Search result for

ล่องลอย

(39 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่องลอย-, *ล่องลอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม The Forbidden Kingdom (2008)
When he's out cold,ในระหว่างที่เขาล่องลอยแบบนั้น The Price (2008)
You can't just leave us hanging.คุณจะปล่อยให้เราล่องลอยไปมาไม่ได้นะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm just dicking around. Give me a hand.ไม่มั๊ง ผมคงเป็นแค่ผู้ชายล่องลอย อยู่ช่วยผมก่อนสิ Up in the Air (2009)
Oh no! The condoms that I had so much trouble buying and that I was gonna use after she was scared by that fake snake i put under the bridge!อือที่กล่องลอยนอยู่นู่น? Crows Zero II (2009)
Chuck's a social butterfly by nature.ชัคชอบทำตัวเหมือนกับผีเสื้อ ล่องลอยไปมา Chuck Versus the Predator (2009)
She swept me away.เธอทำให้ฉันล่องลอยมาเอง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Or, to favor of the winds and the currents, they will take the life to other shores.อาจล่องลอย ตามสายลมและสายน้ำ ซึ่งจะนำพวกมันไปที่ชายฝั่งอื่น Oceans (2009)
Will you feel his spirit in the airเธอจะรู้ถึงวิญญาณของเขา ล่องลอยในอากาศไหม The Bang Bang Club (2010)
I close my eyes and let the music take me.ฉันหลับตาแล้วล่องลอยไปกับเสียงเพลง Frankie & Alice (2010)
Letting our imaginations run away with us is exactly what we were told to do in your freshman address.ให้จินตนาการล่องลอยไปกับเรา เป็นสุนทรพจน์ที่ท่านพูด ตอนปฐมนิเทศนะครับ The Social Network (2010)
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.งั้นฉันก็ขอให้พวกเธอ จินตนาการล่องลอย ไปกับโปรเจคใหม่ก็แล้วกัน The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrift[ADJ] ลอยไป, See also: ล่องลอย, Syn. drifting
drift along[PHRV] ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drift along[PHRV] ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต), See also: ล่องลอย
float[VI] ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ, Syn. drift, sail, glide, Ant. sink
go adrift[PHRV] ล่องลอยไปอย่างอิสระ, See also: ลอยออกไป
ride[VI] ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float
waft[VI] ล่องลอยในอากาศ, Syn. drift, float

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
float(vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top