Search result for

*義*

(288 entries)
(0.3585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -義-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
守秘[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ
[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) การศึกษาภาคบังคับ
[こうぎ, kougi] (n) เลคเชอร์
[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, See also: S. 訢詁,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎり, giri] (n) ความมีมารยาท、 ตามมารยาท
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
[ていぎ, teigi] (n) คำนิยาม,คำจำกัดความ
民主主[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n ) ระบอบประชาธิปไตย
[どうぎご, dougigo] (n ) คำพ้องความหมาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儀, yí, ㄧˊ] instrument, apparatus; ceremony, rites
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  義 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep
[蟻, yǐ, ㄧˇ] ant
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  義 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[議, yì, ㄧˋ] to consult, to talk over; to criticize, to discuss
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  義 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談;御談[おだんぎ, odangi] (n) (See 談) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アリウス主[アリウスしゅぎ, ariusu shugi] (n) Arianism [Add to Longdo]
イスラム過激主[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム原理主[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
インタフェース定言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language [Add to Longdo]
インプラント[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture [Add to Longdo]
エピクロス主[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
カルバン主;カルヴァン主[カルバンしゅぎ(カルバン主);カルヴァンしゅぎ(カルヴァン主), karuban shugi ( karuban shugi ); karuvan shugi ( karuvan shugi )] (n) Calvinism [Add to Longdo]
キャラクタ定テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table [Add to Longdo]
キリスト教社会主[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
ギルド社会主[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
グノーシス主[グノーシスしゅぎ, guno-shisu shugi] (n) gnosis; Gnosticism [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケインズ主[ケインズしゅぎ, keinzu shugi] (n) Keynesianism [Add to Longdo]
コンテキスト定集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
シオン主[シオンしゅぎ, shion shugi] (n) (See シオニズム) Zionism [Add to Longdo]
スピノザ主[スピノザしゅぎ, supinoza shugi] (n) Spinozism [Add to Longdo]
ソビエト社会主共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
テキスト平面定ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors [Add to Longdo]
データ定言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) {comp} Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ハッチ定[ハッチていぎひょう, hacchi teigihyou] (n) {comp} hatch table [Add to Longdo]
パターン定[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] (n) {comp} pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
ビュー定[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] (n) {comp} view table [Add to Longdo]
プラトン主[プラトンしゅぎ, puraton shugi] (n) Platonism [Add to Longdo]
プロレタリア国際主[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism [Add to Longdo]
ポスト構造主[ポストこうぞうしゅぎ, posuto kouzoushugi] (n) poststructuralism [Add to Longdo]
マクロ定[マクロていぎ, makuro teigi] (n) {comp} macro definition [Add to Longdo]
マルクスレーニン主[マルクスレーニンしゅぎ, marukusure-nin shugi] (n) Marxism-Leninism [Add to Longdo]
マルクス主[マルクスしゅぎ, marukusu shugi] (n) Marxism; (P) [Add to Longdo]
マルクス主フェミニズム[マルクスしゅぎフェミニズム, marukusu shugi feminizumu] (n) Marxist feminism [Add to Longdo]
マルクス主的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
マルサス主[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
モンロー主[モンローしゅぎ, monro-shugi] (n) Monroe Doctrine; Monroeism [Add to Longdo]
ユーザー定[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific [Add to Longdo]
リンク処理定[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] (n) {comp} link process definition; LPD [Add to Longdo]
レーニン主[レーニンしゅぎ, re-nin shugi] (n) Leninism [Add to Longdo]
ロマン主;ローマン主;浪漫主(ateji)[ロマンしゅぎ(ロマン主;浪漫主);ローマンしゅぎ(ローマン主;浪漫主), roman shugi ( roman shugi ; rouman shugi ); ro-man shugi ( ro-man shugi ; rouman sh] (n) romanticism [Add to Longdo]
愛国主[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛他主[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他主[あいたしゅぎしゃ, aitashugisha] (n) altruist [Add to Longdo]
悪魔主[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
暗黙連結処理定[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]
深い[いぎぶかい, igibukai] (adj-i) significant; important [Add to Longdo]
[いぎそ, igiso] (n) {ling} sememe; semanteme; irreducible unit of meaning [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) (1) different meaning; (2) (See 異議) different opinion [Add to Longdo]
[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s) [Add to Longdo]
