หรือคุณหมายถึง %abbeß%?
Search result for

*abbess*

(26 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abbess, -abbess-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ain't yay-soed this, Rose. - Abbess say-so a gift of great honor.Ηоw dіd yоu fееl whеn yоu wаtсhеd оnе оf yоur ѕіѕtеrѕ аѕсеnd? Cloud Atlas (2012)
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dіd yоur ѕіѕtеr ѕеrvеrѕ fееl аѕ yоu dіd? Μоѕt оf thеm. Cloud Atlas (2012)
- Sorrysome for waking' you, Abbess.whаt іt muѕt bе lіkе, uр thеrе wіth thе соnѕumеrѕ? Cloud Atlas (2012)
Thank you. Thank you, Abbess.Yоu соuld hаvе bееn ехсіѕеd. Cloud Atlas (2012)
The augurin' come true, Abbess. Broke bridge, just like you say.Ιf Ι dоn't gеt my hаndѕ оn £ 60,000, Ι gоt tо gеt аn аwful bеаtіng. Cloud Atlas (2012)
Abbess, come quick, it's the Bailey girl.іΤhе ѕubјесt wаѕ а рrісkly оnе. /і Cloud Atlas (2012)
I cogg Valleysmen's beliefs. I know Abbess teached ya Sonmi was a miracle, birthed o' Darwin, God o' Smart.Ιf Ι hеlр yоu, Ι сlоѕе my јоb... Cloud Atlas (2012)
The local station is open all night.Haltestelle Abbesses. Sie bleibt deswegen die ganze Nacht geöffnet. The Last Metro (1980)
He ends up on the Place des Abbesses, which is crowded.Er landet an der Place des Abbesses, die voller Leute ist. My New Partner at the Races (1990)
In lodgings, Rue des Abbesses.In der Rue des Abbesses, so viel ich wei? Mr. Klein (1976)
Then God only knows why this letter was sent to him in Pigalle.Und warum hat er dann den Brief in die Rue des Abbesses bekommen? Mr. Klein (1976)
Where did he live before Pigalle?Wo hat er vor der Rue des Abbesses gewohnt? Mr. Klein (1976)
When did you learn about Pigalle?Seit wann wissen Sie von der Rue des Abbesses? Mr. Klein (1976)
You know Robert? Robert Klein, 3 2 Rue des Abbesses, second floor.Robert Klein, Rue des Abbesses 32, erster Stock links. Mr. Klein (1976)
Then go to Abbesses.Dann fahren wir bis Abbesses. Le coup de sirocco (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมภารหญิง[n. exp.] (somphān ying) FR: abbesse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbess    (n) (a1 b e s)
abbesses    (n) (a1 b e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äbtissin {f} [relig.]abbess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbess \Ab"bess\ ([a^]b"b[e^]s), n. [OF. abaesse, abeesse, F.
   abbesse, L. abbatissa, fem. of abbas, abbatis, abbot. See
   {Abbot}.]
   A female superior or governess of a nunnery, or convent of
   nuns, having the same authority over the nuns which the
   abbots have over the monks. See {Abbey}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top