Search result for

อาจเป็นได้

(17 entries)
(0.3574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจเป็นได้-, *อาจเป็นได้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could happen.ก็อาจเป็นได้ Ball and Chain (2010)
It mightอาจทำได้ อาจเป็นได้ The Little Prince (1974)
- He might be.อาจเป็นได้ The Bodyguard (1992)
It's possible.ก็อาจเป็นได้.. The Bodyguard (1992)
Possibly.อาจเป็นได้ Rapa Nui (1994)
Yes. Yes, perhaps.ใช่ใช่ อาจเป็นได้ Episode #1.6 (1995)
- Could be.อาจเป็นได้ The Truman Show (1998)
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก The Red Violin (1998)
Police say they are constructing a profile of a likely abductor.ตำรวจกำลังรวบรวม ข้อมูลที่อาจเป็นได้ของผู้ลักพาตัว White Noise (2005)
- Yeah, maybe.-ก็อาจเป็นได้ Match Point (2005)
If so, knowledge of law enforcement does suggest a criminal record.ถ้าเป็นอย่างนั้น เขามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อาจเป็นได้ที่เขาเคยก่อคดีมาก่อน Extreme Aggressor (2005)
maybe, but, i mean, according to all of this, he has never dipped a fin in smallville until now.อาจเป็นได้ แต่ฉันว่าจากที่เห็น เขาไม่เคยมาที่ Smallville จนกระทั่งตอนนี้ Aqua (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perhaps[ADV] บางที, See also: อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้, Syn. maybe, possibly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top