Search result for

*直*

(296 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -直-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
列回路[ちょくれつかいろ] (n ) series circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), See also: A. 交流,
[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょくせつ, chokusetsu] (adj adv) โดยตรง, ทางตรง
[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
偏波[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization
噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
接簡明[ちょくせつかんめい, chokusetsukanmei] cxzxx , See also: S. xzxzx,
Image:
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness
[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
[ちょっか, chokka] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ
もう[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
[なおす, naosu] Thai: แก้ไขให้ถูกต้อง English: to fix
[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair
[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[值, zhí, ㄓˊ] price, value, worth
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[埴, zhí, ㄓˊ] soil with high clay content
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[植, zhí, ㄓˊ] tree, plant; to grow
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[殖, zhí, ㄓˊ] to breed, to spawn; to grow, to prosper
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几
[矗, chù, ㄔㄨˋ] straight, upright; erect, lofty
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [ideographic] Three people standing up straight 直
[稙, zhī, ] grain ready for grinding
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net

Japanese-English: EDICT Dictionary
す;仕す;為す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
すぐ側(P);ぐそば;ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ひた隠し;隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ひた隠す;隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
もう[もうじき, moujiki] (exp,adv) (uk) (See もうぐ,・じき) soon [Add to Longdo]
もう[もうすぐ, mousugu] (exp) (uk) very soon [Add to Longdo]
やりし(P);遣りし;遣[やりなおし, yarinaoshi] (n,vs) redoing; (P) [Add to Longdo]
やりす(P);遣りす;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
[あんちょく, anchoku] (adj-na,n) inexpensive; cheap; easy; simple [Add to Longdo]
一からやり[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
[いっちょく, icchoku] (n) lining out to first base [Add to Longdo]
[いっちょくせん, icchokusen] (n) straight line; (P) [Add to Longdo]
引きす;引す;引きなおす[ひきなおす, hikinaosu] (v5s,vt) to redo [Add to Longdo]
縁起[えんぎなおし, enginaoshi] (n) change of fortune; trying to change one's luck [Add to Longdo]
[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle [Add to Longdo]
[えんちょくせん, enchokusen] (n) vertical line [Add to Longdo]
[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane [Add to Longdo]
下駄[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
化粧[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]
価格の下方硬[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
価格硬[かかくこうちょくせい, kakakukouchokusei] (n) price rigidity [Add to Longdo]
海外接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
開き[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]
学び[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]
掛けす;かけす;掛けなおす[かけなおす, kakenaosu] (v5s) to call again; to call someone back [Add to Longdo]
漢字接入力[かんじちょくせつにゅうりょく, kanjichokusetsunyuuryoku] (n) {comp} (See 漢) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
[かんちょく, kanchoku] (n) (abbr) {comp} (See 漢字接入力) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
簡明[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
簡明率[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
顔をす;顔をなおす[かおをなおす, kaowonaosu] (exp,v5s) to touch up one's makeup [Add to Longdo]
機嫌をす;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
気を取りす;気を取りなおす[きをとりなおす, kiwotorinaosu] (exp,v5s) to completely rethink; to pull one's self together [Add to Longdo]
起き[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
疑似接目的語[ぎじちょくせつもくてきご, gijichokusetsumokutekigo] (n) {ling} pseudo-direct object [Add to Longdo]
急転[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]
り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]
[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
間代発作[きょうちょくかんだいほっさ, kyouchokukandaihossa] (n) (obsc) (See 大発作) tonic-clonic seizure [Add to Longdo]
矯めす;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
[きょくちょく, kyokuchoku] (n) merits (of a case); right or wrong [Add to Longdo]
筋硬[きんこうちょく, kinkouchoku] (n) muscle stiffness [Add to Longdo]
謹厳実[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんちょく, kinchoku] (adj-na,n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
九天[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
[くつなおし, kutsunaoshi] (n) shoe repair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
以来[yī zhí yǐ lái, ㄧ ㄓˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since always; until now [Add to Longdo]
往前[yī zhí wǎng qián, ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, ] straight ahead [Add to Longdo]
中央辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, / ] upright and outspoken [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] strong and upright [Add to Longdo]
勇往[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely [Add to Longdo]
[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, ] perpendicular; vertical [Add to Longdo]
和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
搜索[chuí zhí sōu suǒ, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] vertical search; semantic search; top-down search [Add to Longdo]
线[chuí zhí xiàn, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] vertical line [Add to Longdo]
起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
