Search result for

carve

(93 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carve-, *carve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
carve[VT] ตัด, Syn. cut, cut up
carve[VT] แล่, Syn. slice
carver[N] ช่างแกะสลัก, Syn. craftman
carvery[N] ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก
carve up[PHRV] แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)
carve up[PHRV] แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
carve up[PHRV] เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up
carve-up[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก
scarves(สคาร์ฟซฺ) n. พหูพจน์ของ scarf (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She says I can manage some projects on my own, carve out more of a role.เธอจะให้ฉันบริหารบางโครงการด้วยตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I know you don't believe me... but this thing has carved out a territory and you are in it.ข้ารู้ว่าท่าน ไม่เชื่อ.. แต่มันหนีออกไป และอยู่ในอนาเขตนี้ Outlander (2008)
I'll carve your heart out of your rotting chest.ข้าจะควักเอาหัวใจจากอกเน่าๆ ของเจ้าให้ได้ Outlander (2008)
The symbol on your wrist, the one that you carved into the trail.สัญลักษณ์บนข้อมือนาย สัญลักษณ์ที่นายแกะเป็นรอยไว้ The Lazarus Project (2008)
One day they carve her face.วันนึงเธอโดนพวกมันกรีดหน้า The Dark Knight (2008)
Carved...ชำแหละ... Family Remains (2009)
I carved you into a new animal, Dean.ฉัน... .. ชำแหละแก จนแกกลายเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่... On the Head of a Pin (2009)
But now it's my turn to carve.แต่ตอนนี้เป็นทีของฉันแล้วที่จะชำแหละแกบ้าง On the Head of a Pin (2009)
"Supernatural" by Carver Edlund.supernatural โดย คาร์เวอร์ เอ็ดลุนด์ The Monster at the End of This Book (2009)
We got to find this carver edlund.เราต้องหานาย คาร์เวอร์ เอ็ดลุน นี่ให้เจอ The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carveAt times I confuse curve with carve.
carveCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
carveHe carved a Buddhist image from out of wood.
carveHe carved designs in ivory.
carveHe carved his way to fame.
carveHe carved marble into a statue.
carveHe carved me a wooden doll.
carveMother carved us the chicken.
carveThe boy carved his name on the tree.
carveThe host usually carves the roast at the table.
carveThe sculptor carved wood into an image of Buddha.
carveThe statue is carved out of stone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนเพ็ด[N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
กระเบื้องลอน[N] carved tile, See also: carved roofing, Example: การเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่ามาใช้กระเบื้องลอนทำได้ง่ายมาก, Thai definition: กระเบื้องที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นติดต่อสลับกัน
แรเส้น[V] carve in lines, Thai definition: แกะเส้นบนไม้ หรือบนผิวโลหะ
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ช่างแกะ[N] carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาหากินเป็นช่างแกะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างสลัก[N] sculptor, See also: carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาเป็นช่างสลักที่มีชื่อเสียงเกินกว่าช่างสลักคนอื่นๆ, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
เชือด[V] cut, See also: carve, slash, slice, Syn. เฉือน, หั่น, ตัด, บั่น, Example: ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ, Thai definition: ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa kai) EN: carve a chicken   FR: découper un poulet
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
กระเบื้องลอน[n. exp.] (krabeūang løn) EN: carved tile ; carved roofing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARVE    K AA1 R V
CARVED    K AA1 R V D
CARVEL    K AA0 R V EH1 L
CARVER    K AA1 R V ER0
CARVES    K AA1 R V Z
CARVEY    K AA1 R V IY0
CARVELL    K AA0 R V EY1 L
CARVERS    K AA1 R V ER0 Z
CARVER'S    K AA1 R V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carve    (v) (k aa1 v)
carved    (v) (k aa1 v d)
carver    (n) (k aa1 v @ r)
carves    (v) (k aa1 v z)
carvers    (n) (k aa1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
刻み込む[きざみこむ, kizamikomu] (v5m,vt) to etch (name, etc.); to carve (design) [Add to Longdo]
刻み出す[きざみだす, kizamidasu] (v5s) to carve out [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
刻印[こくいん, kokuin] (n,vs) carved seal [Add to Longdo]
刻字[こくじ, kokuji] (n) carving characters; carved characters [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
出刃[でば, deba] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] carved bow [Add to Longdo]
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, / ] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] carve; cut [Add to Longdo]
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, ] carved or engraved lacquerware [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, / ] carve [Add to Longdo]
雕漆[diāo qī, ㄉㄧㄠ ㄑㄧ, ] carved lacquerware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\ (k[aum]rv), v. t. [imp. & p. p. {Carved}
   (k[aum]rvd); p. pr. & vb. n. {Carving}.] [AS. ceorfan to cut,
   carve; akin to D. kerven, G. kerben, Dan. karve, Sw. karfva,
   and to Gr. gra`fein to write, orig. to scratch, and E.
   -graphy. Cf. {Graphic}.]
   1. To cut. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or they will carven the shepherd's throat.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut, as wood, stone, or other material, in an artistic
    or decorative manner; to sculpture; to engrave.
    [1913 Webster]
 
       Carved with figures strange and sweet. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To make or shape by cutting, sculpturing, or engraving; to
    form; as, to carve a name on a tree.
    [1913 Webster]
 
       An angel carved in stone.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       We carved not a line, and we raised not a stone.
                          --C. Wolfe.
    [1913 Webster]
 
   4. To cut into small pieces or slices, as meat at table; to
    divide for distribution or apportionment; to apportion.
    "To carve a capon." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut: to hew; to mark as if by cutting.
    [1913 Webster]
 
       My good blade carved the casques of men. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A million wrinkles carved his skin.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To take or make, as by cutting; to provide.
    [1913 Webster]
 
       Who could easily have carved themselves their own
       food.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay out; to contrive; to design; to plan.
    [1913 Webster]
 
       Lie ten nights awake carving the fashion of a new
       doublet.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To carve out}, to make or get by cutting, or as if by
    cutting; to cut out. "[Macbeth] with his brandished steel
    . . . carved out his passage." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fortunes were carved out of the property of the
       crown.                --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\, v. i.
   1. To exercise the trade of a sculptor or carver; to engrave
    or cut figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut up meat; as, to carve for all the guests.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\, n.
   A carucate. [Obs.] --Burrill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carve
   v 1: form by carving; "Carve a flower from the ice"
   2: engrave or cut by chipping away at a surface; "carve one's
     name into the bark" [syn: {carve}, {chip at}]
   3: cut to pieces; "Father carved the ham" [syn: {carve}, {cut
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top