Search result for

casket

(55 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casket-, *casket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casket[N] ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
casket[VT] บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin

English-Thai: Nontri Dictionary
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I been hidin' in a casket playin' like a stiff.ฉันซ่อนอยู่ในถุงเก็บศพตลอด Phantasm (1979)
Whoever shot him didn't care for open caskets.ใครก็ตามที่ยิงเขาไม่ได้ดูแลโลงศพที่เปิดอยู่ Showtime (2002)
You bury your dad in a closed casket.คุณกำลังฝังพ่อคุณ ในหีบศพแคบๆ Red Eye (2005)
Closed casket.แทบจะเกาะโลงไปเลย Pilot (2006)
It's not about a body or a casket.มันไม่เกี่ยวกับศพ เออ หรือว่าโลงศพ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
If you're up to it, I can walk you through the various casket options we have.ถ้าเธอพร้อมฉันะให้ดูว่ามีโลงแบบไหน Dead Silence (2007)
Only once. We didn't really talk about casket choices.แค่ครั้งเดียว แต่เราไม่ได้คุยว่าจะเลือกโลงแบบไหน Dead Silence (2007)
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที Mr. Brooks (2007)
The De Noir took the casket then we must have the key...ฝ่ายเดอนัวร์ ครอบครองกล่องเล็กๆ ที่เราต้องมีกุญแจไข The Secret of Moonacre (2008)
Now for the casket...สำหรับกล่องใบนั้น The Secret of Moonacre (2008)
The pearls casket!กล่องเก็บไข่มุก The Secret of Moonacre (2008)
Watching his casketมองเขาอยู่ในโลงศพ Time (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ[CLAS] box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ผอบ[N] casket, Syn. ตลับ, กระปุก, โกศ, Example: ผอบใบนั้นมีลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ตลับมีเชิงมียอด
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์[N] casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count unit: ใบ
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
ลัง[n.] (lang) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōngsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASKET    K AE1 S K AH0 T
CASKETS    K AE1 S K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casket    (n) (k aa1 s k i t)
caskets    (n) (k aa1 s k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kästchen {n}; Schatulle {f} | Kästchen {pl}; Schatullen {pl}casket | caskets [Add to Longdo]
Kassette {f} | Kassetten {pl}casket | caskets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケット[, kasuketto] (n) casket [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others [Add to Longdo]
小箱;小筥;小匣[こばこ, kobako] (n) casket; small box [Add to Longdo]
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket [Add to Longdo]
入れ物(P);容れ物;入物(io);容物(io)[いれもの, iremono] (n) (1) container; case; receptacle; (2) (See 棺) (euph. for) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
宝石箱[ほうせきばこ, housekibako] (n) jewel box (case, casket) [Add to Longdo]
霊柩[れいきゅう, reikyuu] (n) coffin; casket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasket \Gas"ket\, n. [Cf. F. garcette, It. gaschetta, Sp. cajeta
   caburn, garceta reef point.]
   1. (Naut.) A line or band used to lash a furled sail
    securely. {Sea gaskets} are common lines; {harbor gaskets}
    are plaited and decorated lines or bands. Called also
    {casket}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) The plaited hemp used for packing a piston, as of the
      steam engine and its pumps.
    (b) Any ring or washer of made of a compressible material,
      used to make joints impermeable to fluids.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. (Naut.)
   A gasket. See {Gasket}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, v. t.
   To put into, or preserve in, a casket. [Poetic] "I have
   casketed my treasure." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. [Cf. F. casquet, dim. of casque belmet, fr.
   Sp. casco.]
   1. A small chest or box, esp. of rich material or ornamental
    character, as for jewels, etc.
    [1913 Webster]
 
       The little casket bring me hither.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of burial case. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. Anything containing or intended to contain something
    highly esteemed; as:
    (a) The body. (--Shak.)
    (b) The tomb. (--Milton).
    (c) A book of selections. [poetic]
      [1913 Webster]
 
         They found him dead . . . an empty casket.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casket
   n 1: box in which a corpse is buried or cremated [syn: {coffin},
      {casket}]
   2: small and often ornate box for holding jewels or other
     valuables [syn: {casket}, {jewel casket}]
   v 1: enclose in a casket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top