奋起[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, / ] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit [Add to Longdo]
[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, ] upright and honest; incorruptible; squeaky clean [Add to Longdo]
[nòng zhí, ㄋㄨㄥˋ ㄓˊ, ] straighten [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly [Add to Longdo]
口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks [Add to Longdo]
急转[jí zhuǎn zhí xià, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] to develop rapidly after abrupt turn (成语 saw); dramatic change [Add to Longdo]
[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, ] unyielding [Add to Longdo]
[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, ] plain straightforward [Add to Longdo]
是非曲[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons [Add to Longdo]
[Dōng zhí mén, ㄉㄨㄥ ㄓˊ ㄇㄣˊ, / ] Dongzhimen neighborhood of Beijing [Add to Longdo]
[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, ] blunt (speech); frank; honest and outspoken [Add to Longdo]
横冲[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest [Add to Longdo]
母子垂感染[mǔ zǐ chuí zhí gǎn rǎn, ㄇㄨˇ ㄗˇ ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mother-to-infant transmission [Add to Longdo]
[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, ] directly; straight; straight ahead; straightforward [Add to Longdo]
[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
[shuài zhí, ㄕㄨㄞˋ ㄓˊ, ] frank; straightforward; blunt [Add to Longdo]
气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright [Add to Longdo]
[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay [Add to Longdo]
系军阀[Zhí xì jūn fá, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] the Zhili faction of the Northern Warlords [Add to Longdo]
[zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ, ] until [Add to Longdo]
到现在[zhí dào xiàn zài, ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] even now; until now; right up to the present [Add to Longdo]
升机[zhí shēng jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] helicopter [Add to Longdo]
升飞机[zhí shēng fēi jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] variant of 升機|升机, helicopter [Add to Longdo]
[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, ] straight ruler [Add to Longdo]
[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate [Add to Longdo]
布罗陀[Zhí bù luó tuó, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] Gibraltar [Add to Longdo]
布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Gibraltar [Add to Longdo]
[zhí jìng, ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] diameter [Add to Longdo]
情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] straightforward and honest in one's actions (成语 saw) [Add to Longdo]
愣愣[zhí lèng lèng, ㄓˊ ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ, ] staring blankly [Add to Longdo]
[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
截了当[zhí jié liǎo dàng, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] direct and plain speaking (成语 saw); blunt; straightforward [Add to Longdo]
抒胸臆[zhí shū xiōng yì, ㄓˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄥ ㄧˋ, ] to speak one's mind [Add to Longdo]
[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴し は 靴型 から 離れる な[3]
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電話を掛けしてもいいですか。
The two streets are at right angle.2本の通りは角に交差している。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の角度は角と呼ばれている。
I'll call again later.あとでかけします。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考えして止めてもらえればと思います。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今忙しければ、後で掛けしますよ。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが正だと思う人の言う事を聞きなさい。
Take a fresh look at your life style.あなたのライフスタイルを見してみましょう。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までにはしておきますよ。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの都合のいい日時にミーティングを組みしてくださいませんか。
I would like to hear your honest opinion.あなたの率な意見が聞きたいのです。
You should have Mr Green correct your English pronunciation.あなたはグリーン先生に英語の発音をしてもらうべきだ。
By whom did you get this English composition corrected?あなたはこの英作文を誰にしてもらったのですか。
Do you want this watch mended?あなたはこの時計をしてもらいたいのですか。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究課題を二つ落とした、すぐにやりさなければならない。
You must answer honestly.あなたは正に答えなければなりません。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を視すべきだ。
He is directly above me.あの人が私の属の上司です。
If you are going to America, brush up your English.アメリカへ行くつもりなら、英語をしっかりとやりしなさい。
Americans are frank enough to say what they think.アメリカ人は思っている事を率に言う。
It goes without saying that honesty is the best policy.いうまでもなく、正は最良の策である。
When will you ever loosen your purse strings?いったい、いつになったらそのケチはるの?
Once you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.いったん悪い癖がつくと、容易にすことは出来ない。
It's not honest being honest all the time.いつも正であるというのは、容易なことではない。
To be always honest is not easy.いつも正でいることはたやすくない。
It isn't as if I'm learning by being corrected all the time.いつもされることによって学ぶわけではない。
It's is no use trying to fix it now.いまそれをそうったって無駄だ。
It goes without saying that honesty is the best policy in many ways.いろいろな意味で、正が最善の策であることは言うまでもない。
Don't tell a lie. Be honest.うそをつくな、正であれ。
Tell me truly what you think.おもうことを正に話してごらん。
Have a satsuma for dessert.お口しにミカンをどうぞ。 [M]
You had better take this medicine if you want to get well.お前は病気がりたいのならこの薬を飲んだ方がいいよ。
The mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.お母さんはいらいらし始めると、率にでもやさしく、部屋から出て行くようにベスに言います。
I'll ring you back.かけすよ。
He came to see you right after you left.きみが出かけた後に彼が訪ねてきた。 [M]
We've been moping around too much. It's time to pull ourselves together and keep trying.クサクサすることばっかりだけど、気を取りして頑張っていきましょう!
