Search result for

-beat-

(66 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beat, *beat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
beat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
beat[VT] ตี, See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
beat[VT] (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
beat[VT] ตีไข่, See also: ตีหรือคนให้เข้ากัน
beat[VT] มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
beat[VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beat[VT] กระพือปีก
beat[N] จังหวะ
beat[N] เสียง (ตีกลอง), See also: เสียงเคาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beatบีต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tenderly beatingละม่อมเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But you'd better beat it.คุณควรจะสู้มันนะ The Great Dictator (1940)
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello.ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี Pinocchio (1940)
Beat it, you buzzards!ออกไปคุณอีแร้ง! Pinocchio (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Thank you, Beatrice, thank you very much.ขอบคุณมาก เบียทริซ Rebecca (1940)
Goodbye, Beatrice.- ลาก่อน เบียทริซ Rebecca (1940)
What do you think of Beatrice?- คุณคิดว่าเบียทริซเป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
Has Beatrice been at you?- เบียทริซรบเร้าคุณเหรอ Rebecca (1940)
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatDon't beat your head against a stone wall.
beatSomeone beat me to the draw!
beatBeat it.
beatThat naughty child needs a good beating.
beatEven though we tried hard, we couldn't beat Jane.
beatThe chances are that he'll be beaten.
beatDon't beat around the bush; tell me who is to blame.
beatOur team can easily beat your team in the first game.
beatShe felt her heart beat quickly.
beatWaves are beating the shore.
beatShe beat off a big snake with a plastic toy bat.
beatHis heart beat fast at the news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำ[V] beat, Syn. ย่ำยาม, Example: พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง, Thai definition: ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม
ลง[V] whip, See also: beat, Syn. เฆี่ยน
เต้น[V] beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
การซ้อม[N] beat, See also: hit, bang, knock, strike, Syn. การทุบตี, Example: มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ
ทุบตี[V] beat, See also: struck, hit, Syn. ทำร้าย, ตบตี, Thai definition: ทำร้ายร่างกาย
ชนะ[V] beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAT    B IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beat    (v) (b ii1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beat {m}; Beatmusik {f} [mus.]beat; beat music [Add to Longdo]
Beatmung {f}breathing [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
Beatmungsgerät {n}airpack [Add to Longdo]
Beatmungsmaske {f}air mask [Add to Longdo]
Paukenschlag {m} | Paukenschläge {pl}beat of the drum | beats of the drum [Add to Longdo]
Schwebungsfrequenz {f}beat frequency [Add to Longdo]
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuā, ㄓㄨㄚ, / ] beat [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] beat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoop \Scoop\, n. [OE. scope, of Scand. origin; cf. Sw. skopa,
   akin to D. schop a shovel, G. sch["u]ppe, and also to E.
   shove. See {Shovel}.]
   1. A large ladle; a vessel with a long handle, used for
    dipping liquids; a utensil for bailing boats.
    [1913 Webster]
 
   2. A deep shovel, or any similar implement for digging out
    and dipping or shoveling up anything; as, a flour scoop;
    the scoop of a dredging machine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surg.) A spoon-shaped instrument, used in extracting
    certain substances or foreign bodies.
    [1913 Webster]
 
   4. A place hollowed out; a basinlike cavity; a hollow.
    [1913 Webster]
 
       Some had lain in the scoop of the rock. --J. R.
                          Drake.
    [1913 Webster]
 
   5. A sweep; a stroke; a swoop.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of scooping, or taking with a scoop or ladle; a
    motion with a scoop, as in dipping or shoveling.
    [1913 Webster]
 
   7. a quantity sufficient to fill a scoop; -- used especially
    for ice cream, dispensed with an ice cream scoop; as, an
    ice cream cone with two scoops.
    [PJC]
 
   8. an act of reporting (news, research results) before a
    rival; also called a {beat}. [Newspaper or laboratory
    cant]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   9. news or information; as, what's the scoop on John's
    divorce?. [informal]
    [PJC]
 
   {Scoop net}, a kind of hand net, used in fishing; also, a net
    for sweeping the bottom of a river.
 