三义乡[Sān yì xiāng, ㄙㄢ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sani (village in Taiwan) [Add to Longdo]
下定义[xià dìng yì, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] to define [Add to Longdo]
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of nonresistance [Add to Longdo]
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, / ] injustice [Add to Longdo]
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten wealth or gains [Add to Longdo]
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology [Add to Longdo]
主观主义[zhǔ guān zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] subjectivism [Add to Longdo]
享乐主义[xiǎng lè zhǔ yì, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] hedonism [Add to Longdo]
享乐主义者[xiǎng lè zhǔ yì zhě, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] hedonism [Add to Longdo]
人文主义[rén wén zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism [Add to Longdo]
人道主义[rén dào zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism; humanitarian (aid) [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness [Add to Longdo]
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, / ] from a sense of justice; for the sake of loyalty [Add to Longdo]
仗义执言[zhàng yì zhí yán, ㄓㄤˋ ㄧˋ ㄓˊ ㄧㄢˊ, / ] to speak out for justice (成语 saw); to take a stand on a matter of principle [Add to Longdo]
仗义疏财[zhàng yì shū cái, ㄓㄤˋ ㄧˋ ㄕㄨ ㄘㄞˊ, / ] to help the needy for justice (成语 saw); to be loyal to one's friends and generous to the needy [Add to Longdo]
来义乡[Lái yì xiāng, ㄌㄞˊ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Laii (village in Taiwan) [Add to Longdo]
保守主义[bǎo shǒu zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] conservatism [Add to Longdo]
保环主义[bǎo huán zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] enviromentalism [Add to Longdo]
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] protectionism [Add to Longdo]
侠义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] chivalrous; chivalry; knight-errantry [Add to Longdo]
信义区[Xìn yì qū, ㄒㄧㄣˋ ㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Hsini (area in Taiwan) [Add to Longdo]
信义乡[Xìn yì xiāng, ㄒㄧㄣˋ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsini (village in Taiwan) [Add to Longdo]
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism [Add to Longdo]
个人主义[gè rén zhǔ yì, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] individualism [Add to Longdo]
假人假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] an impostor; a hypocrite; one who pretends to have high moral standards [Add to Longdo]
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] hypocrisy; pretended righteousness [Add to Longdo]
假借义[jiǎ jiè yì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] borrowed meaning [Add to Longdo]
傅作义[Fù Zuò yì, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] Fu Zuoyi [Add to Longdo]
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion [Add to Longdo]
公义[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] righteousness [Add to Longdo]
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism [Add to Longdo]
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s) [Add to Longdo]
分裂主义[fēn liè zhǔ yì, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] separatism [Add to Longdo]
分离主义[fēn lí zhǔ yì, ㄈㄣ ㄌㄧˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] separatism [Add to Longdo]
列宁主义[Liè níng zhǔ yì, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Leninism [Add to Longdo]
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] utilitarianism [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
原义[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] original meaning [Add to Longdo]
反共主义[fǎn gòng zhǔ yì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] anti-communism [Add to Longdo]
反犹太主义[fǎn Yóu tài zhǔ yì, ㄈㄢˇ ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] antisemitism [Add to Longdo]
反义[fǎn yì, ㄈㄢˇ ㄧˋ, / ] opposite; contrary [Add to Longdo]
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, / ] character with opposite meaning; opposite characters [Add to Longdo]
反义词[fǎn yì cí, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄘˊ, / ] opposite (meaning); antonym [Add to Longdo]
古义[gǔ yì, ㄍㄨˇ ㄧˋ, / ] ancient meaning; original or etymological meaning of a word [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講を聞いていましたか」と学生がたずねた。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定するのは難しいです。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講を聞きに集まった。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主共和国連邦を表しています。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった恩がある。
Your duty is to support your family.あなたの務は家族を養うことです。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の主の問題だ。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定しますか。
