Search result for

dc

(84 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dc-, *dc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dcabbr. dischrage,discontinue
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
grandchild n.หลาน -pl. grandchildren
handcarn. รถสี่ล้อที่ใช้มือโยกบนรางรถไฟ
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
handclapn. การตบมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
birdcage(n) กรงนก
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
grandchild(n) หลาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DCTS (digital cordless telephone system)ดีซีทีเอส (ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DCดีซี, ดู  direct current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dc-to-DC converterคอนเวอร์เตอร์ดีซีทูดีซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The 20th Neo-Viper is already set up in Washington, DC and awaiting your signal.นีโอ ไวเปอร์ ตัวที่ 20 ถูกส่งไปที่ วอชิงตันดีซีแล้ว รอสัญญาณจากคุณเท่านั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You've got 15 minutes to catch the next rail to DC.เธอมีเวลา 15 นาที ต่อรถไฟเที่ยวต่อไปเพื่อไป DCChapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Are you currently a Federal Bank of Washington DC customer?คุณเป็นลูกค้าของ Federal Bank ใช่มั้ย ? Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Get free checking, online banking, and more with Federal Bank of Washington DC.ได้สิทธิ์ตรวจยอดฟรี ธุรกรรมออนไลน์ และอื่นๆ กับ Federal Bank Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Juma's in dc?จูม่าอยู่ในดีซี? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Mr. Vice president, I'm special agent moss, head of the fbi's dc branch.ท่าน รอง ปธน. ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ มอส หัวหน้าเอฟบีไอ ฝ่ายดีซี Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Janis, get me dc metro.เจนิส ต่อสาย ตำรวจท้องที่ให้ฉัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Dc metro's covering the district line in case he triesให้ตำรวจท้องที่เตรียมการสำหรับพื้นที่นี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
There's going to be another attack. Here in DC.มันกำลังจะเกิดขึ้นอีก ใน ดีซีนี่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Spends three years at a white-collar firm in DC, and then is handpicked by Kendrick to join the UNR legal department.ทำอยู่ในบริษัทใน ดี.ซี 3 ปี แล้วเค็นดริกก็ไปหยิบมา ทำในแผนกกฎหมายของยูเอ็นอาร์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You called the dcfs.คุณเรียก หน่วยบริการด้านเด็กและครอบครัว Ourselves Alone (2009)
The school counselor or go to DCFS.ครูที่ปรึกษาหรือบอกเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ Today Is the Day: Part 2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dcI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
dcThis initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทค.[N] Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
ไฟฟ้ากระแสตรง[N] direct current, See also: DC, Syn. ไฟกระแสตรง, Example: เขาทดลองปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกันอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitchøp) EN: Chai Chidchob   
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
กำไลก้านแข็ง[n. exp.] (kamlai kānkhaeng) EN: bangle ; handcuffs   FR: menottes [fpl]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
dchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichspannung {f} [electr.]DC voltage [Add to Longdo]
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment [Add to Longdo]
Gleichstrom-Pendelmaschine {f} [electr.]DC dynamo [Add to Longdo]
Gleichstromantrieb {m} [electr.]DC drive [Add to Longdo]
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller [Add to Longdo]
Gleichstromversorgung {f}DC supply [Add to Longdo]
Gleichspannungs-Zwischenkreis {m}; Zwischenkreis {m}DC link; DC intermediate circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
アイディーシー[, aidei-shi-] (n) {comp} IDC [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character) [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric current \electric current\, electrical current
 \electrical current\,
   the movement of electrically charged particles, atoms, or
   ions, through solids, liquids, gases, or free space; the term
   is usually used of relatively smooth movements of electric
   charge through conductors, whether constant or variable.
   Sudden movements of charge are usually referred to by other
   terms, such as {spark} or {lightning} or {discharge}. In
   metallic conductors the electric current is usually due to
   movement of electrons through the metal. The current is
   measured as the rate of movement of charge per unit time, and
   is counted in units of amperes. As a formal definition, the
   direction of movement of electric current is considered as
   the same as the direction of movement of positive charge, or
   in a direction opposite to the movement of negative charge.
   Electric current may move constantly in a single direction,
   called {direct current} (abbreviated {DC}), or may move
   alternately in one direction and then the opposite direction,
   called {alternating current} (abbreviated {AC}).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DC
   n 1: the district occupied entirely by the city of Washington;
      chosen by George Washington as the site of the capital of
      the United States and created out of land ceded by Maryland
      and Virginia [syn: {District of Columbia}, {D.C.}, {DC}]
   2: an electric current that flows in one direction steadily
     [syn: {direct current}, {DC}, {direct electric current}]
     [ant: {AC}, {alternating current}, {alternating electric
     current}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Data Cartridge
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Data-to-Clock [jitter] (DVD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Device Context
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Dublin Core [meta data]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top