Search result for

(75 entries)
(0.1371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -起-, *起*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น
[きあん, kian] (n) การร่าง (เพื่อนำเสนอ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[kiso] (n) การฟ้องร้อง
[きよう, kiyou] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi ) ตื่นนอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こる[おこる, okoru] Thai: เกิดขึ้น English: to occur
こす[おこす, okosu] Thai: ก่อให้เกิด English: to cause
こす[おこす, okosu] Thai: ปลุก
こす[おこす, okosu] Thai: ตั้งขึ้น
きる[おきる, okiru] Thai: ตื่น
きる[おきる, okiru] Thai: ตั้งตรง English: to rise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
き掛け[おきがけ, okigake] (n) first thing after rising [Add to Longdo]
き出す[おきだす, okidasu] (exp,v5s) to get out of bed; to show a leg [Add to Longdo]
き上がり小法師;き上り小法師;上小法師[おきあがりこぼし, okiagarikoboshi] (n) (See 不倒翁) tumbler; self-righting doll [Add to Longdo]
き上がる(P);きあがる;き上る;上がる;上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P) [Add to Longdo]
き直る[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
き抜け;抜け;きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up [Add to Longdo]
き伏し[おきふし, okifushi] (adv,n) rising and going to bed; daily life [Add to Longdo]
き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See き上がる) to rise; to erect; to get up [Add to Longdo]
こす(P);[おこす, okosu] (v5s,vt) to raise; to cause; to wake someone; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events [Add to Longdo]
[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting) [Add to Longdo]
[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up [Add to Longdo]
[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from [Add to Longdo]
[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, ] originally; at first; at the outset [Add to Longdo]
[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically [Add to Longdo]
[qǐ dòng, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start up (a motor); to launch (a computer application) [Add to Longdo]
[qǐ míng, ㄑㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to name; to christen; to take a name [Add to Longdo]
名儿[qǐ míng r, ㄑㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 名, to name; to christen; to take a name [Add to Longdo]
[qǐ yīn, ㄑㄧˇ , ] cause; a factor (leading to an effect) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get up!きなさい!
What would happen?何がこるだろう。
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつきますか」「8時です」
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動をこせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"If there is an accident," he says, "they will know right away."「事故がきれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の爆剤となってくれればと思う。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何がこっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何がこるだろうか。
War broke out in 1941.1941年に戦争がこった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府に対するデモがきた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威運動をこした。
1990 saw many incidents.1990年はいろんな事がこった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.[JA] 駆けつけた警察官も 刺殺されるという事件が きました Reason (2017)
Wake everyone up right now.[JA] (美波) 今すぐ みんなこしてきて Affection (2017)
We used to read all the same books and stay up, late into the night, just talking about them.[CN] 过去我们常常读同一本书 常常一通宵达旦 The Secret Life of Words (2005)
It's gonna sound crazy, what I'm about to say, but he reminds me of Floyd Mayweather.[JA] どこかメイウェザーを 思いこさせる どこかメイウェザーを 思いこさせる エリー・セックバック ボクシング解説者 CounterPunch (2017)
He never speaks about him.[CN] -乔瑟夫从未向我提 The Secret Life of Words (2005)
And they rubbed salt in the wounds and sewed up deeper cuts with sewing needles.[CN] 他们还在伤口上撒盐 然后用缝衣针把较深的伤口缝 The Secret Life of Words (2005)
I never imagined this could happen in my life.[JA] 私の人生に こんなことがこるなんて Absolute (2017)
A woman who's free, without any ties, wouldn't interest you.[CN] 没男友的女人都不会引你的兴趣 The Secret Life of Words (2005)
He got furious and he scooped me up and forced me on it.[CN] 他大发雷霆 一把抄我逼我上了船 The Secret Life of Words (2005)
Picks me up ... and he throws me in the water.[CN] 他一把抓我 把我扔进了海里 The Secret Life of Words (2005)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 火災がきたのは 小説家 道間(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
Get up, now.[JA] さっさときて Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]
動者[きどうしゃ, kidousha] invoker [Add to Longdo]
動側[きどうがわ, kidougawa] initiator [Add to Longdo]
動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] Aufstehen, Stehen, Beginn [Add to Longdo]
きる[おきる, okiru] aufstehen, auf_sein [Add to Longdo]
き上がる[おきあがる, okiagaru] aufstehen, sich_aufrichten [Add to Longdo]
こす[おこす, okosu] verursachen, wecken [Add to Longdo]
こる[おこる, okoru] entstehen [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] aufstehen [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
[きてん, kiten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[きそ, kiso] Anklage [Add to Longdo]
重機[きじゅうき, kijuuki] Kran [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top