Search result for

*自*

(348 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -自-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง
動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ
[じたく, jitaku] (n) บ้าน ใช้เมื่อพูดถึงบ้านของคนคนหนึ่ง
[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ
[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ
[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じこ, jiko] ตนเอง
由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[じゆう, jiyuu] (n adj) อิสระ
動詞[じどうし, jidoushi] (n) อกรรมกริยา , See also: A. 他動詞(たどうし),
分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
尊心[じそんしん, jisonshin] ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
[じりき, jiriki] (adj ) ทำด้วยตนเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง
動車[じどうしゃ, jidousha] (n ) รถยนตร์
動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 車,
転車[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n ) รถจักรยาน
転車[じてんしゃ, jitensha] (n ) จักรยาน
地方治法[chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)
律神経系[じりつしんけいけい, jiritsushinkeikei] ระบบประสาทอัตโนมัติ , See also: R. autonomic nervous system
撮り棒[่ีじどりぼう, ] (n ) ไม้เซลฟี่
現代[げんだいじ, gendaiji] (n ) ฮุนได

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
[じしゃ, jisha] Thai: บริษัทของตนเอง
動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload
[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
[じしゅ, jishu] Thai: โดยอิสระ
[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咱, zán, ㄗㄢˊ] we, us
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[夏, xià, ㄒㄧㄚˋ] summer; the Xia or Hsia dynasty
Radical: Decomposition: 一 (yī )  自 (zì ㄗˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: []
[夔, kuí, ㄎㄨㄟˊ] one-legged monster; walrus
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  自 (zì ㄗˋ)  巳 (sì ㄙˋ)  夊 (suī ㄙㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] A monster with a face, a nose 自, and one foot 夊
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation
[憩, qì, ㄑㄧˋ] to rest
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  自 (zì ㄗˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mind
[戛, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lance; to lightly tap or strike
Radical: Decomposition: 一 (yī )  自 (zì ㄗˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] To strike 戈 someone on the nose 自
[洎, jì, ㄐㄧˋ] when, until; to soak; soup
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[瘪, biě, ㄅㄧㄝˇ] shriveled, dried up; vexed
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  自 (zì ㄗˋ)  仑 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[癟, biě, ㄅㄧㄝˇ] shriveled, dried up; vexed
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  自 (zì ㄗˋ)  侖 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[自, zì, ㄗˋ] self; private, personal; from
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A nose; in China, people refer to themselves by pointing to their noses
[臬, niè, ㄋㄧㄝˋ] provincial judge; law, rule; door post
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A notice 自 posted on a tree 木
[臭, chòu, ㄔㄡˋ] to reek, to smell, to stink
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] The smell 自 of a dirty dog 犬
[臱, mián, ㄇㄧㄢˊ]
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: []
[臲, niè, ㄋㄧㄝˋ] tottering, unsteady; jumpy, jittery
Radical: Decomposition: 臬 (niè ㄋㄧㄝˋ)  危 (wēi ㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] precarious
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷
[鼻, bí, ㄅㄧˊ] nose; first
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  畀 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] self

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと体;事[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
そのこと体は[そのことじたいは, sonokotojitaiha] (exp) as such .... [Add to Longdo]
それ身;其れ[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
それ体;其れ[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se [Add to Longdo]
やけを起こす;棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
やけ食い;棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
カナダ由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
ゴルノアルタイ治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
ゴルノバダフシャン治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
