Search result for

โดยทั่ว ๆ

(14 entries)
(0.594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยทั่ว ๆ-, *โดยทั่ว ๆ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา โดยทั่ว ๆ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *โดยทั่ว ๆ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จารึก ๒ก. เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นบนแผ่นศิลา โลหะ หรือดินเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น จารึกไว้ในดวงใจ, ในบทกลอนหมายความว่า เขียนโดยทั่ว ๆ ไป ก็มี.
ชื่อน. คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของโดยทั่ว ๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
ธาตุ ๑, ธาตุ-(ทาด, ทาตุ-) น. สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไปเชื่อว่ามี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มอีก ๒ ธาตุ คือ อากาศธาตุ (ที่ว่าง) และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้).
ธาตุ ๒(ทาด, ทาตุ-) น. กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไปเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ เช่น พระอุรังคธาตุ พระทันต-ธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ
พจนานุกรม(-กฺรม) น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.
รีมน. หน่วยนับจำนวนแผ่นกระดาษ กำหนดว่า กระดาษ ๕๑๖ แผ่น เป็น ๑ รีม แต่โดยทั่ว ๆ ไปถือว่า กระดาษ ๔๘๐ หรือ ๕๐๐ แผ่น เป็น ๑ รีม.
อากาศ, อากาศ-บางทีใช้หมายถึงสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่ว ๆ ไป เช่น เช้านี้อากาศดีจัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

growth curveเส้นโค้งของการเติบโต, กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเต็มที่ ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
somatotrophic hormone (STH) [growth hormone]ฮอร์โมนโซมาโตโทรฟิน (เอสทีเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's, uh, basically what they do when you join an online dating service.มันก็คือ โดยทั่ว ๆ ไปที่เค้าทำกัน ทำไมเธอไม่เข้าจับคู่ออนไลน์ล่ะ The Witches of Bushwick (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทั่ว ๆ[adv.] (dōi thūa-thūa) EN: generally   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top