Search result for

(68 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -実-, *実*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じっしゅう, jisshuu] (n) ฝึกงานภาคปฏิบัติ
[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
[じっせん, jissen] การปฏิบัติ การกระทำ วิธีปฏิบัติ สิ่งที่ปฏิบัติ
[じっさい, jissai] (adv) ในความเป็นจริง
[じっけん, jikken] (n) การทดลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じっけん, jikken] สิทธิ์ขาด อำนาจที่แท้จริง
[じつりょく, jitsuryoku] (n ) [N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue
[じったい, jittai] (n ) สภาพหรือสภาวะที่แท้จริง ธาตุแท้
力行使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase ) ใช้กำลัง
[じっし, jisshi] การบังคับใช้,การใช้ปกิบัติ,การบังคับใช้จริง
行委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
(P);子[み, mi] (n) (1) fruit; nut; (2) seed; (3) (in broth) pieces of meat, vegetable, etc.; (4) content; substance; (P) [Add to Longdo]
;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じつじっしんしょうすうてん, jitsujisshinshousuuten] (n) {comp} actual decimal point [Add to Longdo]
がなる[みがなる, miganaru] (exp) to bear fruit; to produce a crop [Add to Longdo]
しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth [Add to Longdo]
しやかに;誠しやかに[まことしやかに, makotoshiyakani] (adv) (See しやか) as if it were true; with seeming truth; plausibly [Add to Longdo]
[じつの, jitsuno] (adj-pn) true; real [Add to Longdo]
のある;の有る[みのある, minoaru] (exp) faithful; sincere [Add to Longdo]
のある;の有る[みのある, minoaru] (adj-f) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] Japanese variant of 實|实 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.のところ物価は毎週上昇している。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"を言うと、俺、高所恐怖症なんだ」「臆病者っ!」 [M]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という表現ははシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」にある表現である。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今日の厳しい現に適応しなければならない。
Three months is too short a time to finish the experiment.3か月というのは、その験を終わらせるには短すぎる時間だ。
Can you absolutely assure delivery by August 15?8月15日までの出荷を確にしていただけますか。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事上補強することになっている。
Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.ああ、僕もに分かりやすいなあって、常々思っているんだよ。 [M]
Arnold teaches us to see the object as it really is.アーノルドは物を際にあるがままに見よと教える。
His beard made him look older by ten years.あごひげが、ある為に彼は10歳ほど際よりふけてみえた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We perceive that if we lost Saipan, we would be in a very difficult position.[CN] (松譲 海军情报部指挥官) 我们意识到 如果塞班岛丢了, 我们会处于一个非常困难的境地 Japan: 1941-1945 (1974)
The Americans knew in advance that we would attack Midway.[CN] (源田 入侵中途岛策划者) 美国人事先知道了我们会进攻中途岛 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
An Akio Jissoji Film[CN] 相寺昭雄导演 Akutoku no sakae (1988)
After all, she did kill her own parents.[JA] の両親を殺すような人間ですから Confrontation (2017)
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや は 評論家の森口さんが 配信しているネット番組から Disbanded (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確といわれています Reason (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最優秀話題賞 といったところでしょうか 力でも何でもない Reason (2017)
-You two were dating, right?[JA] 交際の事があったんですよね? Reason (2017)
Directed by Akio Jissoji[CN] 相寺昭雄导演 Akutoku no sakae (1988)
Now, the world will finally realize how little talent Shin Michima really has.[JA] これで世間も 道間 慎の 本当の力に気が付くだろうね Disbanded (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] は 本の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima![JA] 道間 慎の力は 本物ってことですよ Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address [Add to Longdo]
アドレス領域[じつアドレスりょういき, jitsu adoresu ryouiki] real address area [Add to Longdo]
グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID [Add to Longdo]
システム[じつシステム, jitsu shisutemu] real system [Add to Longdo]
システム環境[じつシステムかんきょう, jitsu shisutemu kankyou] real system environment [Add to Longdo]
パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter [Add to Longdo]
パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
ファイル[じつファイル, jitsu fairu] real file [Add to Longdo]
ファイルストア[じつファイルすとあ, jitsu fairu sutoa] real filestore [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] WAHRHEIT, WIRKLICHKEIT [Add to Longdo]
[み, mi] Frucht, Nuss [Add to Longdo]
[みのる, minoru] Fruechte_tragen [Add to Longdo]
働時間[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
[じっけい, jikkei] der_leibliche_aeltere_Bruder [Add to Longdo]
[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
[じつじょう, jitsujou] wirkliche_Sachlage, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]
[じったい, jittai] wirklicher_Stand_der_Dinge [Add to Longdo]
[じっし, jisshi] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
業家[じつぎょうか, jitsugyouka] Geschaeftsmann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top