Search result for

*arrangement*

(277 entries)
(1.5814 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arrangement, -arrangement-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrangement[N] การจัดการ
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
arrangement[N] การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
rearrangement[N] การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal
disarrangement[N] ความไม่เป็นระเบียบ, See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย, Syn. disorder
make arrangements for[IDM] เตรียมการ, See also: จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan arrangement; fan drive arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan drive arrangement; fan arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Buy-back arrangementการจัดซื้อคืน [เศรษฐศาสตร์]
Multifibre arrangementข้อตกลงว่าด้วยสิ่งทอ [เศรษฐศาสตร์]
Arrangement (Music)การเรียบเรียงเสียงประสาน [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Dried flower arrangementการจัดดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Flower arrangementการจัดดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flower arrangement, Japaneseการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Flower arrangement, Thaiการจัดดอกไม้แบบไทย [TU Subject Heading]
Five Power Defence Arrangementความตกลงด้านการป้องกันประเทศระหว่างสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอังกฤษ จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 [การทูต]
Mutual Recognition Arrangementความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม [การทูต]
standing arrangementแนวปฏิบัติที่วางไว้ [การทูต]
Arrangementข้อตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Arrangement, Geometricการจัดเรียงตัวทางเรขาคณิต [การแพทย์]
Chromosome Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีน [การแพทย์]
Circular Arrangement, Innerกล้ามเนื้อวงกลม [การแพทย์]
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
DNA Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของดีเอ็นเอ [การแพทย์]
Cloud formation and arrangement of cloudsการเกิดเมฆและการจัด ตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Longitudinal Arrangement, Outerกล้ามเนื้อยาว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arrangement (n) ข้อตกลง
preferential arrangement (n ) การดำเนินการตามสิทธิพิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very well. I'll make the arrangements.เยี่ยมมากเลยครับ ผม จะตอนรับอย่างสมเกียรติ The Great Dictator (1940)
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน-- Rebecca (1940)
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
And I have to make arrangements to bring him back here safely.And I have to make arrangements to bring him back here safely. The Godfather (1972)
-That screws up my arrangements.- That screws up my arrangements. The Godfather (1972)
Will you make all the arrangements?เตรียมการให้ได้ไหม Blazing Saddles (1974)
I will make all the arrangements.ได้ครับ Blazing Saddles (1974)
In the meantime, for tonight, I've thought of a makeshift arrangement.ในระหว่างนี้, ตอนกลางคืน, ฉันกำลังคิดถึงเรื่องจัดเวรเฝ้ว. Suspiria (1977)
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย The Road Warrior (1981)
-We had an arrangement.- เรามีข้อตกลงกัน The Road Warrior (1981)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)
He made the arrangements.- เขาจัดการให้แล้ว *batteries not included (1987)
People bring their own arrangements. You don't want to miss it.ใคร ๆก็เตรียมการแสดงของตัวเองแล้ว คุณไม่น่าพลาดน๊ะ Dirty Dancing (1987)
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม? Mannequin (1987)
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้ The Princess Bride (1987)
There will be no arrangement, and you're killing her.ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น และนายกำลังฆ่าเธอ The Princess Bride (1987)
Well, if there can be no arrangement, then we are at an impasse.ถ้าไม่มีการต่อรอง เกรงว่าเราจะถึงทางตันแล้ว The Princess Bride (1987)
Marriage, that blessed arrangement, that dream within a dream.การแต่งงาน ... คือการอำนวยพรอันสำคัญ คือฝันหวานที่ซ้อนอยู่ในความฝัน ... The Princess Bride (1987)
