Search result for

*จรรยา*

(144 entries)
(0.3918 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จรรยา, -จรรยา-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ[N] ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จรรยาแพทย์[N] medical ethics, See also: medical etiquette, Syn. จรรยาบรรณแพทย์, Example: แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน, Thai definition: ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ
ศีลธรรมจรรยา[N] morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จรรยา(จัน-) น. ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น จรรยาแพทย์, นิยมใช้ในทางดี เช่น มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี.
จรรยาบรรณ(จันยาบัน) น. ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้.
ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยาน. การประพฤติถูกธรรม.
อสิจรรยาการน. การฝึกหัดเพลงดาบ, การฝึกหัดเพลงศัสตรา.
ผู้ถูกกล่าวหาน. บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ หรือกระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมายอื่น.
ล่วงเกินก. แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เป็นต้น เช่น ไม่ควรล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าคุณค่าทางศีลธรรมจรรยาไม่มี
อาจาร, อาจาร-จรรยา, มรรยาท
อาจารีน. ผู้มีจรรยา, ผู้ทำตามคติแบบแผน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moral dutyหน้าที่ทางศีลธรรม, หน้าที่ธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral considerationสินจ้างทางธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical etiquetteจรรยาแพทย์ [ดู medical ethics ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, code of; code of conductจรรยาบรรณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, infamousความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
code of conduct; conduct, code ofจรรยาบรรณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, medicalจรรยาแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ), ความประพฤติที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Business ethicsจรรยาบรรณทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Civil service ethicsจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Judicial ethicsจรรยาบรรณของตุลาการ [TU Subject Heading]
Legal ethicsจรรยาบรรณทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Medical ethicsจรรยาบรรณทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Nursing ethicsจรรยาบรรณทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Pharmaceutical ethicsจรรยาบรรณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Police ethicsจรรยาบรรณของตำรวจ [TU Subject Heading]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Ethical Componentsจรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethicsจริยธรรม,จรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethics, Dentalจรรยาบรรณทันตแพทย์,จรรยาทันตแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Medicalจรรยาบรรณแพทย์,จรรยาแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Nursingจรรยาพยาบาล,จรรยาบรรณพยาบาล [การแพทย์]
Ethics, Pharmacyจรรยาบรรณเภสัชกร,จรรยาเภสัชกร [การแพทย์]
Ethics, Professionalจรรยาบรรณวิชาชีพ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ,จรรยาวิชาชีพ [การแพทย์]
Netiquetteจรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต
จรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นคำที่มาจากคำเต็มว่า "Network Etiquette" [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there are certain ethics.- คุณครับมันมีจรรยาบรรณอยู่-- Rebecca (1940)
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
I'd question your integrity, but you're a journalist.ฉันก็อยากจะถามหาจรรยาบรรณจากนายนะ แต่นายมันนักเขียนข่าวอยู่แล้วนี่ X-Ray (2001)
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ The Corporation (2003)
And we said to you look there ought to be a principle higher than just making money.นี่คุณ คุณน่าจะมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ อย่าเห็นแก่เงินนักเลย หล่อนเขียนจดหมายตอบกลับมาว่า The Corporation (2003)
You don't expect these mercs to have any honour, any code.ไอ้พวกเมอร์คมันไร้ศักดิ์ศรี ไร้จรรยาบรรณอยู่แล้ว The Chronicles of Riddick (2004)
