Search result for

botanic

(54 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botanic-, *botanic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botanical[ADJ] เกี่ยวกับพืช, Syn. dendrological
botanical garden[N] สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Botanical drug industryอุตสาหกรรมยาจากพืช [TU Subject Heading]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์
เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Botanical specimensตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They probably added soothing botanicals to the steam rising from the manhole.พวกเขาอาจจะเพิ่มสมุนไพร ที่ท่อไอน้ำก้ได้นะ The House Bunny (2008)
Rufus and lily can get married at the brooklyn botanic garden.ให้รูฟัสกับลิลลี่แต่งงานกัน ที่สวนบรูคลิน Rufus Getting Married (2009)
You two, I believe it's the Cleveland Botanical gardens.คุณสองคน ผมเชื่อว่า... มันเป็นสวนพฤษศาสตร์ในคลีฟแลนด์ Dark Side of the Moon (2010)
1132 Moredo. It's a Botanica.1132 โมเรโด้ มันอยู่ที่โบแทนนิก้า Beauty and the Beast (2010)
Okay, it's too soon to celebrate, and most of us are too fucking tired anyway, but we found this just outside the back entrance of the Botanica where Fauzi was murdered.โอเค มันเร็วไปที่จะฉลอง และพวกเราส่วนใหญ่ยังโครตเพลีย ยังไงก็แล้วแต่ แต่พวกเราเจอสิ่งนี้ ข้างนอกประตูหลัง Beauty and the Beast (2010)
I'd love to do it at the Botanical Gardens, but Chris thinks it's too expensive.ฉันอยากจัดที่สวน โบตานิคอล แต่คริสบอกว่า มันแพงไป Kill Shot (2011)
I looked up voodoo Botanica within a 50-mile radius of Chance Harbor and this is the only thing that popped up.ฉันลองค้นดูใน พฤกษศาสตร์วูดู ภายในรัศมี50ไมล์ ของแชนส์ ฮาเบอร์ และนี่ก็เป็นสิ่งเดียว ที่เด้งขึ้นมา Darkness (2012)
You can't. The botanical garden work is too busy, you can't.ไม่ได้ เธอเองก็ยุ่งกับงานสวน ไม่ได้ Episode #1.7 (2012)
He ran a hotel, and he got the idea to open a zoo in the local botanical gardens instead.พ่อทำธุระกิจโรงแรม และมีแนวคิดจะเปิดสวนสัตว์ ในบริเวณสวนพฤกษา Life of Pi (2012)
Maybe we can go to the Botanical Garden Saturday.บางทีเราอาจไปที่ Botanical Garden Saturday Booked Solid (2013)
The botanical gardens!สวนพืช / อะไรนะ ? The Offer (2015)
We used to go to botanical gardens just like these in Starling City, except she didn't know the... plants as well as you do.ใช่พวกเรามักจะไปที่สวนนั่น The Offer (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botanicThe roses were in full bloom in the botanical garden.
botanicWe found many strange plants in a botanical garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนพฤกษศาสตร์[N] botanical garden
สวนพฤกษชาติ[N] botanical garden, Example: เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาพันธุ์พืชในสวนพฤกษชาติเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวนพฤกษชาติ[n. exp.] (sūan phreuksachāt) EN: botanical garden   FR: jardin botanique [m]
สวนพฤกษศาสตร์[n. exp.] (suan phreuksasāt) EN: botanical garden   FR: jardin botanique [m]
วนอุทยาน[n.] (wana-utthayān) EN: park ; national park ; botanical garden   FR: parc [m] ; parc national [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTANIC    B AH0 T AE1 N IH0 K
BOTANICAL    B AH0 T AE1 N IH0 K AH0 L
BOTANICALLY    B AH0 T AE1 N AH0 K AH0 L IY0
BOTANICALLY    B AH0 T AE1 N AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botanical    (j) (b @1 t a1 n i k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
ストロン[, sutoron] (n) (botanical) stolon [Add to Longdo]
ボタニカルアート[, botanikarua-to] (n) botanical art [Add to Longdo]
花柄[はながら, hanagara] (n,adj-no) (botanical) peduncle [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [Add to Longdo]
蒸散[じょうさん, jousan] (n,vs) (botanical) transpiration [Add to Longdo]
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] (n) botanical garden; (P) [Add to Longdo]
植物種属[しょくぶつしゅぞく, shokubutsushuzoku] (n) botanical genus [Add to Longdo]
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n,adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, ] botanical; plant; vegetation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botanic \Bo*tan"ic\, Botanical \Bo*tan"ic*al\, a. [Cf. F.
   botanique. See {Botany}.]
   Of or pertaining to botany; relating to the study of plants;
   as, a botanical system, arrangement, textbook, expedition. --
   {Bo*tan"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Botanic garden}, a garden devoted to the culture of plants
    collected for the purpose of illustrating the science of
    botany.
 
   {Botanic physician}, a physician whose medicines consist
    chiefly of herbs and roots.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botanic
   adj 1: of or relating to plants or botany; "botanical garden"
       [syn: {botanic}, {botanical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top