I love the floral arrangements.การตกแต่งสวยมาก Goodfellas (1990)
Because otherwise, we shall have to make alternative arrangements.เพราะไม่งั้นเราคงจะต้องไปโดยวิธีอื่น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์ The Jackal (1997)
Forgive my presumption, but I made arrangements to get you out safely.อย่าว่ากระหม่อมทำการเกินควรเลย แต่กระหม่อมเตรียมการณ์ไว้แล้ว Seven Years in Tibet (1997)
I have an arrangement with an officer on the other side of the ship. Jack and I can get off safely. Both of us.ฉันตกลงกับจนท.แล้ว แจ็คกับฉันจะได้ไปทั้งคู่เลย Titanic (1997)
There's no... There's no arrangement, is there?ไม่มีการตกลงอะไรใช่มั้ย Titanic (1997)
I'll make other arrangements.- ไม่ต้อง ผมจะลองหาวิธีอื่น The Truman Show (1998)
That won't be necessary. I'm sure we can come to some arrangement.ไม่จำเป็นหรอก ผมแน่ใจว่าเราตกลงกันได้ The Red Violin (1998)
Of course, we will refund those who desire... but for those who do stay, we are pleased to play my arrangement... of favorite English madrigals.แน่นอน เราจะคืนค่าตั๋วให้กับทุกท่น แต่สำหรับท่านที่จะอยู่ต่อ เราขอเสนอผลงานการประสานเสียง ที่ได้รับการชื่นชมของชาวอังกฤษ The Red Violin (1998)
Li Mu Bai has made arrangements.ไล มู ไบ ได้จัดการเื่รื่องนี้แล้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
All the arrangements are made.เตรียมการณ์ไว้พร้อมทุกอย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Our arrangement with the Frenchman was for our daughter only.ข้อตกลงระหว่างผมกับคนฝรั่งเศส คือลูกสาวผมเท่านั้น The Matrix Revolutions (2003)
Don't force me to regret our arrangement.อย่าใช้แรงให้ฉันต้องขอโทษในการเลื่อนขั้นของแก Underworld (2003)
But first we have to come to an arrangement.แต่ก่อนอื่น เราต้องการเตรียมการกันก่อน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Lord Kelvin and I have made new arrangements to conquer Lanzhou.ฉันกับลอร์ดเคลวินทำข้อตกลงยึดหลานโจว Around the World in 80 Days (2004)
Nick and I have an arrangement. You can trust me.นิคกับผมตกลงกันแล้ว คุณไว้ใจผมได้เลย 50 First Dates (2004)
But my arrangements sound like some cheesy Saturday morning cartoon or something.เหมือนเพลงการ์ตูนตอนเช้าวันเสาร์อะไรประมาณนั้นเลย Raise Your Voice (2004)
I'll make all the arrangements.ฉันจะทำตามข้อตกลง. National Treasure (2004)
Have the most expensive birthday floral arrangement delivered to this addressให้ใครสั่งดอกไม้หน่อยสิ เอาสวยๆแพงๆ ..ส่งตามที่อยู่นี้นะ Saving Face (2004)
Why he would make this arrangement suddenly.ว่าทำไมเค้าถึงได้ตัดสินใจกระทันหันขนาดนี้ Full House (2004)
Sir, I believe it's best to call off the arrangement as your grandson wishes.แต่ดิฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีที่สุด หากจะยกเลิกการแต่งงานนะคะท่าน Sweet 18 (2004)
"Knowing our arrangements with KDH and Three Bees,ก็รู้ว่าเรามีอะไร กับ KDH และ 3Bs The Constant Gardener (2005)
So, I thought one of your finest arrangements.ผมก็เลยคิดว่า คุณช่วยจัดสวยๆ ให้สักช่อได้มั้ย Imagine Me & You (2005)
It's time we came to an arrangement, don't you think?ถึงเวลาที่เราต้องตกลงกันแล้ว เห็นด้วยมั้ย Cell Test (2005)
You'd better cut the crap. Tell me the exact date and time, so I can start making the arrangements.แกเชื่อฉันได้ บอกวันเวลาที่แน่นอนมา Cell Test (2005)
But not enough to give me this deluxe iris arrangement from main street florists.แต่ มันยังไม่ซาบซึ้งพอทีจะให้ดอกไอริสช่อใหญ่ จากร้านดอกไม้ชื่อดังกับฉันซินะ Arrival (2005)
Well, perhaps we can make a financial arrangement.เราคุยกันได้นะ ในเรื่องเงินๆ ทองๆ The Da Vinci Code (2006)
- We were finishing the arrangements... - You killed him.เราแค่สรุปข้อตกลง คุณฆ่าเค้า Bandidas (2006)
I'll make all the arrangements.ผมจะเป็นคนทำสัญญาทั้งหมดเอง Bandidas (2006)
And, if you like, at this time, I can refer you to a funeral home... so you can begin making your own arrangements.และถ้าตอนนี้คุณต้องการมองหาบริษัทจัดงานศพ ฉันขอเสนอฟิวเนอรัลโฮม คุณสามารถเริ่มจัดการตามแบบที่คุณต้องการ Little Miss Sunshine (2006)
Actually, prearrangements have already been made in Albuquerque.หรือแบบที่เคยจัดการในอัลบูเกอร์ Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrangementAll the arrangements should be made prior to our departure.