ソビエト社会主義治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
ディーゼル動車[ディーゼルじどうしゃ, dei-zeru jidousha] (n) diesel powered car [Add to Longdo]
トヨタ動車[トヨタじどうしゃ, toyota jidousha] (n) Toyota Motor [Add to Longdo]
意志の[いしのじゆう, ishinojiyuu] (n) (See 由意志) freedom of will [Add to Longdo]
一般動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] (n) {comp} general-auto-action [Add to Longdo]
隠忍[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
厭世[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]
貨物動車[かもつじどうしゃ, kamotsujidousha] (n) truck [Add to Longdo]
改過[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf [Add to Longdo]
[かいじ, kaiji] (n) (abbr) (See 海上衛隊) Maritime Self-Defense Force [Add to Longdo]
海上衛隊[かいじょうじえいたい, kaijoujieitai] (n) Maritime Self Defense Forces (Defence); (P) [Add to Longdo]
海上衛隊警務隊[かいじょうじえいたいけいむたい, kaijoujieitaikeimutai] (n) military police brigade (navy) [Add to Longdo]
海洋[かいようじゆう, kaiyoujiyuu] (n) freedom of the sea [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] (n-adv,n-t) individual; each; (P) [Add to Longdo]
負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
格納メッセージ動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] (n) {comp} stored message auto-forward; MS [Add to Longdo]
学生治会[がくせいじちかい, gakuseijichikai] (n) student body; student council [Add to Longdo]
活殺[かっさつじざい, kassatsujizai] (n) the power of life or death [Add to Longdo]
完全動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
緩急[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will [Add to Longdo]
[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
関税主権[かんぜいじしゅけん, kanzeijishuken] (n) tariff autonomy [Add to Longdo]
狂言[きょうげんじさつ, kyougenjisatsu] (n) faked suicide [Add to Longdo]
経済由主義[けいざいじゆうしゅぎ, keizaijiyuushugi] (n) economic liberalism [Add to Longdo]
動車[けいじどうしゃ, keijidousha] (n) (See 軽カー) light motor vehicle (up to 660cc and 64bhp); (P) [Add to Longdo]
動車税[けいじどうしゃぜい, keijidoushazei] (n) light vehicle tax [Add to Longdo]
決定的文脈由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] (n) {comp} deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
結社の[けっしゃのじゆう, kesshanojiyuu] (exp,n) (See 集会の由) freedom of association [Add to Longdo]
権利と由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
原因において由な行為[げんいんにおいてじゆうなこうい, gen'innioitejiyuunakoui] (exp) actio libera in causa; manufacturing the conditions of one's own defence (e.g. getting drunk in order to commit a crime) [Add to Longdo]
原動機付転車;原動機付き転車[げんどうきつきじでんしゃ, gendoukitsukijidensha] (n) motorized bicycle [Add to Longdo]
現金動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
現金動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] (n) {comp} ATM; Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
現金動出入機[げんきんじどうしゅつにゅうき, genkinjidoushutsunyuuki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金動預け払い機[げんきんじどうあずけばらいき, genkinjidouazukebaraiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金動預金支払機[げんきんじどうよきんしはらいき, genkinjidouyokinshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金動預入支払機[げんきんじどうあずけいれしはらいき, genkinjidouazukeireshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
言論の[げんろんのじゆう, genronnojiyuu] (n) free speech; freedom of speech [Add to Longdo]
動車[ふるじどうしゃ, furujidousha] (n) used car [Add to Longdo]
己がじし;己が[おのがじし, onogajishi] (adv) (arch) (See それぞれ) each and every one; individually [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三江侗族治县[Sān jiāng dòng zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanjiang Dongzu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
三都水族治县[Sān dōu shuǐ zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄉㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sandou Shuizu autonomous county in Guizhou [Add to Longdo]
不打[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, ] confess without being pressed; make a confession without duress [Add to Longdo]
不攻[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, ] collapse of itself [Add to Longdo]
不敢[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
不由[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, ] can't help; involuntarily [Add to Longdo]
[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] uneasiness; feel uncomfortable [Add to Longdo]
