Search result for

-bounty-

(22 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bounty, *bounty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounty[N] ปริมาณมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend

English-Thai: Nontri Dictionary
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Is that $3,000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3,000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ Jaws (1975)
Monkey D. Luffy, a bounty of 100,000,000 beri...หลังวจากนั้นก็เกิด... One Piece: Wan pîsu (1999)
Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen. Ken Park (2002)
I've come to collect a bounty.ข้ามารับเงินรางวัลค่าหัว The Scorpion King (2002)
He has placed a bounty on your lives. You must be careful at all times.เขาตั้งค่าหัวให้พวกเธอด้วยนะ ระวังไว้ด้วยล่ะ The Matrix Revolutions (2003)
Are you here for the bounty, Seraph?จะมาล่าเงินรางวัลรึไงเซราฟ? The Matrix Revolutions (2003)
- What's the bounty on my head?-พวกมันให้ค่าหัวข้าเท่าไหร่ The Chronicles of Riddick (2004)
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck i saved.แต่ว่าค่าหัวคราวนี้สิ มาจากผู้ทรงศีล คนที่ข้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้ The Chronicles of Riddick (2004)
The blade comes off when the bounty comes off.อยากจะมีชีวิตรอด ก็ยกเลิกค่าหัวของข้าก่อนสิ The Chronicles of Riddick (2004)
I don't care where I'm from, I want the bounty off my head.ข้าจะมาจากไหนก็ช่าง สั่งยกเลิกค่าหัวข้าซะ The Chronicles of Riddick (2004)
Damn, I love a good smash-and-grab! Bounty's as good as ours.ปฏิบัติการอุ้มสายฟ้าแลบ งานนี้รวยเละ The Chronicles of Riddick (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNTY    B AW1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounty    (n) (b au1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spende {f}; Gabe {f} | Spenden {pl}; Gaben {pl}bounty | bounties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounty \Boun"ty\, n.; pl. {Bounties}. [OE. bounte goodness,
   kindness, F. bont['e], fr. L. bonitas, fr. bonus good, for
   older duonus; cf. Skr. duvas honor, respect.]
   [1913 Webster]
   1. Goodness, kindness; virtue; worth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nature set in her at once beauty with bounty.
                          --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality in bestowing gifts or favors; gracious or
    liberal giving; generosity; munificence.
    [1913 Webster]
 
       My bounty is as boundless as the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is given generously or liberally. "Thy morning
    bounties." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. A premium offered or given to induce men to enlist into
    the public service; or to encourage any branch of
    industry, as husbandry or manufactures.
    [1913 Webster]
 
   {Bounty jumper}, one who, during the latter part of the Civil
    War, enlisted in the United States service, and deserted
    as soon as possible after receiving the bounty. [Collog.]
    
 
   {Queen Anne's bounty} (Eng. Hist.), a provision made in Queen
    Anne's reign for augmenting poor clerical livings.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Munificence; generosity; beneficence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bounty
   n 1: payment or reward (especially from a government) for acts
      such as catching criminals or killing predatory animals or
      enlisting in the military [syn: {bounty}, {premium}]
   2: the property of copious abundance [syn: {amplitude},
     {bountifulness}, {bounty}]
   3: generosity evidenced by a willingness to give freely [syn:
     {bounty}, {bounteousness}]
   4: a ship of the British navy; in 1789 part of the crew mutinied
     against their commander William Bligh and set him afloat in
     an open boat [syn: {Bounty}, {H.M.S. Bounty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top