You must act according to your principles.あなたは自分の主に従って行動をとらなければならない。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異語である。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主」とはどういう意味ですか。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが務を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
It's my duty to help you.あなたを助けるのが私の務です。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの修正論主者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
That religious cult has got some pretty off the wall ideas.あの宗教団体はかなりいかがわしい教にとりつかれている。
His lectures are terribly boring.あの先生の講はあくびが出る。
It is our duty to help one another.お互いに助け合いのは、我々の務である。
When did Democracy come into existence?いつ民主主は生まれましたか。
It is against my principles to tell a lie.うそをつくことは私の主に反する。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共産主を受け入れないのと同じだ。
In any case, I did my duty.いずれにせよ、私は務を果たした。
It is against my principles to borrow money.お金を借りる事は私の主に反する。
Democracy will be victorious in the long run.けっきょく、民主主が勝利を得るだろう。
Greek philosophers placed value on democracy.ギリシャの哲学者達は民主主を高く評価した。
Kate took careful notes on the history lecture.ケイトは歴史の講を丹念にノートにとった。
That proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.しかしこの期待は第二次世界大戦が始まったとき、単なる楽観主の表明に過ぎなかったことが明らかとなった。
I never knew about such a duty.このような務があるなんて知らなかった。
The duty must be discharged by everyone of you.この務は諸君のすべてに果たしてもらわねばならぬ。
That absolves me from further responsibility.これでこれ以上の務を負わなくて済む。
Can you clearly define this word?この語を明確に定できますか。
So long, have a good time.さようなら、有意に過ごしてください。
It is up to you to finish the task.その仕事を終えるのは君の務だ。 [M]
The scholar regards so-called compulsory education as useless.その学者は、いわゆる務教育は役に立たないものだと考えている。
Mr Smith gave a lecture on literature.スミス氏は文学についての講をした。
Mr Smith always begins his lectures with a joke.スミス先生はいつも冗談から講を始める。
Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.そのかわりに最前定した二つの経済学的変数に関する議論を行うことにしよう。
The scientist gave a lecture on the structure of the universe.その科学者は宇宙の構造について講をした。
The lecture was very long, but I enjoyed it none the less.その講はとても長かったが、それにもかかわらず私はその講を楽しんだ。
The lecture was beyond me.その講は私には分からなかった。
Few people came to the lecture.その講へ来た人はほとんどいなかった。
A few people came to the lecture.その講へ来た人は少しはいた。
That doctrine will no doubt lead to serious consequences.その主はおそらく重大な結果を招くだろう。
The socialist was accompanied by a female interpreter.その社会主者は女性の通訳を同伴させていた。
That doctrine will no doubt lead to dismal consequences.その主はきっと良くない結果を招くだろう。
This is why Yosio has caught cold.それが、男が風邪をひいた理由だ。
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.その著名な民主主者に敬意を表して記念碑が建てられました。
The democrat endeavored to accomplish his aim by himself.その民主主者は、自分の目指すことを達成させようと一人で努力した。
The anarchist is apt lose his temper.その無政府主者はかっとなりやすい。
That absolves me from further responsibility.それでこれ以上の務を負わなくてよくなる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは正を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
What is it that gives us the right, or that justifies us, in treating animals the way they get treated... before they end up on our lunch or dinner or whatever it might be?[CN] 我繼續吃肉是否合理呢? What is it that gives us the right, or that justifies us, 而什麼給了我們權力或使之稱 in treating animals the way they get treated... Examined Life (2008)
That's very, very difficult, which is why there is then... the quick grasp for a transcendental signifier, for God, for nation, for patriotism.[CN] 無論這種無意令人欣喜與否 That's very, very difficult, which is why there is then... 那是非常非常困難的 所以才會有 Examined Life (2008)
Justice.[JA] 正 The Queen's Justice (2017)
He's saying he wants to bring justice to the war criminal, Rebecca Ingram,[JA] 彼は正を持ちたいと言っている 戦争犯罪者のレベッカ・イングラムに、 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
None of us think this is fair or just.[JA] これが公平とか正とは 誰も思ってないわ The Man in the Basement (2017)
How do you think about justice when you're dealing with bodies... that are very, very unequal in their ability and their power?[CN] How do you think about justice when you're dealing with bodies... 你如何思考關於正/公平 當你面對 that are very, very unequal in their ability and their power? Examined Life (2008)
Sworn Brother of the Night's Watch, training to serve as maester at Castle Black.[JA] ナイツ・ウオッチの兄弟 黒の城のメイスターになるため 修行しています Stormborn (2017)
It's a sign we're on a righteous path.[JA] 私たちは正の道を歩むサインです。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
patriarchy, white supremacy, imperial power, um- uh, state power.[CN] 于統治/控制面前的搏鬥 patriarchy, white supremacy, imperial power, 父權 白人優越主 皇權 um Examined Life (2008)
And they thought they knew what justice is, and then they started thinking about it, and they realized they didn't understand it.[CN] And they thought they knew what justice is, 而他們以為 他們知道正是什麼 and then they started thinking about it, 而那時他們開始思考(何為正) and they realized they didn't understand it. Examined Life (2008)
