Search result for

*ชี้แนะ*

(103 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชี้แนะ, -ชี้แนะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แนะ[V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
ผู้ชี้แนะ[N] adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี้แนะก. แนะแนวทางให้.
ชี้โพรงให้กระรอกก. ชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directive๑. ตัวชี้แนะ๒. คำสั่งชี้แนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ
Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]
Blood Picture, Suggestiveลักษณะของเลือดที่ชี้แนะโรค [การแพทย์]
Indicatorsอินดิเคเตอร์, เครื่องชี้วัด, ตัวบ่งชี้, สี, เครื่องบอก, ตัวชี้แนะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
How do I address you?แล้วข้าจะขอคำชี้แนะใหม่ Return of the Condor Heroes (1983)
Nothing bad is going to happen to you there.คำชี้แนะจากเบอร์ลินบอกว่า... Schindler's List (1993)
With my help, he could be the best.จะเป็นเซียนเลย ถ้าให้ผมชี้แนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม Princess Mononoke (1997)
It is my pleasure that you help make her a fine scholar also.เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับหม่อมฉัน ได้โปรดชี้แนะด้วย Anna and the King (1999)
Our protection?สายตา พระราชทายาทของข้าขยาย กว้างไกลออกไปภายใต้การชี้แนะของหล่อน Anna and the King (1999)
If you wanna make it, you write your own tunes.ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ โบร์ ..ฟังนะพวกนาย Rock Star (2001)
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ Rock Star (2001)
An excellent suggestion, Professor Snape.ชี้แนะได้ยอดเยี่ยมมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Damn, you are so lucky you have us to guide you.ต๊ายย นี่เธอยังโชคดีนะ ที่มีพวกเราคอยชี้แนะน่ะ Mean Girls (2004)
Will you give me some advice?ได้โปรดชี้แนะด้วย Sweet 18 (2004)
It says the boy can enter your dreams, alter your perceptions, uh, kind of spirit guide.มันกล่าวว่า เด็กผู้ชายสามารถเขามาในความฝันของคุณ เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของคุณ อาห์ เป็นรูปแบบของการชี้แนะของจิต Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
We need a guiding force.เราต้องการคำชี้แนะ American Duos (2007)
I had to take the poor vampire under my tutorage...ผมต้องคอยให้คำชี้แนะ แวมไพร์ที่น่าสงสารนั่น Dr. Feelgood (2007)
Hey, cue ball. Need directions?เฮ้ ลูกคิวNอยากได้คำชี้แนะไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
I even visited alice bundy in prison to get a few pointers.ฉันไปเยี่ยมอลิส บันดี ในคุกเพื่อคำชี้แนะ Ghosts (2008)
He needs a hand to hold, a voice to guide, someone that might help him find a purpose for his gifts.เขาต้องการ การดูแล และคำชี้แนะ ต้องมีใครซักคน ที่จะช่วย เขา ค้นหา วิธีควบคุม พรสวรรค์ ของเขา The Dragon's Call (2008)
One more question,and perhaps I should have led with this.อีกคำถามนะ และบางทีฉันควรชี้แนะหน่อย The Bad Fish Paradigm (2008)
I thought your dad could show me the ropes.. คิดว่าพ่อของนายน่าจะชี้แนะได้ Bonfire of the Vanity (2008)
So, Guru, enlighten us. What is your plan?ดังนั้น ท่านกูรู ช่วยชี้แนะเราที\ แผนของคุณคืออะไร The Love Guru (2008)
Advisor, what is your suggestion?กุนซือ ท่านมีอะไรจะชี้แนะบ้าง ? Three Kingdoms (2008)
I'm not suggesting we make it easy.ผมไม่ได้ชี้แนะ ก็แค่ทำให้มันง่ายขึ้น Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
The more links there are to your site, the better your rankings in the search engines are gonna be.เอาเว็บไซท์คุณ ใส่ชื่อไว้ในหลาย ๆ เว็บชี้แนะ และชมภาพยิ่งคุณ ยิ่งคุณมีลิงค์เยอะเท่าไร The Girlfriend Experience (2009)
Look, I know sometimes that life can come at you pretty fast, and, uh, you reach a point where you might just need a little, um, special guidance. Has someone told you something about my personal life?และเธออาจต้องการคนชี้แนะ มีใครบอกอะไรคุณเรื่องผมหรือครับ? The Rhodes Not Taken (2009)
They just point the way and let you make your own choices.แต่ต้องทำเพียงชี้แนะ และให้เธอตัดสินใจเอง Mattress (2009)
And I thought perhaps you could illuminate me.และบางทีผมคิดว่า อาจารย์จะชี้แนะผมได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We offer assistance And advanced directives,เราเพียงให้คำปรึกษาและชี้แนะทางออก... You Don't Know Jack (2010)
And pray to the god of your choice for guidance, sir.แล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้า ที่ประทานคำชี้แนะครับ The Edge (2010)
I don't know how to carry on without him guiding me.ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าไม่มีเขาคอยชี้แนะให้ Senate Murders (2010)
