Search result for

*forbear*

(57 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forbear, -forbear-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbear[VI] อดกลั้น, See also: อดทน, ข่มใจ, หักห้าม, บังคับใจ, Syn. tolerate, abstain, restrain, Ant. continue, proceed
forbear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forebear, Ant. descendant
forbearance[N] ความอดกลั้น, See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ, Syn. patience, tolerance, Ant. impatience
forbear from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Ashur has earned himself some forbearance.แต่อัชเชอร์ ท่านทำเกินไปหน่อย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Cume hay forbearnar...... Excalibur (2008)
Forbearne!Forbearne! Le Morte d'Arthur (2008)
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ Today Is the Day: Part 1 (2009)
How tolerance, forbearance, I have a good many times heไม่ได้หรอก ความอดทนข้าก็มีจำกัดนะ Ip Man 2 (2010)
But you did not spare him out of brotherly love, you only did it to show Father that his son is blessed with forbearance.แต่เสด็จพี่ไม่ได้ทรงตัดเขาออก ไปจากความรักระหว่างพี่น้อง เสด็จพี่ทรงทำไปเพื่อให้เสด็จพ่อได้ทอดพระเนตร เห็นว่าโอรสของฝ่าบาทมีความอดทน Episode #1.4 (2010)
Russian President Boris Matveyev has joined from Moscow to be an honorary forbearer of the man who's called, "his greatest friend in the West".ประธานาธิบดีรัสเซีย บอริส แมตเวเยฟ พึ่งเดินทางมาถึงจากมอสโคว์ Salt (2010)
Hell, that's why our forbearers busted away from england to begin with, so we could be free!that's why our forbearers busted away from england so we could be free! Outlaw Country (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forbearEvery day I forbear to fall the tears.
forbearHe managed to forbear his revenge.
forbearI cannot forbear expressing my doubts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันตี[N] patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน
ตระหนี่ตัว[V] reserve, See also: keep back, forbear, retain, preserve one's purity, Syn. หวงตัว, Example: หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม, Thai definition: ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว
การละ[N] refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขันตี[n.] (khantī) EN: patience ; forbearance   
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORBEARANCE    F AO0 R B EH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forbear    (n) (f oo1 b e@ r)
forbear    (v) (f oo1 b e@1 r)
forbears    (n) (f oo1 b e@ z)
forbears    (v) (f oo1 b e@1 z)
forbearing    (v) (f oo1 b e@1 r i ng)
forbearance    (n) (f oo1 b e@1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duldsamkeit {f}; Nachsicht {f}forbearance [Add to Longdo]
Stundung {f} | Stundungen {pl}forbearance | forbearances [Add to Longdo]
Vorfahre {m}; Vorfahr {m} | Vorfahren {pl}forbear; forebear | forbears; forebears [Add to Longdo]
nachsichtigforbearing [Add to Longdo]
nachsichtig {adv}forbearingly [Add to Longdo]
unterlassendforbearant [Add to Longdo]
unterließforbeared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint [Add to Longdo]
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.) [Add to Longdo]
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忍让[rěn ràng, ㄖㄣˇ ㄖㄤˋ, / ] to exercise forbearance; patient and accommodating [Add to Longdo]
气量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] (lit. quantity of spirit); moral character; degree of forbearance; broad-mindedness or otherwise; tolerance; magnanimity [Add to Longdo]
留情[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient [Add to Longdo]
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] forbearance; tolerance; patient help [Add to Longdo]
隐忍[yǐn rěn, ˇ ㄖㄣˇ, / ] to bear patiently; to endure silently; to forbear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbear \For*bear"\ (f[o^]r*b[^a]r"), n. [See {Fore}, and {Bear}
   to produce.]
   An ancestor; a forefather; -- usually in the plural. [Scot.]
   [Also spelled {forebear}.] "Your forbears of old." --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbear \For*bear"\ (f[o^]r*b[^a]r"), v. i. [imp.
   {Forbore}({Forbare}, [Obs.]); p. p. {Forborne}; p. pr. & vb.
   n. {Forbearing}.] [OE. forberen, AS. forberan; pref. for- +
   beran to bear. See {Bear} to support.]
   1. To refrain from proceeding; to pause; to delay.
    [1913 Webster]
 
       Shall I go against Ramoth-gilead to battle, or shall
       I forbear?              --1 Kings
                          xxii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To refuse; to decline; to give no heed.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt speak my words unto them, whether they
       will hear, or whether they will forbear. --Ezek. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To control one's self when provoked.
    [1913 Webster]
 
       The kindest and the happiest pair
       Will find occasion to forbear.    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Both bear and forbear.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbear \For*bear"\, v. t.
   1. To keep away from; to avoid; to abstain from; to give up;
    as, to forbear the use of a word of doubtful propriety.
    [1913 Webster]
 
       But let me that plunder forbear.   --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
       The King
       In open battle or the tilting field
       Forbore his own advantage.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with consideration or indulgence.
    [1913 Webster]
 
       Forbearing one another in love.    --Eph. iv. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from bearing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whenas my womb her burden would forbear. --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top