[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unaware; unconscious of sth [Add to Longdo]
[bù zì liàng, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ, ] not take a proper measure of oneself; to overrate one's own abilities [Add to Longdo]
量力[bù zì liàng lì, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] to overestimate one's capabilities [Add to Longdo]
世界然基金会[Shì jiè Zì rán Jī jīn huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Wildlife Fund WWF [Add to Longdo]
乳源瑶族治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
互助土族治县[Hù zhù tǔ zú zì zhì xiàn, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Huzhu Tuzu autonomous county in Qinghai [Add to Longdo]
五峰土家族治县[Wǔ fēng tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ˇ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wufeng Tujiazu autonomous county in Hubei [Add to Longdo]
他们[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]
[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
任其[rèn qí zì rán, ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] to let things take their course (成语 saw); to leave it to nature; laissez-faire [Add to Longdo]
伊犁哈萨克治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, ㄧ ㄌㄧˊ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ili Kazakh autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
伊通满族治县[Yī tōng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
伊通然保护区[Yī tōng zì rán bǎo hù qū, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] Yitong nature reserve in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族治縣|伊通满族治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]
作茧[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]
[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header) [Add to Longdo]
保安动化[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] security automation [Add to Longdo]
[ào zì, ㄠˋ ㄗˋ, ] pride; overbearing [Add to Longdo]
克孜勒苏柯尔克孜治州[Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ ㄎㄜ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄗ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qizilsu or Kizilsu Kyrghiz autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
内蒙古治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市 [Add to Longdo]
[qí zì shēn, ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄕㄣ, ] one's own (respective); proprietary [Add to Longdo]
冷暖[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
[chū zì, ㄔㄨ ㄗˋ, ] to come from [Add to Longdo]
前郭尔罗斯蒙古族治县[Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄦˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
刚愎[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, / ] stubborn [Add to Longdo]
功到然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw) [Add to Longdo]
化隆回族治县[Huà lóng huí zú zì zhì xiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hualong Huizu autonomous county in Qinghai [Add to Longdo]
北川羌族治县[Běi chuān Qiāng zú zì zhì xiàn, ㄅㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄑㄧㄤ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang prefecture 綿陽|绵阳, Sichuan [Add to Longdo]
北镇满族治县[Běi zhèn mǎn zú zì zhì xiàn, ㄅㄟˇ ㄓㄣˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning [Add to Longdo]
[bàn zì dòng, ㄅㄢˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] semi-automatic [Add to Longdo]
耕农[bàn zì gēng nóng, ㄅㄢˋ ㄗˋ ㄍㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] semi-tenant peasant; semi-owner peasant [Add to Longdo]
南涧彝族治县[Nán jiàn yí zú zì zhì xiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nanjian Yizu autonomous county in Yunnan [Add to Longdo]
博尔塔拉蒙古治州[Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Börtala Mongol autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
反躬[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself [Add to Longdo]
台湾民主治同盟[Tái wān Mín zhǔ Zì zhì Tóng méng, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Taiwan Democratic Self-Government League [Add to Longdo]
[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece [Add to Longdo]
吐丝[tǔ sī zì fú, ㄊㄨˇ ㄙ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
[Wú Zì mù, ˊ ㄗˋ ㄇㄨˋ, / ] Wu Zimu (lived c. 1270), writer at the end of the Song dynasty [Add to Longdo]