arrangementA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
arrangementBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
arrangementBy special arrangement we were allowed to enter the building.
arrangementEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
arrangementFlower arrangement is a part of Japanese culture.
arrangementFlower arrangement is a traditional art in Japan.
arrangementHave you made all the arrangements for your trip?
arrangementHe is in charge of making arrangements for our trip to Europe.
arrangementHe took charge of the arrangements for the party.
arrangementI changed the arrangement of the furniture in my room.
arrangementI'd like to settle the transportation arrangements before I leave.
arrangementI just started learning flower arrangement last month, so I'm still a beginner.
arrangementI like the arrangement of the furniture in this room.
arrangementI'll be no party to this arrangement.
arrangementI'll see to the arrangements for the party.
arrangementI love this arrangement.
arrangementIn case it rains tomorrow, we should make another arrangement.
arrangementI take lessons in flower arrangement.
arrangementIt was a satisfactory arrangement for fifteen years.
arrangementJane is interested in flower arrangement.
arrangementJohn is seeing to the arrangements for the meeting.
arrangementLet us inform you that the following arrangements have been made.
arrangementMy brother saw to all the arrangements for the party.
arrangementShe made arrangements to get him into a good hospital.
arrangementTax wise, it is an attractive arrangement.
arrangementThank you for making the arrangements.
arrangementThe arrangements are subject to change without notice.
arrangementThis arrangement is only temporary.
arrangementWe have come to an arrangement with the dealer about the price.
arrangementWe made arrangements to meet at 6 p.m. on Monday.
arrangementWe must make arrangements with them beforehand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงสร้าง[N] structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count unit: โครงสร้าง, Thai definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
พิธาน[N] arrangement, Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
วิธาน[N] arrangement, See also: preparation, performance, doing, Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
การเตรียมพร้อม[N] preparation, See also: readiness, preparing, arrangement, Example: นักเรียน นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อม, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การรื้อ[N] revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้
การเรียง[N] arrangement, Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ, Example: การเรียงเนื้อหาต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ต้องทำตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด, Thai definition: การจัดในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ
การจัดสวน[N] garden arrangement, See also: gardening, Example: งานอดิเรกของฉันคือการจัดสวน
นัดแนะ[V] arrange, See also: make an appointment make arrangements, Syn. นัด, Example: หัวหน้านัดแนะให้พวกเราเตรียมงานตอนเย็นๆ, Thai definition: นัดและชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
ระเบียบวิธี[N] regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ความรก[N] clutter, See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble, Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: ความรกของห้องทำให้หาของไม่เจอ
ระเบียบวิธี[N] regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement   FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; arrangement ; handling   FR: management [m] ; administration [f]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīeng) EN: arrangement   
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step   FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
เปลี่ยนแผนการ[v. exp.] (plīen phaēnkān) EN: make new arrangements   
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; proper arrangement ; form   FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp withī) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement   
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGEMENT    ER0 EY1 N JH M AH0 N T
ARRANGEMENTS    ER0 EY1 N JH M AH0 N T S
REARRANGEMENT    R IY0 ER0 EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrangement    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t)
arrangements    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t s)
rearrangement    (n) (r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t)
disarrangement    (n) (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t)
prearrangement    (n) (p r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t)
