Search result for

ท่อง

(90 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่อง-, *ท่อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปลาท่องโก๋[pa thong ko] (n ) Deep-Fried Dough Sticks
Image:
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (n phrase ) English for Tourism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อง[V] ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai definition: เดินก้าวไปในน้ำ
ท่อง[V] wander, See also: roam around, rove around, Syn. เที่ยว, ทัศนาจร, เดินทาง, ท่องเที่ยว, Example: สุชาติท่องไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้
ท่องจำ[V] memorize, See also: learn by heart, learn by rote, Syn. ท่อง, ท่องบ่น, Example: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้, Thai definition: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ
ท่องบ่น[V] recite, See also: learn by heart, memorize by rote, Syn. ท่องจำ, Example: กณิสรท่องบ่นสูตรเคมีทุกคืน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: ว่าซ้ำๆ เพื่อให้จำได้
ท่องสื่อ[N] Chinese translator in the old time, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งล่ามจีนครั้งโบราณ, Notes: (จีน)
ท่องเที่ยว[V] tour, See also: travel, go sightseeing, Syn. ทัศนาจร, เที่ยว, ประพาส, Example: เพลินตามีใจใฝ่ฝัน ใคร่จะได้ท่องเที่ยว และเดินทางตามที่ต่างๆ ที่เขาอยากไป
ท่องหนังสือ[V] learn, See also: study, memorize, Syn. ท่องจำ, ท่อง, Example: เวลาใกล้สอบอย่างนี้จะเห็นแต่นักศึกษาท่องหนังสือกัน, Thai definition: อ่านซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้จำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องน. ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงบริเวณต้นขา มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะและไส้อยู่ภายใน
ท้องครรภ์ เช่น น้องร่วมท้อง
ท้องพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องนํ้า ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน
ท้องส่วนที่มีลักษณะโค้ง เช่น ท้องแขน ท้องน่อง ท้องเรือ ท้องร่อง.
ท้องก. มีลูกอยู่ในท้อง, ตั้งครรภ์.
ท่องก. ยกเท้าก้าวสูง ๆ ไปในที่น้ำท่วมตื้น ๆ ในคำว่า ท่องน้ำ, เที่ยวไป เช่น ท่องยุโรป ท่องราตรี.
ท่องก. ว่าซ้ำ ๆ ให้จำได้ เช่น ท่องหนังสือ ท่องมนตร์.
ท้องกางว. เรียกท้องที่ขยายออกมากกว่าปรกติเพราะกินเกินขนาด.
ท้องกิ่วว. หิวจัด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ท้องแขวน เป็น ท้องกิ่วท้องแขวน เช่น หิวจนท้องกิ่วท้องแขวน, ไส้กิ่ว ก็ว่า.
ท้องขาว ๑น. เรียกผ้าที่มีส่วนกลางขาว ว่า ผ้าท้องขาว เช่น ผ้าท้องขาวเชิงชายเขียน (พงศ. เลขา), ถ้ามีส่วนกลางเขียว เรียกว่า ผ้าท้องเขียว เช่น ผ้าท้องเขียวชายกรวย (พงศ. เลขา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surfท่องไป [ในอินเทอร์เน็ต] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
surfท่องไป [ในอินเทอร์เน็ต] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the pics of mars. You know, the rovers and all that.ทำกับรูปถ่ายดาวอังคาร รู้ใช่ไหม พวกท่องเที่ยวอะไรเทือกนั้น Not Cancer (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
...that may surprise you as they cross overอาจทำให้คุณประลาดใจก็ได้ ในขณะที่คุณกำลังท่องไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I hope Peririco gave you an educational tour of the estate.ฉันหวังว่าเพอริริโคจะพาเธอ\ ไปท่องเที่ยวศึกษาความรู้ The Secret of Moonacre (2008)
I have a good memory.ผมความจำดี จะท่องให้ฟัง My Sassy Girl (2008)
See I been traveling Been traveling forever...ฉันจะไปออกเดินทาง เพื่อจะท่องเที่ยวตลอดไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Me and me friends fly, fly in great metal bird.พวก นี่เป็นที่ของเรา แผนดักนักท่องเที่ยว ลงมือได้ -ฉันชอบแผนนี้จัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Operation Tourist Trap is a go.แผนดักนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's what the women in our family seem to do, they just go off on adventures.ผู้หญิงตระกูลเราก็มักจะทำแบบนี้แหละ ออกไปท่องโลกน่ะ Inkheart (2008)
- Is that what you call an adventure?-นี่เหรอที่ยายเรียกว่าไปท่องโลกน่ะค่ะ Inkheart (2008)
This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.คราวนี้เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัม Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach   
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; remember   FR: apprendre par coeur
ท้องตลาด[n.] (thøngtalāt) EN: market place ; market   
ท้องถิ่น[n.] (thøngthin) EN: district ; locality ; area ; region   FR: localité [f] ; région [f] ; voisinage [m]
ท้องถิ่น[adj.] (thøngthin) EN: local ; regional ; native   FR: local ; du coin ; du voisinage ; régional
ท้องทะเล[n. exp.] (thøng thalē) EN: high seas   FR: haute mer [f] ; large [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chant[VI] ท่องบทสวดเป็นทำนอง, Syn. cantillate, intone, intonate
course[VI] ท่องเที่ยวไป
commit to[PHRV] จดจำ, See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
cram up[PHRV] ท่องหนังสืออย่างหนัก (เพื่อสอบ)
declaim[VI] อ่าน, See also: ท่อง (บทกวี, สุนทรพจน์ ฯลฯ), อย่างมีอรรถรส, Syn. recite
gad about[PHRV] ท่องไปทั่ว, See also: เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. gad around, gallivant about
gad around[PHRV] ท่องไปทั่ว, See also: เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. gad about, gallivant about
go astray[PHRV] เดินเตร็ดเตร่ไป, See also: ท่องเที่ยวไป, เดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Syn. lead astray
gallivant[VI] ท่องเที่ยวหาความสำราญ, See also: เที่ยวเตร็ดเตร่ไป, Syn. roam, wander, ramble
learn off[PHRV] ท่องจำได้, See also: จำได้, Syn. learn by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramming(แครม'มิง) n. การเร่งเรียนหรือเร่งท่องจำ,การอัดหรือยัดให้เต็ม
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก
itinerant(n) ผู้ท่องเที่ยว
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,เกี่ยวกับการเดินทาง
itinerary(n) การท่องเที่ยว,กำหนดการเดินทาง,การเดินทาง,เส้นทาง,คู่มือเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travelท่องเที่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top