Search result for

ไม่สบาย

(52 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สบาย-, *ไม่สบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบาย[V] have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้, Thai definition: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
ไม่สบายใจ[V] be uneasy, See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally), Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, สบายอกสบายใจ, Example: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์, Thai definition: มีความวิตกกังวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More uncomfortable.ไม่สบายมากขึ้น Not Cancer (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
Excuse me, my wife feels sick to her stomach.ขอโทษครับ เมียผมรู้สึกไม่สบายในท้อง Last Resort (2008)
Let's just call in sick.ไปบอกว่าเธอไม่สบายกันเหอะ Scandal Makers (2008)
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้ Iljimae (2008)
He can't work just because he was sick?เขาทำงานไม่ได้เพราะเขาไม่สบายหรอ? Beethoven Virus (2008)
If the kid is sick, I feel the pain, too.ถ้าลูกไม่สบาย... ก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย Baby and I (2008)
Now, I would, but... he seems a bit indisposed at the moment.ฉันก็อยากนะ แต่... ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สบายนิดหน่อยตอนนี้ The Bank Job (2008)
I was really sick at that time.ตอนนั้นชั้นกำลังไม่สบาย My Sassy Girl (2008)
Doesn't he resemble him?ช่วงที่หนูไม่สบายใจ My Sassy Girl (2008)
Where were you unwell?พี่ไม่สบายตรงไหน? Episode #1.5 (2008)
I feel uneasy.ฉันรู้สึกไม่สบาย Episode #1.9 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing   FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ail[VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
down with a disease[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
far gone[ADJ] ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สบายมาก, เมามาก
under the weather[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
ill at ease[ADJ] ซึ่งกระสับกระส่าย, See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย, Syn. nervous, uncomfortable, uneasy, Ant. comfortable, easy
illy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
lost[ADJ] สับสน, See also: ไม่สบายใจ
nauseate[VI] คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
mis[PRF] ไม่สบาย, See also: โชคไม่ดี
under the weather[SL] ป่วย, See also: ไม่สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top