Search result for

*ผลดี*

(109 entries)
(0.6691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผลดี, -ผลดี-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลดี[N] usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
เป็นผลดี[V] be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรีสันนิบาตผลน. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีสรรพคุณแก้ไข้สันนิบาต ๓ อย่าง คือ ผลดีปลี รากกะเพรา รากพริกไทย.
ประโยชน์(ปฺระโหฺยด) น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษา ประโยชน์ของโรงเรียน.
เป็นกอบเป็นกำว. เป็นผลดี, เป็นชิ้นเป็นอัน เช่น ทำให้เป็นกอบเป็นกำ, เป็นก้อนใหญ่ ทำประโยชน์ต่อไปได้ดี เช่น ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำ.
ยับยั้งชั่งใจก. คิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป.
ราชาฤกษ์น. ชื่อฤกษ์กำเนิด ถือว่าเป็นมงคลสูง ให้เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลดีทางการงานแก่ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้ ทั้งจะทำให้ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้เป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานของขุนนาง เจ้าพระยา พระมหากษัตริย์.
เวท, เวท-ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหกของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตนหรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคลหรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรกเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรกของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]
Efficacyใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล [การแพทย์]
ตัวกระตุ้นทางใจตัวกระตุ้นทางใจ, สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้ [สุขภาพจิต]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือระบบใดระบบหนึ่งที่จะทำงานได้ผลดีแน่นอนตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This won't get us anywhere.ไม่ไม่ส่งผลดีต่อพวกคุณเลย The Great Dictator (1940)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
It won't do you any good.มันไม่มีผลดีกับนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wait a minute. Maybe I could turn this thing to my advantage.เดี๋ยวก่อน เราอาจใช้เรื่องนี้ ให้เป็นผลดีกับฉันได้ Blazing Saddles (1974)
You heard what he said! It sounds reasonable!ได้ยินแล้วใช่มั้ย ฟังดูมีเหตุผลดี The Road Warrior (1981)
Let's handle this thing logically. What exactly have you sworn?เรามาคิดกันอย่างมีเหตุมีผลดีกว่า เธอสาบานไว้ว่าอะไรนะ ? Labyrinth (1986)
I mean, I can't think of one good reason why I should, but ...ผมยังคิดหาเหตุผลดีๆ ที่ผมควรทำมันไม่ได้ แต่... Field of Dreams (1989)
I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them.ผลดีต่อกองทัพด้วย... Schindler's List (1993)
Tell me one good reason why either of these photos is authentic.บอกเหตุผลดีๆสักข้อซิ ว่าทำไมรูปภาพเหล่านี้ เป็นของจริง Squeeze (1993)
Strange thing, he may have more success exposing me in death than he ever did in life.คิดอีกแง่ ความตายของเค้าก็เป็น ผลดีต่อผม Gattaca (1997)
That was my-It works better when I have my rabbit.เป็นไงได้ผลดีกว่าเสกให้กระต่ายหายอีก Good Will Hunting (1997)
I'm real happy with myself because I did my job well.ในตัวเองเพราะผมทำงานได้ผลดี Good Will Hunting (1997)
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้ The Story of Us (1999)
My marrying one will be good for my father's career.ฉันแต่งกับคนในครอบครัวนี้ จะทำผลดีต่องานของพ่อฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Good gracious, you have been productive.สง่างาม คุณทำให้เกิดผลดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It also says they're probably vegetarians because they would have realized the benefits of such a diet.เขาบอกด้วยว่าพวกมันอาจเป็นมังสะวิรัติ เพราะจะเป็นผลดีกับพวกมัน Signs (2002)
Then Dobby must do it, sir, for Harry Potter's own good.งั้นด๊อบบี้ต้องทำครับผม เพื่อผลดีต่อแฮร์รี่ พอตเตอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Give me a good reason why I should promote youบอกเหตุผลดีๆมาสักข้อ ว่าทำไมผมควรเลื่อนยศคุณ Infernal Affairs (2002)
Somehow, his body was able to change the disease mold it to his benefit.อย่างไรก็ตาม,ร่างกายเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโรคร้าย ให้มาเป็นผลดีของเขา Underworld (2003)
No.แต่เพื่อเป็นผลดีต่ออาชีพคุณ Swimming Pool (2003)
It's a well trusted drug used to treat schizophreniaมันใช้ได้ผลดี ทำให้เป็นโรคจิต Oldboy (2003)
They may purposely run at a loss because of the side benefits.มันอาจดำเนินกิจการทั้ง ๆ ที่รู้ว่าขาดทุน เพราะผลดีข้างเคียงบางอย่าง The Corporation (2003)
No, I...อย่าค่ะ ให้ฉันทำแผลดีกว่า ฉันเป็นพยาบาลนะ Wicker Park (2004)
Yeah, yeah, that makes sense.ใช่,ใช่,ฟังดูมีเหตุผลดี Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Look, I don't know what you did or who you're working for but I promise you this, you're gonna play ball one way or the other.ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมา และผมก็ไม่รู้ว่า คุณกำลังจะทำอะไร แต่ผมบอกคุณได้เลยว่า... การนิ่งเงียบแบบนี้ ไม่เป็นผลดีกับคุณแน่ The Bourne Supremacy (2004)
