Search result for

canonical

(18 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canonical-, *canonical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canonical[ADJ] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical[ADJ] ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic

English-Thai: Nontri Dictionary
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canonical    (j) (k @1 n o1 n i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normalform {f}canonical form; normal form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, ] canonical text [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 canonic \ca*non"ic\ (k[.a]*n[o^]n"[i^]k), canonical
 \ca*non"ic*al\ (k[.a]*n[o^]n"[i^]*kal), a. [L. canonicus, LL.
   canonicalis, fr. L. canon: cf. F. canonique. See {canon}.]
   Of or pertaining to a canon; established by, or according to,
   a canon or canons. "The oath of canonical obedience."
   --Hallam.
   [1913 Webster]
 
   2. Appearing in a Biblical canon; as, a canonical book of the
    Christian New Testament.
    [PJC]
 
   3. Accepted as authoritative; recognized.
    [PJC]
 
   4. (Math.) In its standard form, usually also the simplest
    form; -- of an equation or coordinate.
    [PJC]
 
   5. (Linguistics) Reduced to the simplest and most significant
    form possible without loss of generality; as, a canonical
    syllable pattern. Opposite of {nonstandard}.
 
   Syn: standard. [WordNet 1.5]
 
   6. Pertaining to or resembling a musical canon.
    [PJC]
 
   {Canonical books}, or {Canonical Scriptures}, those books
    which are declared by the canons of the church to be of
    divine inspiration; -- called collectively {the canon}.
    The Roman Catholic Church holds as canonical several books
    which Protestants reject as apocryphal.
 
   {Canonical epistles}, an appellation given to the epistles
    called also general or catholic. See {Catholic epistles},
    under {Canholic}.
 
   {Canonical form} (Math.), the simples or most symmetrical
    form to which all functions of the same class can be
    reduced without lose of generality.
 
   {Canonical hours}, certain stated times of the day, fixed by
    ecclesiastical laws, and appropriated to the offices of
    prayer and devotion; also, certain portions of the
    Breviary, to be used at stated hours of the day. In
    England, this name is also given to the hours from 8 a. m.
    to 3 p. m. (formerly 8 a. m. to 12 m.) before and after
    which marriage can not be legally performed in any parish
    church.
 
   {Canonical letters}, letters of several kinds, formerly given
    by a bishop to traveling clergymen or laymen, to show that
    they were entitled to receive the communion, and to
    distinguish them from heretics.
 
   {Canonical life}, the method or rule of living prescribed by
    the ancient clergy who lived in community; a course of
    living prescribed for the clergy, less rigid than the
    monastic, and more restrained that the secular.
 
   {Canonical obedience}, submission to the canons of a church,
    especially the submission of the inferior clergy to their
    bishops, and of other religious orders to their superiors.
    
 
   {Canonical punishments}, such as the church may inflict, as
    excommunication, degradation, penance, etc.
 
   {Canonical sins} (Anc. Church.), those for which capital
    punishment or public penance decreed by the canon was
    inflicted, as idolatry, murder, adultery, heresy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canonical
   adj 1: appearing in a biblical canon; "a canonical book of the
       Christian New Testament" [syn: {canonic}, {canonical}]
   2: of or relating to or required by canon law [syn: {canonic},
     {canonical}]
   3: reduced to the simplest and most significant form possible
     without loss of generality; "a basic story line"; "a
     canonical syllable pattern" [syn: {basic}, {canonic},
     {canonical}]
   4: conforming to orthodox or recognized rules; "the drinking of
     cocktails was as canonical a rite as the mixing"- Sinclair
     Lewis [syn: {canonic}, {canonical}, {sanctioned}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 canonical
  adj.
 
   [very common; historically, ?according to religious law?] The usual or
   standard state or manner of something. This word has a somewhat more
   technical meaning in mathematics. Two formulas such as 9 + x and x + 9 are
   said to be equivalent because they mean the same thing, but the second one
   is in canonical form because it is written in the usual way, with the
   highest power of x first. Usually there are fixed rules you can use to
   decide whether something is in canonical form. The jargon meaning, a
   relaxation of the technical meaning, acquired its present loading in
   computer-science culture largely through its prominence in Alonzo Church's
   work in computation theory and mathematical logic (see {Knights of the
   Lambda Calculus}). Compare {vanilla}.
 
   Non-technical academics do not use the adjective ?canonical? in any of the
   senses defined above with any regularity; they do however use the nouns
   canon and canonicity (not **canonicalness or **canonicality). The canon of
   a given author is the complete body of authentic works by that author (this
   usage is familiar to Sherlock Holmes fans as well as to literary scholars).
   ?The canon? is the body of works in a given field (e.g., works of
   literature, or of art, or of music) deemed worthwhile for students to study
   and for scholars to investigate.
 
   The word ?canon? has an interesting history. It derives ultimately from the
   Greek ????? (akin to the English ?cane?) referring to a reed. Reeds were
   used for measurement, and in Latin and later Greek the word ?canon? meant a
   rule or a standard. The establishment of a canon of scriptures within
   Christianity was meant to define a standard or a rule for the religion. The
   above non-techspeak academic usages stem from this instance of a defined
   and accepted body of work. Alongside this usage was the promulgation of
   ?canons? (?rules?) for the government of the Catholic Church. The techspeak
   usages (?according to religious law?) derive from this use of the Latin
   ?canon?.
 
   Hackers invest this term with a playfulness that makes an ironic contrast
   with its historical meaning. A true story: One Bob Sjoberg, new at the MIT
   AI Lab, expressed some annoyance at the incessant use of jargon. Over his
   loud objections, GLS and RMS made a point of using as much of it as
   possible in his presence, and eventually it began to sink in. Finally, in
   one conversation, he used the word canonical in jargon-like fashion without
   thinking. Steele: ?Aha! We've finally got you talking jargon too!?
   Stallman: ?What did he say?? Steele: ?Bob just used ?canonical? in the
   canonical way.?
 
   Of course, canonicality depends on context, but it is implicitly defined as
   the way hackers normally expect things to be. Thus, a hacker may claim with
   a straight face that ?according to religious law? is not the canonical
   meaning of canonical.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top