Search result for

คัดแยก

(16 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดแยก-, *คัดแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดแยก[V] sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nanomites, perfect little soldiers originally developed to isolate and kill cancer cells.นาโนไมต์ ทหารจิ๋วแต่แจ๋ว เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคัดแยกฆ่าเซลล์มะเร็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Your daddy needs to stay here to sort out a few things, alright?พ่อของนายอยากอยู่ที่นี่ เพื่อคัดแยกอะไรนิดหน่อย ดีไหม? District 9 (2009)
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา Mandala (2009)
WHEN I FIRST HEARD ABOUT IT, I JUST CAME RIGHT HERE.ผมให้พยาบาลเอาอุปกรณ์ช่วยชีวิตมา เตรียมคัดแยกผู้ป่วย House on Fire (2009)
National Intelligence Service or whatever wouldn't have any option but to declassify the information Obama..หน่วยสืบราชการลับ หรือ ไม่มีหน้าที่อะไรแต่คัดแยกข้อมูล The Man from Nowhere (2010)
May I interest you in our final selections from the filter?ผมขอทำให้คุณสนใจในการคัดแยกครั้งสุดท้ายจากเครื่องกรอง? The Predator in the Pool (2010)
In the isolation tank, you'll be freed from sensory distractions, and so the part of your brain which enables you to travel between universes should be more accessible.ในถังคัดแยก คุณจะรุ้สึกเป็นอิสระจากสิ่งรบกวน แล้วหลังจากนั้นส่วนนึงในสมองของคุณ Amber 31422 (2010)
From the size and the undigested seeds,จากขนาดและเมล็ดที่คัดแยกแล้ว The Dig (2011)
I almost finished sorting through all dad's stuff.ผมคัดแยกของของพ่อเกือบเสร็จแล้ว Wolf and Cub (2012)
I have to spend my Saturday night sorting out velour track suits at church.ฉันต้องใช้เวลาในคืนวันเสาร์คัดแยกชุดวอร์มเวลัวร์ที่โบสถ์ That Girl Is Poison (2012)
I've got to get back to the church or I'll be sorting old panty hose for the rest of my life.ฉันต้องกลับไปที่โบถส์แล้ว ไม่งั้นฉันต้องคัดแยกถุงน่อง ไปตลอดชีวิตแน่ๆ That Girl Is Poison (2012)
You see, I have a very intricate pile system going here.นายก็เห็น ฉันมีการคัดแยก ที่เป็นระบบอย่างยิ่ง Kupale (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดแยก[v.] (khatyaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select   FR: trier ; séparer ; sélectionner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
dp(ดีพี) ย่อมาจาก data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูล) หมายถึงการนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่นจัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามต้องการหรือผลที่จะนำไปใช้ต่อไปได้ โดยปกติจะหมายถึงการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top