Search result for

เทศ

(139 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทศ-, *เทศ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานเทศกาล (n ) (n.) お祭り[おまつり
Image:

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานเทศบาล (org ) Municipal Office
สำนักงานเทศบาลตำบลSubdistrict-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลเมืองTown-Municipal Office
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน
端午节[duan1 wu3 jie2] (n ) เทศกาลบะจ่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศนา[V] give a sermon, See also: preach, sermonise, sermonize, teach, Syn. แสดงธรรม, เทศน์, Example: ท่านอยากได้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติไว้เทศนาสอนชาวบ้าน, Notes: (บาลี)
เทศนา[V] scold, See also: castigate, Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า, Example: ความผิดคราวนี้หนัก เขารู้ว่าต้องถูกพ่อเทศนาเสียใหญ่โต
เทศน์[V] give a sermon, See also: preach, deliver a sermon, , Syn. เทศนา, แสดงธรรม, Example: พระสงฆ์กำลังเทศน์เรื่องพระรามชาดกให้ชาวบ้านฟัง
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
เทศน์[N] sermon, See also: homily, address, Syn. เทศนา, Example: วันเสาร์อาทิตย์จะมีญาติโยมมาฟังเทศน์และฝึกสมาธิกรรมฐานที่วัดเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา
เทศกาล[N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
เทศกิจ[N] municipal official (whose duty is to take care of cleanness), Example: หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร, Thai definition: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย
เทศบาล[N] municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
เทศาจาร[N] tradition, See also: local custom, country's usual practice, mores, convention, Thai definition: ธรรมเนียมของบ้านเมือง, Notes: (สันสกฤต)
เทศน์แจง[N] a sermon on the revision of the Buddhist scripture, See also: homily, preach, sermon, Syn. คำสั่งสอน, อบรม, Example: วันนี้มีเทศน์แจงที่วัดสวนแก้ว, Thai definition: เทศน์สังคายนา, เทศน์เล่าเรื่องการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศ, เทศ-, เทศ(เทด, เทดสะ-, เทสะ) ว. ต่างประเทศ เช่น เครื่องเทศ ม้าเทศ.
เทศ, เทศ-, เทศ(เทด, เทดสะ-, เทสะ) น. ถิ่นที่, ท้องถิ่น, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส.
เทศ(เท-สก) น. ผู้ชี้แจง, ผู้แสดง, ผู้แสดงธรรม.
เทศกาลน. คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น เช่น ตรุษ สงกรานต์ เข้าพรรษา สารท
เทศกาลคราว เช่น ชาวนาไม่ได้ทำนาสิ้นสองเทศกาลมาแล้ว (พงศ. เลขา).
เทศนาโวหารน. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการเทศนาของพระ.
เทศน์, เทศนา(เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา) น. การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา.
เทศน์, เทศนา(เทด, เทสะนา, เทดสะหฺนา) ก. แสดงธรรม เช่น พระเทศน์, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว เช่น วันนี้ถูกแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์.
เทศน์แจงน. เทศน์สังคายนา ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำสังคายนาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการสังคายนาครั้งแรก.
เทศบัญญัติน. กฎที่เทศบาลตราขึ้น เพื่อใช้บังคับภายในเขตเทศบาลนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law, municipalเทศบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal lawเทศบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal lawเทศบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-law; bye-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-law; bye-law; bylawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bye-law; bylaw; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bylaw; bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipalityเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipalityเทศบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annunciationเทศกาลพระแม่มารีรับข่าวดี [TU Subject Heading]
Bongfai Festival, Thailandเทศกาลบั้งไฟของไทย [TU Subject Heading]
Buddhist sermonsเทศนาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Fasts and feastsเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา [TU Subject Heading]
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]
