Search result for

เสื่อมโทรม

(41 entries)
(0.2846 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื่อมโทรม-, *เสื่อมโทรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมโทรม[ADJ] decadent, See also: decaying, immoral, low, dissolute, declining, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สังคมในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในจุดเสื่อมโทรม, Thai definition: เกี่ยวกับการเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
เสื่อมโทรม[V] degenerate, See also: deteriorate, worsen, decline, be decadent, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: ร่างกายของคนชราในวัยนี้มักจะเสื่อมโทรม เช่น ตาเริ่มมัวมองไม่เห็น, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสื่อมโทรมก. เลวลง, มีฐานะตกต่ำกว่าเดิม, เช่น ภาวะเศรษฐกิจกำลังเสื่อมโทรม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This accounts for the holes dug all over and the poor condition of the find.และเป็นต้นเหตุของหลุมที่ถูกขุดไปทั่วๆแบร์โร และสภาวะที่เสื่อมโทรมของการค้นพบ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Men are weak. The race of Men is failing.ช่างอ่อนเเอ เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเสื่อมโทรม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So what's the open spaces take on that?เราคิดว่าต้องบูรณะพื้นที่เสื่อมโทรม I Heart Huckabees (2004)
- Moral turpitude.-ความเสื่อมโทรมของศิลธรรม An American Haunting (2005)
- Moral turpitude, pah!-ความเสื่อมโทรมของศิลธรรม เหอะ An American Haunting (2005)
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร The King and the Clown (2005)
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... The King and the Clown (2005)
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... The King and the Clown (2005)
Lost to the world of degenerate, stoned no-hopers.หายไปในโลกแห่งความเสื่อมโทรมและสิ้นหวัง RocknRolla (2008)
I notice the house is falling down... sad to see the place is in such a state of disrepair..ฉันสังเกตุเห็นคฤหาสน์ที่กำลังเสื่อมโทรม เศร้าที่ได้เห็นสถานที่ซึ่งไร้การซ่อมแซม The Secret of Moonacre (2008)
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline   FR: se délabrer ; dépérir
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé

English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break down[PHRV] เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
deteriorate[VI] เสื่อมโทรม, See also: ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เลวลง, ชำรุด
effete[ADJ] เสื่อมถอย, See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย, Syn. decadent, overrefined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate

English-Thai: Nontri Dictionary
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top