Search result for

กล่าวโทษ

(42 entries)
(0.0922 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าวโทษ-, *กล่าวโทษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวโทษ[V] accuse, See also: charge, allege, blame, impeach, Syn. กล่าวหา, Example: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น, Thai definition: แจ้งว่ากระทำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าวโทษก. แจ้งว่ากระทำผิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น The Princess Bride (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
Used to blame everybody.ฉันเคยกล่าวโทษทุกคน American History X (1998)
Do you have something particular to blame Mr. Kusano for?ดูเหมือว่าคุณกำลังกล่าวโทษอะไรบ้างอย่างกับคูซาโนะคุงอยู่น่ะค่ะ? GTO (1999)
- I blame myself.- หม่อมฉันได้แต่กล่าวโทษตัวเอง Mulan 2: The Final War (2004)
My lord, I love Mulan. I don't care what the rules say.ท่านเจ้าเมืองฉิน ข้ารักมู่หลาน และข้าก็ไม่สนใจว่ากฏเมืองของท่านจะกล่าวโทษข้ายังไง Mulan 2: The Final War (2004)
You need proof to make those kinds of accusations, detective.คุณต้องมีหลักฐานก่อนจะกล่าวโทษอะไรแบบนั้นได้นะ คุณนักสืบ Dex, Lies, and Videotape (2007)
think of it--25 years, and he holds absolutely no grudge against the man who wrongly convicted him.คิดดูนะ25ปีและเขา ไม่มีการขุ่นแค้น ไม่โกรธชายคนที่กล่าวโทษเขาผิด ๆเลย Out of the Past (2007)
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
Okay, let's not blame her for anything, fine.โอเค เราจะไม่กล่าวโทษอะไรเธอทั้งนั้น ได้เลย Orphan (2009)
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ, Syn. blame, charge
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
blame on[PHRV] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
charge[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
condemn[VT] ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeach[VT] กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, Syn. charge
inculpate[VT] กล่าวหา (คำทางการ), See also: กล่าวโทษ, Syn. accuse, incriminate
lay for[PHRV] กล่าวโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
攻める[せめる, semeru] Thai: กล่าวโทษ English: to assault

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top