rearrangements    (n) (r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t s)
disarrangements    (n) (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t s)
prearrangements    (n) (p r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertrag {m} | Abkommen mit den Gläubigern | ein Abkommen treffenagreement | arrangement with creditors | to make an agreement [Add to Longdo]
Abmachung {f}arrangement [Add to Longdo]
Absprache {f} | laut Absprache | eine Absprache treffenarrangement; agreement | as agreed | to make an arrangement; to come to an arrangement [Add to Longdo]
Achsfolge {f}wheel arrangement [Add to Longdo]
Anlage {f}; Einteilung {f}arrangement [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Vereinbarung {f}arrangement [Add to Longdo]
Anordnungszeichnung {f}laayout drawing; arrangement drawing [Add to Longdo]
Anordnungspatent {n}arrangement patent [Add to Longdo]
Anstalten treffen zuto make arrangements for [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Ausgestaltung {f}; Gestaltung {f}arrangement; decoration [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers [Add to Longdo]
Einbauschema {n}stacking arrangement [Add to Longdo]
Einrichtung {f}arrangement [Add to Longdo]
Gesamtanordnung {f}general arrangement [Add to Longdo]
Gruppierung {f} | Gruppierungen {pl}arrangement in groups | arrangements in groups [Add to Longdo]
Klemmenplan {m}terminal connection table; terminal arrangement [Add to Longdo]
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements [Add to Longdo]
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement [Add to Longdo]
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms [Add to Longdo]
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement [Add to Longdo]
Messschaltung {f}measure arrangement [Add to Longdo]
Neuordnung {f}; Reorganisation {f}rearrangement [Add to Longdo]
Ordnung {f}; Anordnung {f}arrangement [Add to Longdo]
Ordnungsprinzip {n}principle of arrangement [Add to Longdo]
Ordnungssystem {n}arrangement system [Add to Longdo]
Planung {f}; Disposition {f} | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]
Polanordnung {f}; Polzahl {f} [electr.]contact arrangement [Add to Longdo]
Reisearrangement {n}travel assignment [Add to Longdo]
Sitzordnung {f}seating plan; seating arrangements [Add to Longdo]
Staffelung {f}; gestaffelte Anordnung {f}staggered arrangement [Add to Longdo]
Terminabsprache {f}date arrangement [Add to Longdo]
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement [Add to Longdo]
Umordnung {f} | Umordnungen {pl}rearrangement | rearrangements [Add to Longdo]
Verbindungsanlage {f}connected arrangement [Add to Longdo]
Vorausbestimmung {f}prearrangement [Add to Longdo]
Vorausplanung {f}; Vorausdisposition {f}advance arrangement [Add to Longdo]
Vorkehrungen {pl} | Vorkehrungen treffen (gegen)precautions; provisions | to take precautions (against); to make arrangements [Add to Longdo]
Zusammenstellung {f}arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
heutig {adj} | die heutige Welt | die heutigen Veranstaltungentoday's | today's world | today's arrangements [Add to Longdo]
umdisponierento change one's arrangements; to make new arrangements; to re-plan [Add to Longdo]
sich mit jdm. über etw. verständigento come to an understanding (arrangement) with sb. on (about) sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P) [Add to Longdo]
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement [Add to Longdo]
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P) [Add to Longdo]
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement [Add to Longdo]
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]
花材[かざい, kazai] (n) material used for flower arrangement [Add to Longdo]
華道(P);花道[かどう, kadou] (n) flower arrangement; (P) [Add to Longdo]
割引制度[わりびきせいど, waribikiseido] (n) discount system; discount arrangement [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]
間取り[まどり, madori] (n) plan of a house; arrangement of rooms; (P) [Add to Longdo]
岩組み;岩組[いわぐみ, iwagumi] (n) (See 石組み) arrangement of stones in a garden [Add to Longdo]
協定[きょうてい, kyoutei] (n,vs) arrangement; pact; agreement; (P) [Add to Longdo]
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [Add to Longdo]
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones) [Add to Longdo]
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P) [Add to Longdo]
根締め[ねじめ, nejime] (n) (1) pounding down earth around the roots of a tree; (2) adding short branches of flowers to the base of an arrangement in ikebana [Add to Longdo]
再整理[さいせいり, saiseiri] (n,vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]
