Search result for

ราคา

(119 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราคา-, *ราคา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถืก (adj ) ราคาถูก ถูกต้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราคา[N] price, See also: cost, value, worth, Syn. ค่า, Example: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5,600 บาท, Thai definition: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
ราคาขาย[N] sale price, See also: selling price, Example: เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
ราคาคุย[N] brag, See also: boast, Syn. การโม้, การโอ้อวด, Example: สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น, Thai definition: โม้โอ้อวดเกินความจริง
ราคาทุน[N] cost price, Syn. ทุน, ราคาต้นทุน, ราคาซื้อ, Ant. ราคาขาย, Thai definition: ราคาสิ่งของที่ซื้อมา
ราคาส่ง[N] wholesale price, Syn. ราคาขายส่ง, Ant. ราคาปลีก, Thai definition: ราคาที่ขายให้แก่ร้านค้าย่อย มักเป็นสินค้าจำนวนมาก และขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปลีก
ราคาตลาด[N] market price, Syn. ราคาท้องตลาด, Example: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก, Thai definition: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง
ราคาปลีก[N] retail price, Syn. ราคาขายปลีก, Ant. ราคาส่ง, Thai definition: ราคาขายย่อยหรือขายเป็นจำนวนน้อย
ราคาขาดตัว[N] net price, See also: actual price
ราคาขายส่ง[N] wholesale price, Syn. ราคาส่ง, Ant. ราคาขายปลีก, ราคาปลีก, Example: การกำหนดราคาน้ำมันทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่งของไทย ไม่ค่อยเป็นไปตามราคาตลาดโลก, Thai definition: ราคาขายให้แก่ร้านค้าย่อย มักเป็นสินค้าจำนวนมาก ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก
ราคาค่างวด[N] price, See also: cost, Example: ระยะแรกๆ ที่ดินสำหรับทำกินยังไม่มีราคาค่างวดอะไรได้นัก เพราะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราคาน. มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
ราคาจำนวนเงินซึ่งได้มีการชำระหรือตกลงจะชำระในการซื้อขายทรัพย์สิน, โดยปริยายหมายความว่า ค่า, คุณค่า, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น เขาทำตัวเป็นคนไม่มีราคา.
ราคาตลาดน. ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง, ราคาท้องตลาด ก็เรียก.
เนื้อ ๑ราคาทองคำเป็นเงินบาทตามคุณภาพของเนื้อทอง เช่น ทองคำหนัก ๑ บาท เป็นราคาเงิน ๘ บาท เรียกว่า ทองเนื้อแปด, ถ้าเป็นราคาเงิน ๙ บาท เรียกว่า ทองเนื้อเก้า หรือ ทองนพคุณเก้าน้ำ
อัฐ ๑ราคาถูก ในสำนวนว่า ไม่กี่อัฐ, ไม่กี่อัฐฬส ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priceราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash priceราคาขายเป็นเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair market-valueราคาตลาดที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash market valueราคาตลาดเป็นเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proportionate priceราคาตามส่วน, ราคาตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threshold priceราคาต่ำสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salable valueราคาที่ซื้อขายกัน (ในท้องตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilized pricesราคาที่ตรึงไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bid priceราคาที่ผู้ซื้อเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา
1. Algeria's Saharah Blend 2. Indonesia's Minas, Nigerai's 3. Bonny Light 4. Saudi Arabia's Arab Light 5.Dubai's Fateh 6. Venezuela's Tia Juana Light 7. Mexico's Isthmus (a non-OPEC crude oil) [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural priceราคาสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export priceราคาส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Consumer priceราคาผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Controlled priceราคาควบคุม [เศรษฐศาสตร์]
Call priceราคาเมื่อเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Commodity priceราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Retail priceราคาขายปลีก [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the last thing I want to come out. Pay him.มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่หนูอยากให้ปรากฏ เสนอราคาให้เขาไปค่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The only bidder, actually.อันที่จริง ต้องพูดว่า ผู้เสนอราคาเพียงคนเดียวถึงจะถูก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Congratulations. You're the high bidder.ยินดีด้วย คุณคือผู้เสนอราคาสูงสุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
... orvalidatemy seIf-image with overpriced cosmetics.ช้อปปิ้งที่ แก๊ป หรือไม่ก็ ทำให้ภาพฉันสมบูรณ์ ด้วยเครื่องสำอางค์ราคาแพงลิบ It's a Wonderful Lie (2008)
- This cost 4,800 yen- นี่ราคา 4,800 เยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Can I live in a 200-million mansion just by working normally?ผมจะได้อยู่แมนชั่นราคา 200 ล้านได้ยังไง ถ้าผมยังทำงานแบบนี้? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
That espresso machine was made in Italy. It cost 3 million yen, alright?เครื่องชงกาแฟนั่นสั่งมาจากอิตาลี ราคา 3 ล้านเยน รู้ไว้นะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- This place cost 200 million, it seems - 200 million?- ที่นี่ราคา 200ล้าน, คิดว่านะ - 200 ล้านเหรอ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
And I'm not bragging, but this player's 1.2 million yenผมไม่ได้อยากจะอวดหรอกนะ แต่เครื่องเล่นนี่ราคา 1.2 ล้านเยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I ordered these speakers from Germany; they cost around 4 million yenลำโพงชุดนี้ผมสั่งจากเยอรมัน ราคาคร่าวๆ ก็ 4 ล้านเยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
The only way I get peace of mind is to use this audio set totalling 12 million yen...หนทางเดียวที่ผมจะพักผ่อนจิตใจได้ก็คือ เครื่องเสียงราคา 12 ล้านเยนชุดนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I paint people who look dead, and you would weep if you knew how much I make doing thatผมวาดรูปคนที่ดูเหมือนตายแล้ว\ และคุณจะร้องไห้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีราคาเท่าไหร่ Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคา[n.] (rākhā) EN: price ; value ; cost ; worth   FR: prix [m] ; coût [m] ; valeur [f]
ราคา[v.] (rākhā) EN: cost   FR: coûter
ราคา ... บาท[X] (rākhā ... bāt) EN: cost ... bahts   FR: coûter ... bahts
ราคาก่อสร้าง[n. exp.] (rākhā køsāng) EN: building costs   
ราคาขาดตัว[n. exp.] (rākhā khāttūa) EN: net price ; firm price ; actual price   FR: prix net [m]
ราคาขาย [n. exp.] (rākhā khāi) EN: selling price ; sale price ; price   FR: prix de vente [m]
ราคาขายปลีก [n. exp.] (rākhā khāiplīk) EN: retail price   FR: prix de vente au détail [m] ; prix au détail [m]
ราคาขายส่ง[n. exp.] (rākhā khāisong) EN: wholesale price   FR: prix de vente en gros [m] ; prix de gros [m]
ราคาขายสด [n. exp.] (rākhā khāi sot) EN: cash price   FR: prix de vente au comptant [m] ; prix au comptant [m] ; prix cash (inf.) [m]
ราคาคงที่[n. exp.] (rākhā khongthī) EN: stable prices   

