Search result for

cows

(47 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cows-, *cows*, cow
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowslip(คาว'สลิพ) n. ต้นขจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowsโค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With me, cows were an afterthought.ถ้ามีวัวก็คงจะต้องคิดบ้าง Oh, God! (1977)
- What a piece of cowshit.- สิ่งที่ ชิ้นส่วนของอึ I Spit on Your Grave (1978)
Blank faces. Calm as Hindu cows.ทุกอย่างบนเครื่องบิน มันเป็นแบบ"ใช้แล้วทิ้ง"น่ะ Fight Club (1999)
I work the cows, the land.เลี้ยงวัว ทำไร่ Pola X (1999)
Very impressive. Now Pedro can talk to cows.น่าประทับใจมาก คราวนี้พีโดรพูดกับวัวได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Distilled from the urine of sacred cows fed only on mango leaves.สกัดจากฉี่วัว ที่เลี้ยงด้วยใบมะม่วง Girl with a Pearl Earring (2003)
No, no, stop it, stop it. My God, woman, you could sell sour milk to cows.หยุดเถอะ คุณผู้หญิง ท่านกำลังเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนรึเปล่านี่ Girl with a Pearl Earring (2003)
And I opened them and found in it a complete set of Monsanto files dealing with toxicological testing of cows who'd been given RBGH.พอผมเปิดดูก็พบว่าในกล่องนั้น มีเอกสารเกี่ยวกับมอนซานโตครบชุด เป็นเรื่องการทดสอบพิษวิทยาในวัว The Corporation (2003)
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย The Corporation (2003)
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows."มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว The Corporation (2003)
But the problem was that use of the artificial hormone caused all sorts of problems for the cows.แต่ปัญหาก็คือ (สตีฟ วิลสัน นักข่าวเชิงสืบสวน) การใช้ฮอร์โมนเทียม ก่อให้เกิดปัญหาร้อยแปดแก่วัว The Corporation (2003)
There's a cost to the cows.มันมีผลเสียต่อวัว (เจน เอเคร นักข่าวเชิงสืบสวน) The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowsCows supply us with many things we need.
cowsCows give us milk, and hens eggs.
cowsThe cows were moving very slowly through the long, green grass.
cowsCows supply milk.
cowsShe can wait till the cows come home but he'll never come back.
cowsThe cows looked big and docile.
cowsWe saw cows grazing in the meadow.
cowsWe will be able to raise cows and sheep, too.
cowsCows give us milk.
cowsI give the cows hay, and midday's work is over.
cowsCows provide us with good milk.
cowsHe has ten cows.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
ต้อนวัวเข้าคอก[v. exp.] (tøn wūa khao khøk) EN: drive cows into an enclosure   

CMU English Pronouncing Dictionary
COWS    K AW1 Z
COWSER    K AW1 Z ER0
COWSERT    K AW1 S ER0 T
COWSLIP    K AW1 S L IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cows    (v) (k au1 z)
cowshed    (n) (k au1 sh e d)
cowskin    (n) (k au1 s k i n)
cowslip    (n) (k au1 s l i p)
cowsheds    (n) (k au1 sh e d z)
cowskins    (n) (k au1 s k i n z)
cowslips    (n) (k au1 s l i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
桜草[さくらそう;サクラソウ, sakurasou ; sakurasou] (n) (1) (uk) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens); (2) Siebold's primrose (Primula siebold) [Add to Longdo]
西洋桜草[せいようさくらそう, seiyousakurasou] (n) (See プリムラ) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
装蹄師;装締師[そうていし, souteishi] (n) farrier (person who fits foot irons on horses and cows); hoof (care) specialist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, n.; pl. {Cows} (kouz); old pl. {Kine} (k[imac]n).
   [OE. cu, cou, AS. c[=u]; akin to D. koe, G. kuh, OHG. kuo,
   Icel. k[=y]r, Dan. & Sw. ko, L. bos ox, cow, Gr. boy^s, Skr.
   g[=o]. [root]223. Cf. {Beef}, {Bovine}, {Bucolic}, {Butter},
   {Nylghau}.]
   [1913 Webster]
   1. The mature female of bovine animals.
    [1913 Webster]
 
   2. The female of certain large mammals, as whales, seals,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cows \cows\ n. pl. [pl. of cow.]
   domesticated bovine animals as a group regardless of sex or
   age; as, wait till the cows come home.
 
   Syn: cattle, kine, oxen, Bos taurus.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cows
   n 1: domesticated bovine animals as a group regardless of sex or
      age; "so many head of cattle"; "wait till the cows come
      home"; "seven thin and ill-favored kine"- Bible; "a team of
      oxen" [syn: {cattle}, {cows}, {kine}, {oxen}, {Bos taurus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top