唾面[tuò miàn zì gān, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˋ ㄍㄢ, / ] to be spat on in the face and let it dry by itself, not wiping it off (成语 saw); to turn the other cheek; to drain the cup of humiliation [Add to Longdo]
喀喇沁左翼蒙古族治县[Kā lā qìn zuǒ yì Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄑㄧㄣˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning [Add to Longdo]
喜不[xǐ bù zì shèng, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄕㄥˋ, / ] unable to contain one's joy (成语 saw) [Add to Longdo]
喜不[xǐ bù zì jīn, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣ, ] unable to contain one's joy (成语 saw) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.転車に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの動車はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は分の部屋を持った。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、動車の運転を習って、免許を取りました。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある朝、ステイブン・ホーキングは分のコンピューターの前に座っていた。
1995 model of a car.1995年型の動車。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は然界の一部を永久に失うことになる。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不由な足で通りを歩いていた。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば然に治ります。
Two people think of her as their daughter.2人の人が彼女を分たちの娘と考えている。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、己紹介をしたり分の国について話した。
I will help you if I have finished my work by four.4時までに分の仕事が終わったら、手伝ってあげるよ。
You are free to go anytime, as long as you get back by five.5時までに戻りさえすれば、何時に出かけるのも由ですよ。
In about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.5年目頃に芝刈りはもう分でやりたくない、と思った。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、分の部屋で朝食を食べたいんだ。
I felt utterly out of place among those sophisticated people.ああいう洗練された人々の中で、分はまったく場違いな気がした。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって由気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いた方がいいんじゃないかな。
Nobody likes him, because he is always blowing his own horn.あいつのことを好きなやつは誰もいない。なぜなら奴はいつも分のことを賛ばかりしているからだ。
He persisted in his opinion.あくまで分の考えを言い張った。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
Let's rent a bike there.あそこで転車を借りよう。
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に己紹介をすることになっています。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案内状をなくしてしまったなんて、分でも信じられません。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は分が正しいと確信している。
Do it yourself.あなたが分でそれをやりなさい。
She will be glad if you go to see her in person.あなたが分で会いに行けば彼女は喜ぶだろう。
It is necessary for you to think about your life.あなたが分の人生を考えることは必要だ。
Your encouragement will draw her out.あなたが勇気づけてやれば彼女は由に話すでしょう。
You shall want for nothing.あなたには何も不由はさせない。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので由にお取り下さい。
You will find your bicycle somewhere in the neighborhood of the station.あなたの転車は駅の近くのどこかにありますよ。
Your bicycle is better than mine.あなたの転車は私のよりよい。
Lend me your bicycle.あなたの転車を貸してください。
Can you account for your car accident?あなたの動車事故の説明が出来ますか。
I've had enough of your boasts.あなたの慢話はもうたくさんだ。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな危険の一つは己中心的になることです。
That sister of yours is always complaining of her husband.あなたの妹はいつも分の夫のことで文句ばかり言っている。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに分の欠点を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた感謝して受け入れなさい。
You have to protect your family.あなたは、分の家族を守らなければならない。
You had better do your homework at once.あなたはすぐ分の宿題をした方がよい。
You must do it yourself.あなたはそれを分でやらなければならない。
You will have your own way.あなたはどうしても分の思いどおりにしたがる。
Now that you have finished your work, you are free to go home.あなたはもう仕事を終えたのだから家に帰るのは由だ。
Have you finished cleaning your room yet?あなたはもう分の部屋を掃除し終わりましたか。
Can you communicate in English what you want to say?あなたは英語で分の言いたいことを伝えることができますか。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で分の言うことを理解してもらえますか。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で身が理解されるようにすることができますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治家まで 分の道具にして Emotions (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最終的なところで 分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと 考えているんです Reason (2017)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[JA] 少し前の分では 絶対 考えられない Absolute (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[CN] 你己明明也是这样 Ready (2017)
I hope you can deal with those things soon.[CN] 我想要暂时让己的心情做个了结 Disbanded (2017)