   {Scoop wheel}, a wheel for raising water, having scoops or
    buckets attached to its circumference; a tympanum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undulation \Un`du*la"tion\, n. [Cf. F. ondulation.]
   1. The act of undulating; a waving motion or vibration; as,
    the undulations of a fluid, of water, or of air; the
    undulations of sound.
    [1913 Webster]
 
   2. A wavy appearance or outline; waviness. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.)
    (a) The tremulous tone produced by a peculiar pressure of
      the finger on a string, as of a violin.
    (b) The pulsation caused by the vibrating together of two
      tones not quite in unison; -- called also {beat}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Physics) A motion to and fro, up and down, or from side
    to side, in any fluid or elastic medium, propagated
    continuously among its particles, but with no translation
    of the particles themselves in the direction of the
    propagation of the wave; a wave motion; a vibration.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\ (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat},
   {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS.
   be['a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st
   {Butt}, {Button}.]
   1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to
    beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat
    grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and
    sugar; to beat a drum.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt beat some of it [spices] very small.
                          --Ex. xxx. 36.
    [1913 Webster]
 
       They did beat the gold into thin plates. --Ex.
                          xxxix. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish by blows; to thrash.
    [1913 Webster]
 
   3. To scour or range over in hunting, accompanied with the
    noise made by striking bushes, etc., for the purpose of
    rousing game.
    [1913 Webster]
 
       To beat the woods, and rouse the bounding prey.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To dash against, or strike, as with water or wind.
    [1913 Webster]
 
       A frozen continent . . . beat with perpetual storms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To tread, as a path.
    [1913 Webster]
 
       Pass awful gulfs, and beat my painful way.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   6. To overcome in a battle, contest, strife, race, game,
    etc.; to vanquish, defeat, or conquer; to surpass or be
    superior to.
    [1913 Webster]
 
       He beat them in a bloody battle.   --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       For loveliness, it would be hard to beat that. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   7. To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; -- often with
    out. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   8. To exercise severely; to perplex; to trouble.
    [1913 Webster]
 
       Why should any one . . . beat his head about the
       Latin grammar who does not intend to be a critic?
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.) To give the signal for, by beat of drum; to sound
    by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley,
    a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo.
    See {Alarm}, {Charge}, {Parley}, etc.
    [1913 Webster]
 
   10. to baffle or stump; to defy the comprehension of (a
     person); as, it beats me why he would do that.
     [1913 Webster]
 
   11. to evade, avoid, or escape (blame, taxes, punishment);
     as, to beat the rap (be acquitted); to beat the sales tax
     by buying out of state.
     [1913 Webster]
 
   {To beat down}, to haggle with (any one) to secure a lower
    price; to force down. [Colloq.]
 
   {To beat into}, to teach or instill, by repetition.
 
   {To beat off}, to repel or drive back.
 
   {To beat out}, to extend by hammering.
 
   {To beat out of} a thing, to cause to relinquish it, or give
    it up. "Nor can anything beat their posterity out of it to
    this day." --South.
 
   {To beat the dust}. (Man.)
     (a) To take in too little ground with the fore legs, as a
       horse.
     (b) To perform curvets too precipitately or too low.
 
   {To beat the hoof}, to walk; to go on foot.
 
   {To beat the wing}, to flutter; to move with fluttering
    agitation.
 
   {To beat time}, to measure or regulate time in music by the
    motion of the hand or foot.
 
   {To beat up}, to attack suddenly; to alarm or disturb; as, to
    beat up an enemy's quarters.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To strike; pound; bang; buffet; maul; drub; thump;
     baste; thwack; thrash; pommel; cudgel; belabor; conquer;
     defeat; vanquish; overcome.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\, v. i.
   1. To strike repeatedly; to inflict repeated blows; to knock
    vigorously or loudly.
    [1913 Webster]
 
       The men of the city . . . beat at the door.
                          --Judges. xix.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with pulsation or throbbing.
    [1913 Webster]
 
       A thousand hearts beat happily.    --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To come or act with violence; to dash or fall with force;
    to strike anything, as rain, wind, and waves do.
    [1913 Webster]
 