再配置[さいはいち, saihaichi] (n) rearrangement; reallocation; realignment; relocation [Add to Longdo]
作編曲[さくへんきょく, sakuhenkyoku] (n,vs) composition and arrangement [Add to Longdo]
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n,vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P) [Add to Longdo]
支度(P);仕度[したく, shitaku] (n,vs) preparation; arrangements; (P) [Add to Longdo]
支度金[したくきん, shitakukin] (n) money to cover the cost of preparations or arrangements [Add to Longdo]
支払い手続き;支払手続き[しはらいてつづき, shiharaitetsuduki] (n) payment arrangements or procedures [Add to Longdo]
取り計らい(P);取計らい[とりはからい, torihakarai] (n) arrangement; (P) [Add to Longdo]
手回し[てまわし, temawashi] (n) preparations; arrangements [Add to Longdo]
手配[てはい, tehai] (n,vs) (1) arrangement; preparations; (2) search (by police); (P) [Add to Longdo]
手配り[てくばり, tekubari] (n,vs) arrangements; preparations [Add to Longdo]
手筈;手はず[てはず, tehazu] (n) arrangement; plan; programme; program [Add to Longdo]
手番[てつがい, tetsugai] (n) plan; arrangements [Add to Longdo]
準備[じゅんび, junbi] (n,vs) preparation; setup; arrangements; provision; reserve; (P) [Add to Longdo]
準備万端[じゅんびばんたん, junbibantan] (n,adj-no) every preparation (arrangement); all sorts of preparations [Add to Longdo]
飾り付け(P);飾付(io)[かざりつけ, kazaritsuke] (n) decoration; arrangement; (P) [Add to Longdo]
申し合わせ(P);申合せ[もうしあわせ, moushiawase] (n) arrangement; appointment; (P) [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [Add to Longdo]
整え[ととのえ, totonoe] (n) preparation; arrangement; execution [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
生け花(P);生花(P);活け花;活花[いけばな(P);せいか(生花;活花), ikebana (P); seika ( seika ; katsu hana )] (n) (1) flower arrangement; (2) (せいか only) fresh flowers; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, ] (make) arrangements [Add to Longdo]
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout [Add to Longdo]
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, / ] funeral arrangements; undertaking [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase [Add to Longdo]
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, / ] giant stone arrangement; Stonehenge [Add to Longdo]
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m) [Add to Longdo]
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] temporary arrangement; provisional; tentative [Add to Longdo]
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, / ] arrangement; order; tidiness [Add to Longdo]
眉目[méi mù, ㄇㄟˊ ㄇㄨˋ, ] general facial appearance; features; arrangement; sequence of ideas; logic (of writing); rough sketch or general idea of things [Add to Longdo]
编曲[biān qǔ, ㄅㄧㄢ ㄑㄩˇ, / ] to compose (music); arrangement [Add to Longdo]
编次[biān cì, ㄅㄧㄢ ㄘˋ, / ] order of arrangement [Add to Longdo]
叶子列[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, / ] leaf arrangement; phyllotaxy (botany) [Add to Longdo]
叶序[yè xù, ㄧㄝˋ ㄒㄩˋ, / ] leaf arrangement; phyllotaxy (botany) [Add to Longdo]
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement [Add to Longdo]
雷打不动[léi dǎ bù dòng, ㄌㄟˊ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] not shaken by thunder (成语 saw);the arrangements are unalterable; to adhere rigidly to regulations; will go ahead whatever happens (of an arrangement or plan) [Add to Longdo]
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配置[はいち, haichi] Anordnung, Arrangement, Verteilung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrangement \Ar*range"ment\, n. [Cf. F. arrangement.]
   1. The act of arranging or putting in an orderly condition;
    the state of being arranged or put in order; disposition
    in suitable form.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner or result of arranging; system of parts
    disposed in due order; regular and systematic
    classification; as, arrangement of one's dress; the
    Linn[ae]an arrangement of plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Preparatory proceeding or measure; preparation; as, we
    have made arrangement for receiving company.
    [1913 Webster]
 
   4. Settlement; adjustment by agreement; as, the parties have
    made an arrangement between themselves concerning their
    disputes; a satisfactory arrangement.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.)
    (a) The adaptation of a composition to voices or
      instruments for which it was not originally written.
    (b) A piece so adapted; a transcription; as, a pianoforte
      arrangement of Beethoven's symphonies; an orchestral
      arrangement of a song, an opera, or the like.
      [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arrangement [arãʒəm]
   accommodation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top