Film festivalsเทศกาลภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Funeral sermonsเทศนาเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Islamic sermonsเทศนาทางศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Loi Krathong Festival, Thailandเทศกาลลอยกระทงของไทย [TU Subject Heading]
Music festivalsเทศกาลดนตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
China.ประเทศจีน Gimme Some Truth (2009)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)
Do you see them anywhere?...ประเทศจีน... ... \ \".คุณเห็นพวกเขาบ้างไหม Birthmarks (2008)
I mean, it's China, right? **Chinese language**หนูหมายถึง\ มันคือ\"ประเทศจีน\" ใช่ไหมคะ Birthmarks (2008)
We're gonna need the names and numbs of everyone you came in contact with here and in China.พวกเราต้องการชื่อ และจำนวนทุกคนที่ติดต่อกับคุณที่นี่ และที่ประเทศจีน Birthmarks (2008)
It's like the end of Christmas carol.มันเหมือนสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาส Birthmarks (2008)
I don't know. Just let the minister or one of his buddies from the corps...ผมไม่รู้ให้เทศมนตรีหรือ\ เพื่อนสนิทเค้าจากกรมตำรวจ Birthmarks (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Thank God some of those offshore sweat shop jobs are coming back to America.ขอบคุณพระเจ้าที่นำ คนใช้แรงงานหนักจากต่างประเทศ กลับมาอเมริกา Emancipation (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
in my country...ในประเทศของฉัน ... Gas Pills (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทศ[n.] (thēt) EN: country ; land ; region ; municipality   FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศ[adj.] (thēt) EN: alien ; native of a foreign country   FR: étranger ; exotique
เทศกาล[n.] (thētsakān = thēsakān) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration   FR: festivité [m] ; festival [m]
เทศกาล[n.] (thētsakān = thēsakān) EN: season   FR: saison [f]
เทศกาลกินเจ[n. exp.] (thētsakān kinjē) EN: Chinese Vegetarian Festival   
เทศกาลคริสต์มาส[n. exp.] (thētsakān Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide   FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
เทศกาลตรุษจีน[n. exp.] (thētsakān Trut Jīn) EN: Chinese New Year   FR: célébration du nouvel an chinois ; festivités du nouvel an chinois
เทศกาลพาเหรด[n. exp.] (thētsakān phārēt) EN: parade   FR: défilé [m]
เทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (thētsakān Songkrān) EN: Songkran festival   FR: festivités du Songkran [fpl] ; congé du Songkran [m]
เทศกาลออกพรรษา[n. exp.] (thētsakān Økphansā) EN: end of the Buddhist Lent festival   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alderman[N] เทศมนตรี
annual festival[N] เทศกาลประจำปี
Christmas[N] คริสต์มาส, See also: เทศกาลเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี, Syn. Christmastime, Christmas Day
Easter[N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
fest[N] เทศกาล, See also: งานเลี้ยง
festival[N] เทศกาล, See also: วันเทศกาล, งานฉลอง, Syn. gala, celebration, festivity
fete[N] เทศกาลทางศาสนา
local government[N] เทศบาล, See also: องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
Michaelmas[N] เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์
movable feast[N] เทศกาลทางศาสนาซึ่งมีวันจัดงานเปลี่ยนไปทุกปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
albania(แอลเบ' เนีย) n. ประเทศอัลบาเนีย
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
Snow Festival @ Subporo ( ) เทศกาลหิมะที่ซับโปโร ของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夏祭り[なつまつり, natsumatsuri] (n) เทศกาลฤดูร้อน
祭り[まつり, matsuri] (n) เทศกาล, งานฉลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市制[しせい, shisei] เทศบาล,นครบาล,เมือง
七夕祭[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
雪祭り[ゆきまつり, yukimatsuri] (n name ) เทศกาลหิมะ(สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเทศกาลหิมะชื่อดังจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองซัปโปโร เรียกว่า "เทศกาลหิมะซัปโปโร" 札幌雪祭り

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
説く[とく, toku] Thai: เทศนา English: to preach
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Russlandประเทศรัสเซีย
aus(Präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top