Search result for

addict

(97 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addict-, *addict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addict[VT] ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict[N] ผู้ติดยาเสพย์ติด
addict[N] ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
addict to[PHRV] ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), See also: ติดยา, ชอบมาก, Syn. hook on
addict to[PHRV] ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on
addictive[ADJ] ซึ่งทำให้ติดยาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Addictionsสิ่งเสพติดให้โทษ [การแพทย์]
Addictsคนเสพติด [TU Subject Heading]
Addictsผู้ติดยาเสพติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
I believe her behavior is driven by what we call a risk addiction.ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของเธอ มันถูกขับดันจากสิ่งที่เราเรียกว่า ติดความเสี่ยงภัย Basic Instinct (1992)
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม? Basic Instinct (1992)
All addiction is progressive.การติดในทุกๆอย่างมันไม่ย่ำอยู่กับที่ Basic Instinct (1992)
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ Basic Instinct (1992)
I'm already working it into a paper: "Risk Addiction and Omnipotence."ผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับมัน "การติดความเสี่ยงภัยและการมีอำนาจ" Basic Instinct (1992)
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น... Basic Instinct (1992)
I kill because I'm addicted to risk. Or to prove that I exist.ฉันฆ่าก็เพราะฉันติดภาวะเสี่ยงภัย หรือเพื่อพิสูจน์ว่าฉันมีตัวตน Basic Instinct (1992)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.มันคือยาเสพติดที่ผู้คนในเวลานี้... ได้สร้างโลกจินตนการออกมานอกงานเขียนแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
How could it be addicting?มันจะติดได้ยังไงกัน In the Mouth of Madness (1994)
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addictA person who is addicted to work is called a workaholic.
addictDrug addiction degraded many people.
addictDrug addiction is a cancer in modern society.
addictEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
addictHe is addicted to cocaine.
addictHe is a heroin addict.
addictI'm a TV addict.
addictI think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.
addictMany criminals in America are addicted to drugs.
addictShe is addicted to alcohol.
addictStopgap measures won't make a dent in drug addiction.
addictThe addict died from a drug overdose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เสพติด[N] addict, Syn. ผู้เสพ, Example: ผู้เสพติด สามารถเลิกได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร หากมีจิตใจที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เสพสิ่งเสพติด
สารเสพย์ติด[N] addict thing, Syn. สิ่งเสพย์ติด
เสพติด[ADJ] habit-forming, See also: addictive, Example: เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน, Thai definition: ที่ใช้บ่อยๆ แล้วติด, มักใช้แก่สิ่งที่ติดแล้วจะให้โทษ เช่น ยาเสพติด สิ่งเสพติด ของเสพติด
ขี้ยา[ADJ] addicted to drugs, Syn. ติดยา, Example: ลูกเขยซึ่งแม่ชอบเพราะรวยกลายเป็น ลูกเขยขี้ยาเกาะเมียกินไปแล้ว, Thai definition: ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
ติด[V] addicted to, See also: be a habit, be crazy about, be fascinated, Example: ลูกชายเขาติดบุหรี่มานานแล้ว แต่เพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง, Thai definition: ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ
ติด[V] addicted to, Syn. ติดข้อง, Example: สามีภรรยาคู่นี้ยังคงต้องติดอยู่ในวังวนของการค้ายาบ้า, Thai definition: อาการที่ข้องอยู่ เช่น ติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[adj.] (khīyā) EN: addicted to drugs   
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā ) EN: drug addict   
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict   FR: toxicomane [f]
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDICT    AH0 D IH1 K T
ADDICT    AE1 D IH2 K T
ADDICTS    AH0 D IH1 K T S
ADDICTS    AE1 D IH2 K T S
ADDICTED    AH0 D IH1 K T AH0 D
ADDICTING    AH0 D IH1 K T IH0 NG
ADDICTION    AH0 D IH1 K SH AH0 N
ADDICTIVE    AH0 D IH1 K T IH0 V
ADDICTIONS    AH0 D IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addict    (n) (a1 d i k t)
addict    (v) (@1 d i1 k t)
addicts    (n) (a1 d i k t s)
addicts    (v) (@1 d i1 k t s)
addicted    (v) (@1 d i1 k t i d)
addicting    (v) (@1 d i1 k t i ng)
addiction    (n) (@1 d i1 k sh @ n)
addictive    (j) (@1 d i1 k t i v)
addictions    (n) (@1 d i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süchtige {m,f}; Süchtiger | Süchtigen {pl}; Süchtigeaddict | addicts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
アジクト[, ajikuto] (n) addict [Add to Longdo]
アヘン中毒;阿片中毒[アヘンちゅうどく(アヘン中毒);あへんちゅうどく(阿片中毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction [Add to Longdo]
アルコール中毒[アルコールちゅうどく, aruko-ru chuudoku] (n) alcoholism; alcohol addiction [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
ニコチン中毒[ニコチンちゅうどく, nikochin chuudoku] (n) nicotinism; nicotine addiction; nicotine poisoning [Add to Longdo]
ペイ患[ペイかん, pei kan] (n) (obsc) drug addict [Add to Longdo]
ペイ中[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction [Add to Longdo]
モルヒネ中毒[モルヒネちゅうどく, moruhine chuudoku] (n) morphinism; morphine addiction; morphine poisoning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile [Add to Longdo]
有药瘾者[yǒu yào yǐn zhě, ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ˇ ㄓㄜˇ, / ] addict [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, / ] addiction; craving [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] addicted to liquor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addict \Ad*dict"\, p. p.
   Addicted; devoted. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addict \Ad*dict"\, v. t. [imp. & p. p. {Addicted}; p. pr. & vb.
   n. {Addicting}.] [L. addictus, p. p. of addicere to adjudge,
   devote; ad + dicere to say. See {Diction}.]
   1. To apply habitually; to devote; to habituate; -- with to.
    "They addict themselves to the civil law." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       He is addicted to his study.     --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       That part of mankind that addict their minds to
       speculations.             --Adventurer.
    [1913 Webster]
 
       His genius addicted him to the study of antiquity.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       A man gross . . . and addicted to low company.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To adapt; to make suitable; to fit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The land about is exceedingly addicted to wood, but
       the coldness of the place hinders the growth.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Addict}, {Devote}, {Consecrate}, {Dedicate}. Addict was
     formerly used in a good sense; as, addicted to letters;
     but is now mostly employed in a bad sense or an
     indifferent one; as, addicted to vice; addicted to
     sensual indulgence. "Addicted to staying at home." --J.
     S. Mill. Devote is always taken in a good sense,
     expressing habitual earnestness in the pursuit of some
     favorite object; as, devoted to science. Consecrate and
     dedicate express devotion of a higher kind, involving
     religious sentiment; as, consecrated to the service of
     the church; dedicated to God.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addict
   n 1: someone who is so ardently devoted to something that it
      resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a
      bodybuilding freak"; "a news junkie" [syn: {addict}, {nut},
      {freak}, {junkie}, {junky}]
   2: someone who is physiologically dependent on a substance;
     abrupt deprivation of the substance produces withdrawal
     symptoms
   v 1: to cause (someone or oneself) to become dependent (on
      something, especially a narcotic drug) [syn: {addict},
      {hook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top