- He knew Nicky was wearing a wire.- คุณไม่คิดว่า นี่เป็นผลดีกับเราหรือ? The Bourne Supremacy (2004)
Look, there's good and bad to everybody. Right?ฟังนะ มันเกิดผลดีและผลเสีย ต่อทุกคน ใช่มั้ย? Mean Girls (2004)
Yeah, sum of series, that makes sense.ผลรวมต่ออนุกรม ก็สมเหตุสมผลดี Primer (2004)
And no good ever comes from spoiling a child like that.ไม่มีผลดีหรอก ที่ทำกับลูกของตนแบบนั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You're embarrassing the High Commission, and you're not doing Justin's career any good.คุณทำให้ท่านทูตขายหน้า ไม่ส่งผลดีต่องานของจัสตินแน่ The Constant Gardener (2005)
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง Pride & Prejudice (2005)
The traps work better with a little peanut butter.กับดักนั่นมันได้ผลดีกว่าใช้เนยถั่วซะอีก Match Point (2005)
It's much better than cheese, despite the popular notion that cheese is best.ดีกว่าใช้ชี๊สด้วยซ้ำ ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าชี๊สได้ผลดีที่สุด Match Point (2005)
There's a good reason for this, but I don't quite understand it yet.จะด้วยเหตุผลดีๆ ขนาดไหน หนูก็ไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกค่ะ Imagine Me & You (2005)
Something that works well.อันไหนก้อได้ที่ได้ผลดีค่ะ April Snow (2005)
I think it's bad for you too.ฉันคิดว่ามันไม่เป็นผลดีกับเธอด้วย Boys Over Flowers (2005)
Bad for me?ไม่เป็นผลดีกับฉัน? Boys Over Flowers (2005)
Sometimes a proactive start works wellบางครั้งการเริ่มต้นก่อนก็ได้ผลดี Art of Seduction (2005)
If you work too hard, something might happen to you.ถ้าท่านทำงานหนักเกินไป จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของท่าน Episode #1.43 (2006)
Because of this incident, if you gain the King of Han Nation's heart, nothing would be more beneficial.เพราะเหตุการณ์นี้ ถ้าท่านได้ใจของจักรพรรดิ์ฮั่นแล้ว คงไม่มีอะไรจะเป็นผลดีกับเรามากกว่านี้แล้ว Episode #1.43 (2006)
If you strike Do-Chi now, it will not be good.ถ้าเรามีเรื่องกับโดชิตอนนี้ มันจะไม่เป็นผลดีกับเรา Episode #1.8 (2006)
It's not good for you to know any more than that.มันจะไม่เป็นผลดีกับท่านถ้าท่านรู้มากกว่านี้ Episode #1.8 (2006)
Will it be for the greater good or will it be used for personal or for destructive ends?มันจะส่งผลดีต่อส่วนรวม หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อการทำลายล้าง X-Men: The Last Stand (2006)
- Fine. Let's get technical. - Okay.- เอางี้ มาพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่านะ Monster House (2006)
Did you notice how the right leverage can be very effective?เธอเห็นแรงจากการงัดที่ถูกวิธีแล้วยัง ว่ามันได้ผลดีแค่ไหน Peaceful Warrior (2006)
This exercise is good for the back muscles.การออกกำลังมันเป็นผลดีกับกล้ามเนื้อหลัง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I like having you handy, Doctor. It has its advantages.ฉันเห็นว่ามันเป็นผลดีนะ หมอ มันมีประโยชน์ของมันเอง Pan's Labyrinth (2006)
It's for Paris. I'm on this new diet. It's very effective.สำหรับปารีสไง ฉันอดอาหารแบบใหม่ ได้ผลดีมาก The Devil Wears Prada (2006)
That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice.นั่นไม่เป็นผลดีสำหรับสัตว์อย่างหมีขั้วโลก ที่ต้องพึ่งพาพื้นน้ำแข็ง An Inconvenient Truth (2006)
Give me one good reason why i shouldn't turn you in right now.งั้นบอกเหตุผลดีๆมาให้ฉันข้อนึง ทำไมฉันถึงไม่ควรบอกให้คุณมอบตัวตอนนี้ล่ะ Scan (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective   
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   
มีเหตุผลดี[adj.] (mī hētphon dī) FR: sensé
อย่างได้ผลดี[adv.] (yāng dāi phon dī) EN: effectively   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
advantageous[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless
benefit[VT] มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit[VI] ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
effective[ADJ] ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
outperform[VT] ให้ผลดีกว่า, See also: ทำสำเร็จกว่า, Syn. beat, exceed
outperformance[N] การให้ผลดีกว่า
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
rub off onto[PHRV] มีผลดีต่อ
untoward[ADJ] ซึ่งไม่เป็นผลดี, See also: ซึ่งไม่เป็นประโยชน์, ซึ่งไม่เอื้ออำนวย, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. fortunate
usefulness[N] ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit
vintage year[N] ปีแห่งการกลั่นเหล้าองุ่นได้ผลดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี <ความหมาย>ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
vintage yearn. ปีที่มีการกลั่นเหล้าองุ่นที่ได้ผลดี,ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,มีรากฐานมั่นคง,มีฐานะดี
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ
efficacious(adj) เป็นผลดี,ประสิทธิภาพดี,ได้ผลชะงัด
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด,ไม่เป็นผลดี
inure(vi) เป็นผลดี,มีประโยชน์,มีผลบังคับใช้
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
retinol (n vi vt modal ver) ครีมชลอความแก่ ที่มีผลดี และราคาแพง

German-Thai: Longdo Dictionary
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top