Search result for

-orchestra-

(45 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orchestra, *orchestra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orchestra[N] วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestra[N] ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร, Syn. orchestra stalls

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orchestraวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The orchestra is a fake, right?เรื่องวงออเคสตร้านี่ มันเป็นเรื่องหลอกลวง ใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
Are you already congratulating each other on the disgrace of the Seok Ran Orchestra?คุณได้แสดงความยินดีกับเรื่องน่าอัปยศของ ซุกรันออเคสตร้า หรือยัง Beethoven Virus (2008)
By your form of style is... do you mean by being an Orchestra Killer?โดยสไตล์ของคุณคือ... คุณหมายถึง การเป็น ฆาตกรออร์เคสตร้า หน่ะรึ? Beethoven Virus (2008)
But you couldn't to stay with the same Orchestra for more than 6 months.แต่คุณไม่สามารถอยู่ในวงออร์เคสตราเดิม ได้เกิน 6 เดือน Beethoven Virus (2008)
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
Delay the public performance as long as you can, gather up all the Orchestra members right now.เลื่อนกำหนดงานออกไปเท่าที่คุณจะทำได้ เรียกรวมสมาชิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ Beethoven Virus (2008)
Then why didn't you join another Orchestra after that?แล้วทำไมคุณไม่ไปรวมกับวงออร์เคสตราวงอื่นหลังจากนั้นล่ะ? Beethoven Virus (2008)
Why didn't you go into the Orchestra after graduating college?ทำไมคุณถึงไม่เข้าวงออร์เคสตรา หลังจากเรียนจบล่ะ? Beethoven Virus (2008)
The people here are my Orchestra, they are my members!คนที่อยู่ที่นี่เป็นวงออเคสตร้าของผม, พวกเขาเป็นสามชิกของผม! Beethoven Virus (2008)
Just now what you said about your music director and your orchestra, does that mean that you accept us even a tiny bit?ตอนนี้คุณเอาแต่พูดว่าการควบคุมวงของฉัน และวงออเคสตร้าของฉัน นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับพวกเราบ้างแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
An orchestra is an ensemble.วงออเคสตร้ามันเป็นการเล่นดนตรีประสานกัน Beethoven Virus (2008)
Orchestra?ออเคสตร้า? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orchestraA conductor directs an orchestra.
orchestraAll the orchestra were pleased with their success.
orchestraDo you know the concert schedule of London Symphony Orchestra?
orchestraGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
orchestraI'm going to join the school orchestra.
orchestraPeople came to the concert hall to listen to the famous orchestra.
orchestraThe conductor of this orchestra is a fine musician.
orchestraThe orchestra members respected Mr Smith as a conductor.
orchestraThe orchestra struck up nostalgic music.
orchestraThe piece was arranged for piano and orchestra.
orchestraThey sat in the front row of the concert hall and heard the orchestra clearly.
orchestraThis is the fifth concert by this orchestra.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงดนตรี[N] band, See also: orchestra, Example: วง วาทิณี ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่โด่งดังมาก, Thai definition: กลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนที่เล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อบรรเลงประสานกันเป็นเพลง
ดุริยางค์[N] musical instrument, See also: orchestra, Syn. ดนตรี, ดุริยางค, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
วงดุริยางค์[N] orchestra, See also: band, Example: เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้, Count unit: วง, Thai definition: วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงออร์เคสตรา[n. exp.] (wong økhēttrā) EN: orchestra   FR: orchestre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORCHESTRA    AO1 R K AH0 S T R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orchestra    (n) (oo1 k i s t r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orchester {n} | Orchester {pl}orchestra | orchestras [Add to Longdo]
Orchesterraum {m}; Orchestergraben {m}orchestra pit [Add to Longdo]
Orchestersitze {pl}orchestra stalls [Add to Longdo]
orchestral {adj}orchestral [Add to Longdo]
orchestral {adv}orchestrally [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交响乐团[jiāo xiǎng yuè tuán, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] orchestra [Add to Longdo]
管弦乐团[guǎn xián yuè tuán, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] orchestra [Add to Longdo]
管弦乐队[guǎn xián yuè duì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] orchestra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orchestra \Or"ches*tra\, n. [L. orchestra, Gr. ?, orig., the
   place for the chorus of dancers, from ? to dance: cf. F.
   orchestre.]
   1. The space in a theater between the stage and the audience;
    -- originally appropriated by the Greeks to the chorus and
    its evolutions, afterward by the Romans to persons of
    distinction, and by the moderns to a band of instrumental
    musicians. Now commonly called {orchestra pit}, to
    distinguish it from the section of the main floor occupied
    by spectators.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The space in the main floor of a theater in which the
    audience sits; also, the forward spectator section of the
    main floor, in distinction from the {parterre}, which is
    the rear section of the main floor.
    [PJC]
 
   3. The place in any public hall appropriated to a band of
    instrumental musicians.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) Loosely: A band of instrumental musicians performing
      in a theater, concert hall, or other place of public
      amusement.
    (b) Strictly: A band suitable for the performance of
      symphonies, overtures, etc., as well as for the
      accompaniment of operas, oratorios, cantatas, masses,
      and the like, or of vocal and instrumental solos.
    (c) A band composed, for the largest part, of players of
      the various viol instruments, many of each kind,
      together with a proper complement of wind instruments
      of wood and brass; -- as distinguished from a military
      or street band of players on wind instruments, and
      from an assemblage of solo players for the rendering
      of concerted pieces, such as septets, octets, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) The instruments employed by a full band,
    collectively; as, an orchestra of forty stringed
    instruments, with proper complement of wind instruments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orchestra
   n 1: a musical organization consisting of a group of
      instrumentalists including string players
   2: seating on the main floor in a theater

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top