Chris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.クリスはとてもむなしく思い、立ちれないほどに、心に大きな傷を受けました。
Draw a straight line here.ここに線を引け。
We should take matter into our own hands.こちらで接やったほうがいい。
These two lines are at right angles.この2つの線は角に交わっている。
Please fix the iron.このアイロンをして下さい。
Honesty seems to be rather at a discount today.このごろ正さがかなり軽んじられているようだ。
Can you fix this door? It's creaking.このドア、キーキー音がするけど、してくれない。
You can believe me, because I heard this news first hand.このニュースは接聞いたから間違いない。
These things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.このようなことについては接お会いして、図面に書いたり、ロジックアナライザやオシロでタイミングを見たりしながら話し合ったほうが解決が速いです。
Let's get this proposal down in black and white before we submit it to the boss.この案をボスに提出する前に書きしておこう。
Kindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.この会に出席している他の代表者に接話すのではなく、どうか議長に話して下さい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose I'll be able to ask him myself soon enough.[JA] まあ すぐに接聞けるけどね The Queen's Justice (2017)
Eunchai likes you Yoon.[CN] 恩彩她一都爱着你 Episode #1.7 (2004)
What's wrong that is making your face fired up? Did you fart in front of Yoon?[CN] 不要一放屁啦 Episode #1.4 (2004)
But to be perfectly honest,[JA] でも 正に言います Ready (2017)
"l won't be truly happy until my sorrow is drained."[CN] 到我的 眼泪将我内心所有的悲痛驱散 我才能够幸福" The Phantom Carriage (1921)
With her alone[CN] 我一爱着她不曾间断 我认为 Episode #1.4 (2004)
Mind my vow, King Gunther, I shall not eat nor drink until my disgrace has been vindicated![CN] 龔特爾殿下,不要忘記我們的約定 在報仇前,我會一不吃不喝 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
All those things you don't believe in, he faced those things.[JA] 陛下の信じないそれを― 彼は実際に面した The Queen's Justice (2017)
As if it were made for you. Almost.[CN] 簡就像給你做的 À Nous la Liberté (1931)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
Listen, I'll be completely straight with you, if your sales figures and your references back up what my gut tells me about you, then this interview is already two minutes too long.[JA] 率に言わせてもらう 営業成績と推薦状は 期待どおりだから この面接は長すぎる Sexy Rollercoasters (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 火で焼く料理 昔は たき火であぶってた Barbecue (2017)
No, you have your dinner. I'll call back another day.[JA] では 出します Salesmen Are Like Vampires (2017)
Why are you guys staring at me?[CN] 你们两个为什么一看着我 我脸上有什么东西吗 Episode #1.5 (2004)
A case.[CN] 这交易简是... The Barber of Siberia (1998)
I'll always come back.[CN] 一等下去 A Farewell to Arms (1932)
And bear our cross after Him to the end of our lives,[CN] 追隨他,到生命的終結 Applause (1929)
All these books lying about. And cigar butts...[CN] 这么多烟头 简脏死了 The Blue Angel (1930)
"You have tried to make him mend his ways, believing he was good, but your hopes have been dashed time and time again."[CN] "你试过那么多次要去改变他 你一希望和想着,这个男人 身上会有某些好的东西 但是他总是让你失望" The Phantom Carriage (1921)
I'm trying to do the best all around. If you think it's the right thing to do...[CN] 我一在努力做到最好 如果你覺得那麼做是對的... Applause (1929)
It's because she wraps rice at night.[CN] 你妈妈为什么一睡觉 Episode #1.2 (2004)
-She is a grown-up woman...don't call her girl.[CN] 这个丫头简造反了 Episode #1.5 (2004)
"Although the horse and cart remain the same, the driver will vary."[CN] "尽管一是同一辆车,同一匹马 但不总是同一个马车夫" The Phantom Carriage (1921)
Sorry, but I'll call you back.[JA] ごめん ちょっと あとで かけすわ Absolute (2017)
It'll just... make you have to keep starting over.[JA] やりすだけよ 耐えて CounterPunch (2017)
Until you.[CN] 到遇见你 Snow White and the Huntsman (2012)
To be honest, I don't have a clue either.[JA] 正 僕にも分からない Choices (2017)
To be honest, it was tiring.[JA] 正 疲れました Affection (2017)
Good. Now that you're being reasonable, why don't you compose yourself and we'll start again.[JA] 道理をわきまえたようだから やりそう Sexy Rollercoasters (2017)
Our technology's come so far over the years making a sample doesn't take that long.[JA] 見本なんてぐできるわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Buy some kimbop![CN] 接打对折一千块卖给你 来买寿司 Episode #1.4 (2004)
Yes, for always.[CN] 是的,一都會 Applause (1929)
And we take them all only if the Austrians stop fighting. One side must stop.[CN] 战争一在延续 A Farewell to Arms (1932)
- This is the Blue Angel![CN] 我们还一窝在"蓝天使" The Blue Angel (1930)
Did you see Little Theon's face right before he jumped overboard?[JA] シーオンの顔を見たか 飛び降りる前の顔だ The Queen's Justice (2017)