       Sees rolling tempests vainly beat below. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They [winds] beat at the crazy casement.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       The sun beat upon the head of Jonah, that he
       fainted, and wished in himself to die. --Jonah iv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       Public envy seemeth to beat chiefly upon ministers.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To be in agitation or doubt. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       To still my beating mind.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To make progress against the wind, by sailing in a
    zigzag line or traverse.
    [1913 Webster]
 
   6. To make a sound when struck; as, the drums beat.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) To make a succession of strokes on a drum; as, the
    drummers beat to call soldiers to their quarters.
    [1913 Webster]
 
   8. (Acoustics & Mus.) To sound with more or less rapid
    alternations of greater and less intensity, so as to
    produce a pulsating effect; -- said of instruments, tones,
    or vibrations, not perfectly in unison.
    [1913 Webster]
 
   {A beating wind} (Naut.), a wind which necessitates tacking
    in order to make progress.
 
   {To beat about}, to try to find; to search by various means
    or ways. --Addison.
 
   {To beat about the bush}, to approach a subject circuitously.
    
 
   {To beat up and down} (Hunting), to run first one way and
    then another; -- said of a stag.
 
   {To beat up for recruits}, to go diligently about in order to
    get helpers or participators in an enterprise.
 
   {To beat the rap}, to be acquitted of an accusation; --
    especially, by some sly or deceptive means, rather than to
    be proven innocent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\, a.
   Weary; tired; fatigued; exhausted. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Quite beat, and very much vexed and disappointed.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\, n.
   1. One that beats, or surpasses, another or others; as, the
    beat of him. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. The act of one that beats a person or thing; as:
    (a) (Newspaper Cant) The act of obtaining and publishing a
      piece of news by a newspaper before its competitors;
      also, the news itself; -- also called a {scoop} or
      {exclusive}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         It's a beat on the whole country. --Scribner's
                          Mag.
      [Webster 1913 Suppl.]
    (b) (Hunting) The act of scouring, or ranging over, a
      tract of land to rouse or drive out game; also, those
      so engaged, collectively. "Driven out in the course of
      a beat." --Encyc. of Sport.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         Bears coming out of holes in the rocks at the
         last moment, when the beat is close to them.
                          --Encyc. of
                          Sport.
      [Webster 1913 Suppl.]
    (c) (Fencing) A smart tap on the adversary's blade.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\, n.
   1. A stroke; a blow.
    [1913 Webster]
 
       He, with a careless beat,
       Struck out the mute creation at a heat. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A recurring stroke; a throb; a pulsation; as, a beat of
    the heart; the beat of the pulse.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.)
    (a) The rise or fall of the hand or foot, marking the
      divisions of time; a division of the measure so
      marked. In the rhythm of music the beat is the unit.
    (b) A transient grace note, struck immediately before the
      one it is intended to ornament.
      [1913 Webster]
 
   4. (Acoustics & Mus.) A sudden swelling or re["e]nforcement
    of a sound, recurring at regular intervals, and produced
    by the interference of sound waves of slightly different
    periods of vibrations; applied also, by analogy, to other
    kinds of wave motions; the pulsation or throbbing produced
    by the vibrating together of two tones not quite in
    unison. See {Beat}, v. i., 8.
    [1913 Webster]
 
   5. A round or course which is frequently gone over; as, a
    watchman's beat; analogously, for newspaper reporters, the
    subject or territory that they are assigned to cover; as,
    the Washington beat.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. A place of habitual or frequent resort.
    [1913 Webster]
 
   7. A cheat or swindler of the lowest grade; -- often
    emphasized by dead; as, a dead beat; also, {deadbeat}.
    [Low]
    [1913 Webster]
 
   {Beat of drum} (Mil.), a succession of strokes varied, in
    different ways, for particular purposes, as to regulate a
    march, to call soldiers to their arms or quarters, to
    direct an attack, or retreat, etc.
 