Who teach and directคนที่สอนร้องและคอยชี้แนะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Maybe you can lead the forensics team, Sarge, all right, so nobody gets lost.- เยี่ยม บางทีคุณอาจช่วยชี้แนะ ให้กับทีมนิติเวชด้วยนะครับ จะได้ไม่มีใครหลงทาง The Couple in the Cave (2010)
I've decided to take your advice and have arranged to go on a date with Amy Farrah Fowler.ผมตัดสินใจรับฟังข้อชี้แนะของคุณ และได้ตกลง จะไปเดทกับ เอมี่ แฟร์ร่า ฟาวล์เลอร์แล้ว The Robotic Manipulation (2010)
Please show me the way!โปรดชี้แนะด้วย Kim Soo Ro (2010)
And you're my mentor, Balthazar.คุณเป็นผู้ชี้แนะของผม บัลธาซาร์ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Yes! Yes! Except I'm not your mentor.อ่า ใช่ ใช่ บังเอิญชั้นไม่ใช่ผู้ชี้แนะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Come on, Jeff, it'll be fun. I can give you pointers.เอาน่า เจฟ มันต้องสนุกแน่ ฉันจะชี้แนะเธอเอง Competitive Wine Tasting (2011)
Abed, walk me through this.อาเบด ชี้แนะให้ฉันด้วย Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Thank you for pointing things out to meขอบคุณที่ช่วยชี้แนะ The Lost Bladesman (2011)
All right, Penny, your turn.โปรดชี้แนะหญิงที่สำนึกผิด The Rhinitis Revelation (2011)
Thank you, counselor.ขอบคุณนะ ผู้ชี้แนะ Guys, Interrupted (2012)
It's surprising to learn that you're as skilled in Western qigong as you are benevolent in sharing your profits.วันนี้ได้พบท่านตัวเป็น ๆ ข้าข้องใจมานานแล้ว ยอดฝีมือแดนประจิมอย่างท่าน เก่งกาจขนาดไหน โปรดเมตตาช่วยชี้แนะด้วย The Four (2012)
Well, that's the theme that I had letterpressed on the invitations.แหมก็นั่นเป็นข้อชี้แนะ ที่ฉันระบุในบัตรเชิญ With So Little to Be Sure Of (2012)
Hey, so, listen, I was wondering if you might be able to point me in the right direction.นี่ ฟังนะ ฉันสงสัยว่า คุณพอจะชี้แนะฉันได้ไหม The New World (2012)
I've instructedดิฉันได้ชี้แนะ Tricks and Treats (2012)
We could make for the Hidden Valley.พักผ่อน กินอาหาร ฟังคำชี้แนะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I have told you already I will not go near that place.ข้าไม่ต้องการคำชี้แนะของพวกเขา เราอ่านแผนที่ไม่ออก ท่านเอลรอนด์ช่วยเราได้นะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You are here to advise me now, are you?แล้วคุณจะมาชี้แนะผมหรือไง The Best Offer (2013)
It's time for my Almighty Foot to take you on!เท้าเทพฤทธิ์คนนี้ คงต้องขอคำชี้แนะจากท่าน Journey to the West (2013)
Actually, Mr. Sun, I've come here to discuss another important matter with you.ท่านซุน ที่ข้ามาที่นี่ ก็เพราะมีเรื่องจะขอคำชี้แนะจากท่าน Journey to the West (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
คนชี้แนะ[n. exp.] (khon chīnae) EN: guide   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
direct[VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
guiding[ADJ] ซึ่งชี้นำ, See also: ซึ่งนำทาง, ซึ่งชี้แนะ
pilot[N] ผู้นำทาง, See also: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์, Syn. guide
pilot[VT] นำทาง, See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้, Syn. direct, lead
recommend[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, Syn. advise, suggest
recommendable[ADJ] ซึ่งแนะนำได้, See also: ซึ่งชี้แนะได้
recommendation[N] การแนะนำ, See also: การชี้แนะ, Syn. advocacy, guidance
recommender[N] ผู้แนะนำ, See also: ผู้ชี้แนะ
rede[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
self-starter[N] ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ, See also: ผู้มีความคิดริเริ่ม, ผู้เริ่มสร้างสรรค์, Syn. starter
suggest[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend
suggestible[ADJ] สามารถบอกเป็นนัยได้, See also: สามารถชี้แนะได้, Syn. advisable, recommendable
suggestive[ADJ] เป็นข้อเสนอแนะ, See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ, Syn. evocative, hinting, indicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง,ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
indicantn.,adj. เครื่องที่บอก, ซึ่งชี้แนะ, ซึ่งบอกเล่า (that which indicates)
indicate(อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้., See also: indicatable, indicatory adj., Syn. betoken, imply)
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
rudder(รัด'เดอะ) n. หางเสือ,เครื่องชี้แนะ,สิ่งชี้แนะ
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
guide(vt) แนะนำ,ชี้ทาง,ชักนำ,นำทาง,ชี้แนะ
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
rudder(n) เครื่องชี้แนะ,หางเสือเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top