It's unethical.[JA] 道に反するわ Imminent Risk (2017)
It's the justice she deserves.[JA] 彼女がふさわしい正です。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 Alt.truth (2017)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 Sock Puppets (2017)
Not yet, but even those who don't worship the Lord can serve his cause.[JA] ええ しかし 主を崇拝しない者でも― 大に仕える事はできます Stormborn (2017)
If she's going to immortalise her bangers on celluloid, she might as well get some mullah doing it, her words not mine, before you start labelling me "sexist."[JA] 彼女の胸の写真で 僧侶もヌくかも 彼女の意思だ 俺は性差別主者じゃない Close Encounters (2017)
This is why so many of the existential thinkers, be they religious, like Meister Eckhart or Paul Tillich, or be they secular, like Camus and Sartre, that they're accenting our finitude and our inability to fully grasp... the ultimate nature of reality, the truth about things.[CN] 所以與真理緊密相連著 某種特定的神秘 This is why so many of the existential thinkers, be they religious, 這是為什麼那麼多存在主思想家 都有宗教性 like Meister Eckhart or Paul Tillich, 像梅斯特 厄克哈 或 保羅·田立克 Examined Life (2008)
The para-militarization of law enforcement.[JA] 法の力による超軍国主 The Flag House (2017)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 Imminent Risk (2017)
After I fulfill these duties, we can be together again Thinking about you,[CN] 等我完成這些務之後呢 我們就可以 (反反覆覆的想你) Candy Rain (2008)
[Astra Taylor] One thing I want to ask you about is meaning.[CN] [Astra Taylor] One thing I want to ask you about is meaning. 我想問你的一件事是 關於"意" Examined Life (2008)
Everyone wants something like meaning.[CN] Everyone wants something like meaning. 每個人都渴望類似意這樣的東西 Examined Life (2008)
You can't escape justice.[JA] 正を逃れることはできません。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
But it certainly does not do well when we think about justice... for people with serious physical and mental disabilities.[CN] 你也許為一個關於正的理論留下了需要解決的問題 But it certainly does not do well when we think about justice... 然而當我們開始考慮 有嚴重身體或精神殘疾的人 Examined Life (2008)
I think it's very hard to keep things... in the tensional structure of the openness, whether it's ecstatic or not, of non-meaning.[CN] 作為一種用來包紮「"無意"的傷口」的方式 I think it's very hard to keep things... 我認為將事物保持在 Examined Life (2008)
It's the universalist who says, "Yeah, I want you to be my brother, but on my terms."[CN] It's the universalist who says, "Yeah, I want you to be my brother, but on my terms." 普遍主者說 "我想要你作為我的兄弟 但是要以我的條件" Examined Life (2008)
There's a certain kind of universalist who will say,[CN] There's a certain kind of universalist who will say, 普遍主者會說 Examined Life (2008)
Conservatism as formulated today admits changes as long as they are very slow.[JA] 〝トランプの王座〞 最近の保守主は 少し変わってきてる 最近の保守主は 少し変わってきてる  ()
I offer vengeance... justice...[JA] 私は与えよう 復讐を... 正を... Stormborn (2017)
There's no divine justice, you dumb cunt.[JA] 神の正など存在しない Dragonstone (2017)
Do you think dad's just suddenly gonna go let you do whatever you want?[JA] パパがいきなり 放任主に変わると思うか? Feed (2017)
So that vey often, also the emergency supplies of meaning... that are brought to a given incident or structure... or theme in one's life are cover-ups, are a way of dressing the wound of non-meaning.[CN] So that vey often, 所以非常經常 also the emergency supplies of meaning... 同樣對"意"的緊急補充 Examined Life (2008)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 The Covenant (2017)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 Casus Belli (2017)
Now, if you think that everybody's entitled to be different, right, it can produce a kind of cultural relativism, in which you say,[CN] Now, if you think that everybody's entitled to be different, right, 現在 假如你認為任何人都有權利不同 那很好 it can produce a kind of cultural relativism, in which you say, 這可以產生一種文化相對主 在此之中你說 Examined Life (2008)
Precisely where there isn't guaranteed... or palpable meaning, you have to do a lot of work and you have to be mega-ethical, 'cause it's much easier to live life and know... that well, that you shouldn't do, and this you should do, because someone said so.[CN] Precisely where there isn't guaranteed... 正是因為那裡沒有保證 or palpable meaning, 或顯而易見的意 Examined Life (2008)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?[JA] 共産主のベンだけど Smell the Weakness (2017)
Well, in your lecture, it was an umbrella, I believe.[JA] あなたの講は 影響力があったと思います The Return (2017)
We should develop, I think, a much more terrifying new abstract materialism, a kind of a mathematical universe where there is nothing.[CN] We should develop, I think, a much more terrifying new abstract materialism, 我們應該發展 我認為 一個更加恐怖的抽象的唯物主 a kind of a mathematical universe where there is nothing. 一種數學宇宙 那裡什麼都沒有 Examined Life (2008)