I'll quit high school and start some kind of business.[JA] 高校をやめて 分で何か始めます Confrontation (2017)
I will live on my own.[CN] 总之要忠于己的情感 随心而活吧 Confrontation (2017)
Is it the kind of poem-like novel that he loves?[JA] また 分大好きポエム小説的な やつですか? The Mysterious Million Yen Women (2017)
You're great at lying to yourself though.[JA] でも 分にだけは 上手にうそついてる Reason (2017)
Nothing will ever happen again in my son's life.[CN] 己随便杀了人 Reason (2017)
I don't even understand it myself.[JA] 分でもよく分からないけどね Ready (2017)
I'll figure something out.[JA] 分で何とかします Absolute (2017)
Did he come up with this pretentious cover too?[JA] (慎) この鼻につくデザインも ご分で? The Mysterious Million Yen Women (2017)
-You two were dating, right?[CN] 您觉得己有责任吗? Reason (2017)
But it is about people who can rise to the best of themselves when they put on the gloves.[JA] だがグローブを着けた時 最高の分になれる CounterPunch (2017)
That's why I've continued to write them.[CN] 这种原因就请你 己写在日记里就好了 Disbanded (2017)
What you love are the novels you write.[JA] あんたが好きなのは 分が書いた小説でしょ Affection (2017)
There. All done.[CN] 不要总想着要独一人活下去 Ready (2017)
"In a way."[CN] 然而他己的儿子 多亏有个杀人犯父亲 连书都很畅销 Reason (2017)
Yes?[CN] 听说从母亲去世后 她就无依无靠了 Reason (2017)
It was for me.[JA] 分の... ためだろうな Reason (2017)
Don't ever think you can live all on your own.[JA] 分1人で生きていこうなんて考え やめなさい Ready (2017)
No.[CN] 这似乎是书店的兼职店员己做的 Emotions (2017)
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.[JA] いろいろな場所に行って たくさんの人の生き方を 分の目で見てみたいなって Emotions (2017)
He goes and kills people because he wants to.[JA] 分は勝手に 人 殺しておいて Reason (2017)
Are you always looking for roles that you can play?[JA] (女性) いつもご身で やりたい役を 探してらっしゃるんですか? Reason (2017)
Of course![CN] 虽然没有个故事的样子 但感觉是在向读者灌输你己的理念 Affection (2017)
She must not have had enough self-love.[JA] きっと己愛が 足りなかったんですね Reason (2017)
I love novels myself.[JA] 僕身 小説が好きだからじゃないかな Absolute (2017)
I see.[CN] 菜菜果说 她想要演一个 最适合己来演的角色 Disbanded (2017)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 火災が起きたのは 小説家 道間(みちま) 慎さんの宅で Disbanded (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治人物都当成己的道具 Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
I want to put all that stuff behind me and live in an apartment.[CN] 各回到己家里了 Disbanded (2017)
At first, I turned down Sunako's protection.[CN] 美波小姐似乎知道己会死 Disbanded (2017)
Mr. Michima, let me offer my congratulations.[CN] 我想我只会创作己写得出来的东西 Appeal (2017)
Do you think you're responsible?[JA] ご身の責任 どうお考えですか? Reason (2017)
How are you?[CN] 我已经搞不懂己的价值观 和人生的乐趣了 Confrontation (2017)
It was me who she spent her last evening with.[CN] 一定是不够爱 Reason (2017)
When I fulfill that mission, everyone appreciates the worth of my novels.[CN] 我只是讨厌你这种 把己的价值观 强加在他人身上的人而已 Absolute (2017)
They could never tell me anything about themselves, and they couldn't let me into their room.[JA] 僕に分の素性は言わないこと 部屋に僕を入れないこと Disbanded (2017)
I will live on my own.[JA] 分1人で生きていきます Confrontation (2017)
He doesn't need any more murderers in his life.[CN] 我觉得己不会再见到他们了 Emotions (2017)
Nanaka Hiraki.[CN] 但你却说己是在调查后才知道的 Confrontation (2017)
What? Aren't you going, Minami?[CN] 真的要独一人活下去 需要相当大的觉悟 Ready (2017)
But you only have yourself.[JA] 分もそうしてきたくせに Ready (2017)
May I add one more thing?[CN] 不是有个词叫"我牺牲"吗? Reason (2017)
You sure are interesting.[CN] 你还真是负呢 Absolute (2017)
They each went back to their own homes.[JA] それぞれ 分の家に帰りました Disbanded (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 分の描(えが)きたいものよりも 観客が見たいものを授受するのが 我々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action [Add to Longdo]
格納メッセージ動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
決定的文脈由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
現金動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
現金動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]
己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
己資源[じこしげん, jikoshigen] local resource [Add to Longdo]
己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]
[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]
席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer [Add to Longdo]
[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense [Add to Longdo]
然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection [Add to Longdo]
動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA [Add to Longdo]
動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP [Add to Longdo]