Go straight... and then go straight again... and from there turn around... and go straight and there it is.[CN] 老板娘厕所在哪里 厕所啊 你先往这儿走走开 Episode #1.5 (2004)
No, Mr. King, I got plans. I'm headed straight for Broadway, the big time.[CN] 不行,金先生,我有自己的打算 我會向著百老匯勇往前,然後一舉成名 Applause (1929)
You don't have to stay in burlesque.[CN] 你不會一呆在歌舞雜耍場的 Applause (1929)
How long do you intend to live this way?[CN] 你要永远过这种生活 一到你死吗 你要一辈子都在冰冷的角落 Episode #1.5 (2004)
- All right. But keep my legs straight. - Si, Signor Tenente.[CN] 我的腿还吗? A Farewell to Arms (1932)
I have to be honest, this is making me hard.[JA] 正 硬くなってる The Queen's Justice (2017)
Mom, Sook-chae is trying to hit me.[CN] 竟敢呼我的名字 赶快把手举好 Episode #1.2 (2004)
Very good, so you were in Paul Young's band just before he made it big?[JA] 最高だ ブレイク前まで ポール・ヤングのバンドに? Smell the Weakness (2017)
Eyeball?[JA] "接会う"だ The Widow Maker (2017)
You are no human being, Lady Kriemhild -![CN] 克裏米爾特夫人,你簡不是人! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You've been holding out on me.[CN] 你一瞞著我 Applause (1929)
You should be the one telling her in person.[JA] 娘に接言うべきだわ Stalker's Prey (2017)
Tell us your honest feelings about being...[JA] (記者) 今回 受賞された 率なお気持ちを... Appeal (2017)
"l'm a consumptive, but I cough into people's faces in the hope of finishing them off."[CN] "你这样大惊小怪的有什么意义呢? 我也有痨病,但我接咳到人们的 脸上。 The Phantom Carriage (1921)
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正 施設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
高速列インターフェイス[こうそくちょくれつインターフェイス, kousokuchokuretsu inta-feisu] high speed serial interface [Add to Longdo]
タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity [Add to Longdo]
パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]
冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC [Add to Longdo]
[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line [Add to Longdo]
結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access [Add to Longdo]
接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] Direct Access Storage Device, DASD [Add to Longdo]
接アドレス[ちょくせつアドレス, chokusetsu adoresu] direct address [Add to Longdo]
接アドレスファイル[ちょくせつアドレスファイル, chokusetsu adoresufairu] direct address file [Add to Longdo]
接メモリアクセス[ちょくせつメモリアクセス, chokusetsu memoriakusesu] Direct Memory Access, DMA [Add to Longdo]
接記憶アクセス[ちょくせつきおくアクセス, chokusetsukioku akusesu] direct memory access, DMA [Add to Longdo]
接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
接色指定[ちょくせついろしてい, chokusetsuiroshitei] direct colour (specification) [Add to Longdo]
接入力[ちょくせつにゅうりょく, chokusetsunyuuryoku] direct input [Add to Longdo]
接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
接編成ファイル[ちょくせつへんせいファイル, chokusetsuhensei fairu] direct file [Add to Longdo]
接利用者[ちょくせつりようしゃ, chokusetsuriyousha] direct user [Add to Longdo]
前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element [Add to Longdo]
定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal [Add to Longdo]
[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
[ちょくりゅう, chokuryuu] DC, direct current [Add to Longdo]
[ちょくれつ, chokuretsu] serial [Add to Longdo]
列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit [Add to Longdo]
列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
列加算器[ちょくれつかさんき, chokuretsukasanki] serial adder [Add to Longdo]
列伝送[ちょくれつでんそう, chokuretsudensou] serial transmission [Add to Longdo]
[ひちょっけつ, hichokketsu] offline, off-line [Add to Longdo]
描き[えがきなおし, egakinaoshi] new frame action [Add to Longdo]
列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
[ちょっこう, chokkou] orthogonal [Add to Longdo]
交系列[ちょっこうけいれつ, chokkoukeiretsu] orthogonal sequences [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷り[すりなおす, surinaosu] (ein_Buch) neu_drucken [Add to Longdo]
[すいちょく, suichoku] senkrecht, vertikal [Add to Longdo]
書き[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
[ぼくちょく, bokuchoku] schlicht, einfach, aufrichtig [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]
[ちょく, choku] ehrlich, offen, direkt [Add to Longdo]
[なおす, naosu] reparieren, korrigieren [Add to Longdo]
ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] Durchmesser [Add to Longdo]
[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
[ちょくせん, chokusen] gerade_Linie, Gerade [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
矯め[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top