Search result for

blinkers

(68 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blinkers-, *blinkers*, blinker
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blinkers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blinkers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinker[N] ผู้กระพริบตา
blinker[N] สัญญาณบอกเหตุ
blinkered[ADJ] ซึ่งมีใจคับแคบ, Syn. narrow-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warning blinkerไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Blinker!- เปิดไฟเลี้ยว! Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm a blinker.ผมกระพริบตา Haunted (2009)
I had my blinker on about five minutes, and this no-good, clearly bald but trying to hide it with a bandana loser swooped right in.แค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว แต่การที่ไอ้หมอนั่นพยายามเบี่ยงเบนประเด็นความผิด ทั้งที่มันขับปาดหน้าฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Football, Feminism and You (2009)
- He saw me! Maybe he had his blinker on too.บางทีเขาอาจเปิดสัญญาณรถแล้วด้วยก็ได้ Football, Feminism and You (2009)
Will you please turn on the bloody blinker when you move in, for god sake!พี่ช่วยบอกผมก่อนฆ่าได้ไหม บ้าเอ๊ย The Man from Nowhere (2010)
This guy didn't even think about using his blinker.ไอ้่หมอนี้ไม่เคยรู้จักใช้ สัญญาณไฟกระพริบ The Negotiation (2010)
Did you just put your blinker on?นี่นายเปิดไฟเลี้ยวเหรอ? Big Hero 6 (2014)
This fantasia... was conjured in your blinkered mind.สิ่งเพ้อฝันนี้ ได้ปลุกจิตใจของคุณ The Blind Fortune Teller (2015)
Tell me this thing about the blinker?มันยังไงกับไฟเลี้ยวนะ Patriots Day (2016)
- Everything's busted. The radio bracket's loose. The right window goes down when I put on the blinker.ทุกอย่างพังหมด แท่นวิทยุหลุด กระจกขวาเลื่อนลงตอนเปิดไฟเลี้ยว Patriots Day (2016)
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ... Full House (1987)
- Blinker, blinker, blinker, blinker! - You hear that?- ไฟสัญญาณ ๆๆๆ คุณได้ยินนั่นไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
But now he's stopping at every stop sign. He's using his blinker at every turn.แต่ตอนนี้เขาหยุดทุก ๆ ป้ายให้หยุด เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง Extreme Aggressor (2005)
Hey, hey, listen, fellas.Es gibt BlinkerMade for Each Other (1985)
What do you expect? A flashing red light on his head?Stimmt, er hat keinen roten Blinker auf dem Kopf. L'homme aux yeux d'argent (1985)
Signal before you turn.Ehe du in die Kurve gehst, Blinker einschalten. Eagles (1986)
gotta go! hold this wire while i turn on the juice.Hey, hast du keinen BlinkerTry to Remember: Part 1 (1987)
- Is the warning light on?- Ist der Warnblinker an? The Vanishing (1988)
There's no warning light in this car.In diesem Auto gibt es keinen WarnblinkerThe Vanishing (1988)
MAN 1 : Hey, the joker didn't know a leader from a sinker.Der Witzbold konnte Blinker nicht von Spinner unterscheiden. Brainwashed (1989)
You forgot your left indicator.Sie haben den Blinker vergessen. Lethal Weapon 2 (1989)
"Ford, somebody switched the lures in my fuckin' tackle box.""Jemand hat in meiner Angelausrüstung die Blinker vertauscht." The Adventures of Ford Fairlane (1990)
And he's flashing his lights.- Und blinkert uns zu. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Okay, signal.Ok, BlinkerDriving Miss D.J. (1992)
That's your turning signal.- Das ist dein Blinker. - Ja. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
The first thing I do is I put on my blinker. Oh, wait, shit.Als Erstes setze ich den Blinker... Clueless (1995)
Nah, that's for the blinkers.Wozu das denn? Das ist das Kabel vom BlinkerLa Haine (1995)
- The blinkers?- Der BlinkerUn air de famille (1996)
I changed lanes without signaling while speeding!An der Kreuzung ohne Blinker Spur gewechselt, dabei zu schnell eine rote Ampel überfahren! Liar Liar (1997)
I finished recessing the other turn indicator in the garage.Ich bin mit dem Einbau des anderen Blinkers in der Garage fertig. The Feminine Mistake (1997)
I put on the blinker, and it took off on me.Ich setzte den Blinker und er ging mir durch. The Comeback (1997)
I knew we would ever work.Die Blinker, der Hecktürschutz. Beton und Stahl. Witness to the Mob (1998)
We install this today, maybe get to the turning indicators.Die bauen wir heute ein, vielleicht schaffen wir auch die BlinkerSay Goodnight, Gracie (1998)
Yeah, there's a new invention. It's called a turn signal. Why don't you use it, you moron?Hey, es gibt 'ne Erfindung, die nennt sich Blinker, du Schnarchnase! Net Prophets (1999)
You want to get in the right lane.Sie sollten schon die Spur wechseln. Nehmen Sie den Blinker raus und... Sweet November (2001)
- Got the blink around? - Of course I have!Hast du den Blinker gesetzt? Undertaking Betty (2002)
One of your blinkers is broken.Bei Ihnen ist ein Blinker kaputt. Mucha sangre (2002)
You have a broken blinker.Bei Ihnen geht hinten ein Blinker nicht. Mucha sangre (2002)
I didn't use my blinkers and circled the block.Ich benutzte den Blinker nicht und umkreiste den Block. Rendezvous (2002)
Cops pull us over for no left blinker.Die Bullen stoppten uns, weil der Blinker nicht ging. For All Debts Public and Private (2002)
Speed limit, turn signals, working taillights.Geschwindigkeit, Blinker, funktionierende Rücklichter. Cleaning Up (2002)
Worms, lures, peanut butter, peanut butter and cheese.Würmer, Blinker, Erdnussbutter. Erdnussbutter und Käse. Big Fish (2003)
The indicator!Und der BlinkerMonsieur Ibrahim (2003)
I know, you'll cough. When you cough, I'll put the indicator on.Dann hustest du eben und schon wird der Blinker eingeschaltet. Monsieur Ibrahim (2003)
But I used the indicator!Ich hab den Blinker eingeschaltet. Monsieur Ibrahim (2003)
He puts on his blinker, not knowing that both lights are covered with wet, sticky snow... that his father failed to clear off at the same time his father... failed to clear off the rear window.Er beginnt zu blinken. Er weiß nicht, dass beide Blinker voll mit klebrigem Schnee sind. Sein Vater hatte versäumt, sie abzuwischen. The Door in the Floor (2004)
Any cars coming up from behind Tommy's car can't see the directional signals... or the brake lights or the tail lights.Auch das Rückfenster hatte er vergessen. Die nachfolgenden Autos können weder Blinker noch Rücklichter sehen. The Door in the Floor (2004)
They've put on their hazards.Oh, sie haben gerade den Warnblinker gesetzt. Cutie Honey: Live Action (2004)
Use your fucking directional!Benutz den verdammten Blinker! Verdammt! New York (2004)
- Blinker, blinker, blinker, blinker!- BlinkerMr. Monk Takes His Medicine (2004)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinkers    (n) (b l i1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work [Add to Longdo]
Blinker {m} [auto]indicator [Add to Longdo]
Scheuklappe {f} | Scheuklappen {pl}blinker | blinkers [Add to Longdo]
betriebsblind {adj}professionally blinkered [Add to Longdo]
betriebsblind werdento become blinkered in one's work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ブリンカー[, burinka-] (n) blinker(s) (e.g. on a horse) [Add to Longdo]
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, ] blinkers (on horse) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top