Search result for

หาบ

(40 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาบ-, *หาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาบ[N] load, Thai definition: สิ่งที่หาบ, จำนวนของพอที่จะหาบไปได้
หาบ[V] carry (something) on a shoulder pole, See also: carry on one's shoulder, carry something with a carrying pole, Example: แม่หาบของไปขายที่ตลาดทุกวัน, Thai definition: เอาของห้อยปลายคาน 2 ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป
หาบเร่[N] peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย
หาบ่มิได้[NEG] no, See also: not, Syn. หามิได้, หาไม่, เปล่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาบก. เอาของห้อยปลายคาน ๒ ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป.
หาบน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณีแบบไทย ๕๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ = ๖๐ กิโลกรัม, หาบหลวง ก็เรียก, ถ้าตามวิธีประเพณีแบบจีน ๑๐๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ.
หาบมิได้, หาบ่มิได้(หาบอ-, หาบ่อ-) ว. ไม่มีเลย เช่น คนดีอย่างนี้หาบมิได้, บางทีใช้คร่อมกับคำอื่น เช่น เพชรเม็ดนี้หาตำหนิบ่มิได้.
หาบหลวงน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณีแบบไทย ๕๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ, หาบ ก็เรียก.
หาบเร่น. ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Trouble with books. -Humping check-out girls in the freezer.ปัญหาบัญชี เล่นกับสาวเช็คของในห้องเย็น Oh, God! (1977)
I think we've got some hoon trouble.ฉันคิดว่าเรามีปัญหาบางอย่างที่ ฮุน Mad Max (1979)
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ Mad Max (1979)
This is a lot bigger than any domestic problems you might be experiencing.เรื่องนี้ใหญ่กว่าปัญหาบางเรื่องที่คุณอาจจะมี The Blues Brothers (1980)
Look out for these stairs.มองหาบันไดเหล่านี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
At my age, I'm prepared to take a few things on faith.อายุขนาดผม, ผมเตรียมพร้อมไว้แล้ว เพื่อตามหาบางอย่างที่เป็นความศรัทธา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Trouble with a bill, he can go to Paulie.ปัญหาบิล เขาก็ไปหาพอลลี่ Goodfellas (1990)
If he was such a grown-up why doesn't he get you two an apartment?ถ้ามันโตนัก ทำไมมันไมพาแกไปหาบ้านอยู่ Goodfellas (1990)
Don't worry with what. Just start looking for a new house.ไม่มีอะไร เราแค่จะไปหาบ้านใหม่กัน Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
place out[PHRV] หาที่พักให้, See also: หาบ้านให้อยู่
place with[PHRV] หาที่พักให้กับ, See also: หาบ้านพักให้กับ
put one's hands on[IDM] หาบางสิ่ง, Syn. lay on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
picul(พิค'เคิล) n. หาบ,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ133-144 ปอนด์หรือ60-48 กิโลกรัม

English-Thai: Nontri Dictionary
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
picul(n) น้ำหนักหนึ่งหาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top