Search result for

มุ่งไป

(29 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งไป-, *มุ่งไป*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
Unless I am wrong, and I am never wrong, they are headed dead into the Fire Swamp.ถ้าฉันเดาไม่ผิด และฉันไม่เคยผิด... พวกเขากำลังมุ่งไปสู่ ดงกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
He went to where Akira is.เขามุ่งไปยังที่อยู่ของ อากิระ Akira (1988)
The horizon and never returned. Got me banished here. I'm not like him.มุ่งไปสู่ขอบฟ้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีก ทำให้ข้าเนรเทศมาอยู่นี่ Rapa Nui (1994)
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
Edge her four degrees to port and we' re dead-on.หันที่ 4 องศา ไปท่าเรือ มุ่งไปเลย Dark Harbor (1998)
My call, Tina's already on a bus to Metropolis.ให้ฉันเดาบ้าง ตอนนี้ทีน่าน่าจะอยู่บนรถบัสมุ่งไปเมโทรโพลิสแล้ว X-Ray (2001)
Trinity, I got some serious activity headed your way.ทรินิตี้ มีไอ้ตัวร้ายมุ่งไปทางคุณแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
She and her father went up North Shore to get a pineapple.เธอกับพ่อมุ่งไปทางชายฝั่งตอนเหนือเพื่อเก็บสับประรด 50 First Dates (2004)
Yeah, six hours in. He turned around and headed for Fiji.ใช่ หกชั่วโมงหลังจากขึ้นบิน แล้วเขาก็กลับลำมุ่งไปฟิจิ Tabula Rasa (2004)
Head to the gate. Head to the gate.มุ่งไปหน้าประตู The Great Raid (2005)

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim at[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
channel[VT] มุ่งไปยัง, See also: ใช้ไปในทาง, Syn. direct
center on[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on, centre round, centre upon
center round[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
center upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
centre on[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on, center round, center upon
centre round[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
centre upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
concentrate at[PHRV] มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on[PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล,ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล,มุ่งไปทางทะเล,มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล,ทิศทางจากแผ่นดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
向かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป

German-Thai: Longdo Dictionary
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top