   {Beat of a watch}, or {Beat of a clock}, the stroke or sound
    made by the action of the escapement. A clock is in beat
    or out of beat, according as the stroke is at equal or
    unequal intervals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beat
   adj 1: very tired; "was all in at the end of the day"; "so beat
       I could flop down and go to sleep anywhere"; "bushed
       after all that exercise"; "I'm dead after that long trip"
       [syn: {all in(p)}, {beat(p)}, {bushed(p)}, {dead(p)}]
   n 1: a regular route for a sentry or policeman; "in the old days
      a policeman walked a beat and knew all his people by name"
      [syn: {beat}, {round}]
   2: the rhythmic contraction and expansion of the arteries with
     each beat of the heart; "he could feel the beat of her heart"
     [syn: {pulse}, {pulsation}, {heartbeat}, {beat}]
   3: the basic rhythmic unit in a piece of music; "the piece has a
     fast rhythm"; "the conductor set the beat" [syn: {rhythm},
     {beat}, {musical rhythm}]
   4: a single pulsation of an oscillation produced by adding two
     waves of different frequencies; has a frequency equal to the
     difference between the two oscillations
   5: a member of the beat generation; a nonconformist in dress and
     behavior [syn: {beatnik}, {beat}]
   6: the sound of stroke or blow; "he heard the beat of a drum"
   7: (prosody) the accent in a metrical foot of verse [syn:
     {meter}, {metre}, {measure}, {beat}, {cadence}]
   8: a regular rate of repetition; "the cox raised the beat"
   9: a stroke or blow; "the signal was two beats on the steam
     pipe"
   10: the act of beating to windward; sailing as close as possible
     to the direction from which the wind is blowing
   v 1: come out better in a competition, race, or conflict;
      "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat
      the competition"; "Harvard defeated Yale in the last
      football game" [syn: {beat}, {beat out}, {crush}, {shell},
      {trounce}, {vanquish}]
   2: give a beating to; subject to a beating, either as a
     punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up
     when he walked down the street late at night"; "The teacher
     used to beat the students" [syn: {beat}, {beat up}, {work
     over}]
   3: hit repeatedly; "beat on the door"; "beat the table with his
     shoe"
   4: move rhythmically; "Her heart was beating fast" [syn: {beat},
     {pound}, {thump}]
   5: shape by beating; "beat swords into ploughshares"
   6: make a rhythmic sound; "Rain drummed against the windshield";
     "The drums beat all night" [syn: {drum}, {beat}, {thrum}]
   7: glare or strike with great intensity; "The sun was beating
     down on us"
   8: move with a thrashing motion; "The bird flapped its wings";
     "The eagle beat its wings and soared high into the sky" [syn:
     {beat}, {flap}]
   9: sail with much tacking or with difficulty; "The boat beat in
     the strong wind"
   10: stir vigorously; "beat the egg whites"; "beat the cream"
     [syn: {beat}, {scramble}]
   11: strike (a part of one's own body) repeatedly, as in great
     emotion or in accompaniment to music; "beat one's breast";
     "beat one's foot rhythmically"
   12: be superior; "Reading beats watching television"; "This sure
     beats work!"
   13: avoid paying; "beat the subway fare" [syn: {beat}, {bunk}]
   14: make a sound like a clock or a timer; "the clocks were
     ticking"; "the grandfather clock beat midnight" [syn:
     {tick}, {ticktock}, {ticktack}, {beat}]
   15: move with a flapping motion; "The bird's wings were
     flapping" [syn: {beat}, {flap}]
   16: indicate by beating, as with the fingers or drumsticks;
     "Beat the rhythm"
   17: move with or as if with a regular alternating motion; "the
     city pulsated with music and excitement" [syn: {pulsate},
     {beat}, {quiver}]
   18: make by pounding or trampling; "beat a path through the
     forest"
   19: produce a rhythm by striking repeatedly; "beat the drum"
   20: strike (water or bushes) repeatedly to rouse animals for
     hunting
   21: beat through cleverness and wit; "I beat the traffic"; "She
     outfoxed her competitors" [syn: {outwit}, {overreach},
     {outsmart}, {outfox}, {beat}, {circumvent}]
   22: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]
   23: wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm
     beat"; "He was all washed up after the exam" [syn:
     {exhaust}, {wash up}, {beat}, {tucker}, {tucker out}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BEAT
     Best Enhanced Advanced Technology (Trident, AT)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top