English-Thai: Longdo Dictionary
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheap[ADJ] ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced
cheapen[VT] ราคาถูกขึ้น
cheapness[N] ราคาถูก
costly[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
cost an arm and a leg[IDM] ราคาสูงเกินไป
expensive[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, มีราคาแพง, Syn. costly, dear, high-priced
pay an arm and a leg[IDM] ราคาสูงเกินไป
low-cost[ADJ] ราคาต่ำ, See also: ราคาถูก, Syn. cheap, inexpensive, Ant. expensive
low-priced[ADJ] ราคาถูก, See also: ถูก, ไม่แพง, Syn. inexpensive, cheap
market[N] อัตราแลกเปลี่ยน, See also: ราคาแลกเปลี่ยน, Syn. exchange, stock exchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ex workราคาหน้าโรงงาน
worldwide slump in prices (phrase ) ราคาสินค้าตกต่ำไปทั่วโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
価格[かかく, kakaku] (n) ราคา
値段[ねだん, nedan] (n) ราคา
株価[かぶか, kabuka] (n) ราคาหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
安い[やすい, yasui] (n adj) ราคาถูก
激安[げきやす, gekiyasu] (adj ) ราคาถูกมาก
安うま[yasuu ma] (n ) ราคาถูก
原価[げんか, genka] (vt ) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
市場価格[しじょうかかく, shijoukakaku] ราคาตลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
billig(adj) มีราคาถูก
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Wert(n) |der, pl. Werte| ราคา เช่น Auto im Wert von 20000 Euro
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stiegราคาสูงขึ้น

French-Thai: Longdo Dictionary
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
prix(n) |m| ราคา เช่น augmentation des prix การขึ้นราคา, prix d'achat ราคาพิเศษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top