Search result for

*air ball*

(28 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: air ball, -air ball-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fair balln. ลูกเบสบอลล์ที่ถูกตีและไม่เสีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We'll build a hot-air balloon and...- เราจะสร้างบอลลูนแล้วก็... Pineapple Express (2008)
Okay,that's an air ball on basic tox.โอเค มันมีอากาศเข้าไป ทำให้เลือดเป็นพิษ Bad Seed (2009)
I was thinking about getting a hot-air balloon, you know bringing along some champagne and then possibly reading some Sylvia Plath.ฉันแค่คิดถึง กระเช้าบอลลูน... ...และมีแชมแปญ... ...และอาจจะอ่าน เรื่องของ Sylvia Plath Easy A (2010)
It was a hot air balloon.มันคือบอลลูน White Tulip (2010)
No, sir. Tell that hair ball if he pushes you around, he has to answer to me.- เปล่าค่ะ Mercury Retrograde (2010)
Sure, I'll just have the butler go get it out of the hot air balloon.แน่นอน ผมให้คนใช้ ไปรับมัน นอกบอลลูนร้อน The Sniffles (2010)
I had a three-way in a hot air balloon.ฉันเคยมีเซ็กซ์ Three-way บนบอลลูนมาแล้ว Competitive Wine Tasting (2011)
You pulled me away from examining the bones to play with the biggest hair ball on earth?คุณดึงผมออกมาจาก การตรวจกระดูก เพื่อให้มาเล่นกับก้อนผม ที่ใหญี่สุดในโลกหรือครับ The Don't in the Do (2012)
Now, your penchant for bland, simplistic aphorisms could give you a leg up in the motivational hot-air balloon poster business, and of course, your complete lack of adult friends means you're well on your way to a careerตอนนี้ ความหลงใหลในสำนวนสุดจะจืดชืดไร้รสชาติของนาย คงจะช่วยให้นายไปรุ่ง ในธุรกิจโปสเตอร์สุดแสนจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ Makeover (2012)
♪ a hot air balloon?♪ a hot air balloon? Intro to Felt Surrogacy (2013)
♪ we'll be in a hot air balloon ♪♪ we'll be in a hot air balloon ♪ Intro to Felt Surrogacy (2013)
This is a list of every commercial airliner, private jet, sea plane, and, I'm not kidding, hot air balloon that took off from Corto Maltese this past year.นี่คือรายชื่อของทุกสายการบิน และไม่ได้ล้อเล่นนะ บอลลูน ที่เอามาจากที่คอร์โต มอลทีส ปีที่แล้ว The Climb (2014)
Air ball.ไม่ลง Oh, God! (1977)
Hair ballแฮ่ อ๊อก Shrek 2 (2004)
On November 8th, at the fair ball where the big wheels of the Byern state will gather, the leader of the Germen National Socialist party will be shot.วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางงานนั้น กงล้อแห่งรัฐไบรเอินจะมารวมตัวกัน ผู้นำของอาณาจักรเยอรมัน จะถูกกำจัด Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
-No shellfish yet but plenty of used condoms, as well as antifungal powder, vaginal lubricant,hair balls, toenail clippings, hemorrhoid cream and lices-killing shampoo.ไม่มีอาหารทะเลเลยนะ แต่มีถุงยางใช้แล้วเต็มไปหมด กับแป้งกันเชื้อรา Ending Happy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
air ballDon't you wish to make a flight in a hot air balloon?
air ballHave you ever ridden in a hot air balloon?
air ballI rode in a hot air balloon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรายน้ำ[N] bubble, See also: air ball, Example: สรรพสิ่งทั้งหลายมีการแปรเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบสิ้นเปรียบเสมือนฟองน้ำหรือพรายน้ำซึ่งมีความสวยงามแต่ไม่คงทนถาวร, Thai definition: ฟองน้ำเล็กๆ ที่ผุดกระจายขึ้นจากน้ำ
โคมลอย[N] balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft   FR: ballon [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heißluftballon {m}hot-air balloon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェアボール[, feabo-ru] (n) fair ball [Add to Longdo]
熱気球[ねつききゅう, netsukikyuu] (n) hot-air balloon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热气球[rè qì qiú, ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] hot air balloon [Add to Longdo]
界内球[jiè nèi qiú, ㄐㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] ball within bounds (sports); in; fair ball (baseball) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top