動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
動ポスト[じどうポスト, jidou posuto] autopost (vs) [Add to Longdo]
動応答[じどうおうとう, jidououtou] auto-answer, automatic answering [Add to Longdo]
動化[じどうか, jidouka] automation (vs) [Add to Longdo]
動回送[じどうかいそう, jidoukaisou] auto-forward [Add to Longdo]
動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication [Add to Longdo]
動割付けデータ実体[じどうわりつけデータじったい, jidouwaritsuke de-ta jittai] automatic data object [Add to Longdo]
動機能[じどうきのう, jidoukinou] automatic function [Add to Longdo]
動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation [Add to Longdo]
動記録器[じどうきろくき, jidoukirokuki] logger [Add to Longdo]
動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] auto-alert [Add to Longdo]
動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
動航空管制[じどうこうくうかんせい, jidoukoukuukansei] AATC, Automatic Air Traffic Control [Add to Longdo]
動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest [Add to Longdo]
動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
動削除[じどうさくじょ, jidousakujo] automatic deletion [Add to Longdo]
動索引作業[じどうさくいんさぎょう, jidousakuinsagyou] automatic indexing [Add to Longdo]
動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
動周波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] AFC, Automatic Frequency Control [Add to Longdo]
動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふじゆう, fujiyuu] Unannehmlichkeit, Mangel, Armut [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
泰然[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]
[わたくしじしん, watakushijishin] ich_persoenlich [Add to Longdo]
[みずから, mizukara] selbst [Add to Longdo]
らの手で[みずからのてで, mizukaranotede] mit_eigenen_Haenden [Add to Longdo]
[じしゅ, jishu] Selbstaendigkeit, Unabhaengigkeit [Add to Longdo]
[じた, jita] selbst_und_andere [Add to Longdo]
[じたい, jitai] der_eigene_Koerper, selbst [Add to Longdo]
[じきょう, jikyou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[じしん, jishin] Selbstvertrauen [Add to Longdo]
[じぶん, jibun] selbst [Add to Longdo]
動販売器[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] Verkaufsautomat [Add to Longdo]
動車[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]
叙伝[じじょでん, jijoden] Autobiographie [Add to Longdo]
[じこく, jikoku] das_eigene_Land [Add to Longdo]
[じたく, jitaku] eigenes_Haus, Eigenheim [Add to Longdo]
[じそん, jison] Selbstachtung [Add to Longdo]
尊心[じそんしん, jisonshin] Selbstachtung [Add to Longdo]
[じこ, jiko] Selbst- [Add to Longdo]
己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]
己紹介[じこしょうかい, jikoshoukai] sich_selbst_vorstellen [Add to Longdo]
律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] vegetatives_Nervensystem [Add to Longdo]
[じまん, jiman] Prahlerei, Eigenlob, Duenkel [Add to Longdo]
[じが, jiga] das_Ich, das_Selbst [Add to Longdo]
[じき, jiki] Selbstaufgabe [Add to Longdo]
[じさつ, jisatsu] Selbstmord [Add to Longdo]
殺未遂[じさつみすい, jisatsumisui] Selbstmordversuch [Add to Longdo]
[じち, jichi] Selbstverwaltung, Autonomie [Add to Longdo]
[じすい, jisui] selbst_kochen [Add to Longdo]
[しぜん, shizen] Natur [Add to Longdo]
然描写[しぜんびょうしゃ, shizenbyousha] Naturschilderung [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] Freiheit [Add to Longdo]
由貿易[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] Freihandel [Add to Longdo]
画像[じがぞう, jigazou] Selbstbildnis [Add to Longdo]
発的[じはつてき, jihatsuteki] freiwillig, spontan [Add to Longdo]
[じはく, jihaku] Gestaendnis [Add to Longdo]
[じせい, jisei] Selbstbesinnung, Reflexion [Add to Longdo]
[じりつ, jiritsu] selbstaendig, unabhaengig [Add to Longdo]
[じひつ, jihitsu] eigene_Handschrift, Autogramm [Add to Longdo]
[じしゅく, jishuku] Selbstzucht, Selbstbeschraenkung [Add to Longdo]
縛に陥る[じじょうじばくにおちいる, jijoujibakuniochiiru] sich_im_eigenen_Netz_verstricken [Add to Longdo]
[じばく, jibaku] selbstverschuldete_Einengung_der Handlungsfreiheit [Add to Longdo]
[じせん, jisen] Selbstempfehlung [Add to Longdo]
虐的[じぎゃくてき, jigyakuteki] selbstquaelerisch [Add to Longdo]
衛隊[じえいたい, jieitai] Selbstverteidigungsstreitkraefte [Add to Longdo]
[じふ, jifu] Stolz, (uebertriebenes) Selbstbewustsein [Add to Longdo]
[じせき, jiseki] Selbstanklage, Gewissensbisse [Add to Longdo]
[じしん, jishin] selbst [Add to Longdo]
転車[じてんしゃ, jitensha] Fahrrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top