Search result for

ติดอาวุธ

(34 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดอาวุธ-, *ติดอาวุธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดอาวุธ[V] arm, See also: equip with weapons, bear arms, Ant. ปลดอาวุธ, Example: กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Easy, Felix. I don't think she's armed.ใจเย็นน่า เฟลิกซ์, ผมว่าเธอไม่ได้ติดอาวุธหรอกนะ Mannequin (1987)
Everyday, your war machines lose ground to a bunch of poorly armed, poorly equiped freedom-fighters!ทุกๆ วัน แกจะเริ่มสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์Nให้กับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังปลดปล่อยติดอาวุธสู้เพื่ออิสรภาพ Rambo III (1988)
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา Squeeze (1993)
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ: Wild Reeds (1994)
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
- A dozen armed men. Well organized.-คนติดอาวุธเป็นโหล ถูกจัดการอย่างดี Resident Evil: Apocalypse (2004)
Drugs, armed robbery, manslaughter...ยา โจรปล้นติดอาวุธ ฆ่าคนไม่เจตนา The Woodsman (2004)
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ' Shaun of the Dead (2004)
Even now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way.แม้แต่ตอนนี้, ยังคงมีคำสั่ง ตะโกนก้องสู่โทรศัพท์... ...ให้หน่วยติดอาวุธบุกเข้ามาอีกไม่นาน. V for Vendetta (2005)
Hidden in the mountains, armed men are still fighting the new Fascist regime.ผู้คนต่างเร้นกายอยู่ในหุบเขาลึก เหล่ากองกำลังติดอาวุธยังคงต่อสู้ เพื่อลัทธิฟาสซิสต์ใหม่ Pan's Labyrinth (2006)
I just came in here to get some ice cream for my wife.แต่ผมไม่ได้ติดอาวุธหรอก Chapter Five 'Hiros' (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
armed[ADJ] ติดอาวุธ, Syn. equipped, outfitted, loaded, Ant. unarmed, unprotected
arm against[PHRV] ติดอาวุธเพื่อ
arm for[PHRV] ติดอาวุธสำหรับ, See also: เตรียมให้พร้อมสำหรับ
armed to the teeth[IDM] ติดอาวุธ
rearm[VT] ติดอาวุธอีกครั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
man-at-arms(แมน'อัท อาร์มซ) n. ทหารม้าที่ติดอาวุธหนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
forearm(vt) จัดเตรียม,เตรียม,ติดอาวุธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top