficiency or failure in neurological or mental
     functioning; "the people concerned have a deficit in verbal
     memory"; "they have serious linguistic deficits"
   3: (sports) the score by which a team or individual is losing
     [ant: {lead}]
   4: an excess of liabilities over assets (usually over a certain
     period); "last year there was a serious budgetary deficit"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 deficit [defisit]
   deficit
   loss
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 deficit
   deficit
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 deficit
   deficit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top