The cosmopolitan thinks we're entitled to be different, and that it's permissible that there should be differences in certain ways.[CN] The cosmopolitan thinks we're entitled to be different, 我們是不同的 世界主者認為我們有權利不同 and that it's permissible that there should be differences in certain ways. Examined Life (2008)
It was her biggest accomplishment, existentially.[JA] 自分の存在意を 最も感じられたのね  ()
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.[JA] ベンはどこだ? あの共産主者め Smell the Weakness (2017)
So there's no punishment for treason and no reward for loyalty?[JA] それでは反逆に対して罰はないの? 忠に対して報奨はないの? Dragonstone (2017)
One of the elementay ideological mechanisms, I claim, is what I call the temptation of meaning.[CN] One of the elementay ideological mechanisms, I claim, 意識形態中一個基本的機制,我稱之為 is what I call the temptation of meaning. 意的誘惑 Examined Life (2008)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[JA] クーデターの首謀者は 民主運動党と民主社会党よ 高々と福音主を掲げてね  ()
It's been very devastating, this, um- this craving for meaning,[CN] 對上帝/神,對國家,對愛國主 It's been very devastating, this, um- 這種對於意的熱切渴望 this craving for meaning, 是非常具有毀滅性的 Examined Life (2008)
The brutality against protesters, the para-militarization of law enforcement.[JA] 抵抗勢力に対する残忍性 法の力による超軍国主 The Man in the Basement (2017)
Because I owe the taxman 50 fucking grand.[JA] 5万ポンドの 納税務もあるし Smell the Weakness (2017)
No, they have stolen our rice now is our chance to take it back.[CN] 不是啊他們搶了我們的米 現在我們有機會拿回來天經地 Ip Man (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
テキスト平面定ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
データ定言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
ハッチ定[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]
パターン定[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ビュー定[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] view table [Add to Longdo]
マクロ定[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
ユーザー定[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
リンク処理定[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結処理定[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
遠隔講[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
奥行き表現定[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
型定[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
形状定スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
再帰的に定された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的定[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]
実装者定[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
色定スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
色定[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]
属性定[ぞくせいていぎ, zokuseiteigi] attribute definition [Add to Longdo]
属性定並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list [Add to Longdo]
属性定並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration [Add to Longdo]
[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]
[たぎせい, tagisei] polysemy [Add to Longdo]
単純連結処理定[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition) [Add to Longdo]
[ていぎいき, teigiiki] domain [Add to Longdo]
可能[ていぎかのう, teigikanou] definable [Add to Longdo]
済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function [Add to Longdo]
済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable [Add to Longdo]
済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
文字実体集合[ていぎもじじったいしゅうごう, teigimojijittaishuugou] definitional character entity set [Add to Longdo]
同音異[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
[どうぎご, dougigo] synonym [Add to Longdo]
[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]
[どうぎめい, dougimei] synonymous name, synonym [Add to Longdo]
同形異[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形異[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音異[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
汎用定[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
文書型定[ぶんしょがたていぎ, bunshogatateigi] document type definition, DTD [Add to Longdo]
未定[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
未定の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
未定[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]
問題定[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享楽主[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
唯美主[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
官僚主[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
帝国主[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
[ちゅうぎ, chuugi] Loyalitaet, (Untertanen) -Treue [Add to Longdo]
扶養[ふようぎむ, fuyougimu] Unterhaltspflicht [Add to Longdo]
民主主[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]
虚無主[きょむしゅぎ, kyomushugi] Nihilismus [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] Vortrag, Vorlesung [Add to Longdo]
軍国主[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
[るいぎご, ruigigo] Synonym, sinnverwandtes_Wort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top