If we don't put this to human trials, it'll be a crime against humanity.ถ้าหากเราไม่ทำการทดลองเรื่องนี้ต่อ ก็เหมือนเราผิดจรรยาบรรณต่อมนุษยชาติ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You'd be understanding and accepting someone else's feelings and be more grown up and accept morality...พวกเธอควรเข้าใจและยอมรับ ความรู้สึกของคนอื่น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และยอมรับในศีลธรรมจรรยา... The Guy Was Cool (2004)
It's - It's a doctor's oath of confidentiality. We all take it.ก็แค่รักษาจรรยาบรรณแพทย์ The Last King of Scotland (2006)
Oh, Now You're Moral All Of A Sudden?แหม ทีนี้ล่ะ มีจรรยาบรรณขึ้นมาเชียวนะ Something's Coming (2007)
It was a breach of protocol and ethics,มันฝ่าฝืนขั้นตอนปฏิบัติและจรรยาบรรณ There's Something About Harry (2007)
Just because he's a safety net doesn't make it ethical.แค่เพราะเขาระวังความปลอดภัย ก็ใช่ว่ามันจะถูกจรรยาบรรณ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น No Such Thing as Vampires (2007)
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล Out of the Past (2007)
I've never need the cleaner services However a lot of vampires do share my moral codeผมไม่เคยใช้บริการของทีมเก็บกวาด แต่แวมไพร์หลายตนไม่ใช้หลักจรรยาบรรณแบบผม Dr. Feelgood (2007)
Conflict of interest.มันผิดจรรยาบรรณ The Brave One (2007)
Of ethics you've got.จรรยาบรรณหนักแน่นที่คุณมี Easy as Pie (2008)
But it has got no ethics, no Morales.แต่มันไม่มีศีลธรรมจรรยา Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
You want to stop right there,erica. I want an ethics review panel assembled.ฉันอยากให้มีการไต่สวนจรรยาบรรณ Rise Up (2008)
It's unethical.มันผิดจรรยาบรรณ The Itch (2008)
You have to stop Wilson from committing career malpractice.คุณต้องหยุดวิลสัน จากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ Dying Changes Everything (2008)
I'm sorry if I forced you to compromise your ethics.ผมขอโทษที่บังคับให้คุณต้องเสียจรรยาบรรณ And How Does That Make You Kill? (2008)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Unethical.ไร้จรรยา The Dark Knight (2008)
How do we frame a question about Cambodia, about the illicit bombing of Cambodia?เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี เป็นการระเบิดกัมพูชา ที่ผิดศีลธรรมจรรยาดีมั้ย Frost/Nixon (2008)
It's against the law, actually.มันผิดจรรยา ขัดต่อกกฎหมาย Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Now there's a clear ethical conflict.ซึ่งมันชัดเจนว่าผิดจรรยาบรร Hey! Mr. Pibb! (2009)
Look, I-I know your feelings about patty and her legal ethics.ฟังนะ ผมรู้ว่าพี่รู้สึกยังไง กับแพตตี้และจรรยาบรรณของเธอ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Come on, giving you information in order to avoid being investigated myself would be an ethical violation of the first magnitude.ให้ข้อมูลคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนของตัวเอง ดูจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ Double Blind (2009)
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด Bit by a Dead Bee (2009)
I have some professional ethics that need compromising.ฉันมีเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องประนีประนอม The Story of Lucy and Jessie (2009)
It was unethical, dangerous and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณ อันตรายและฝ่าฝืนกฏ กฎหมายประกัน Balm (2009)
It was unethical and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณและฝ่าฝืนกฏกฎหมายประกัน The Culling (2009)
They're ten and six. It's unconscionable.พวกเขาอายุ10 ขวบกับ 6 ขวบเอง มันผิดจรรยาบรรณมาก The Culling (2009)
Morals...จรรยาบรรณ... Fix (2009)
That keeps this from being a breach of ethics.ดีแล้ว ที่ผมจะทำจะได้ไม่ผิดจรรยาบรรณ If It's Only in Your Head (2009)
"Booyah", to moral relativism.ที่จะใช้คำว่า booyah กับเรื่องศีลธรรมจรรยา Pilot (2009)
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า Dan de Fleurette (2009)
Under false pretenses?ไร้จรรยาสิ้นดี The Pirate Solution (2009)
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท Star Trek (2009)
It's a matter of professional integrity.มันเป็นเรื่องของหลักจรรยาบรรณ Sherlock Holmes (2009)
The hippocratic oath, though, save lives. Some people are dyingหมอควรจะยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งคือการรักษาชีวิตคน You Don't Know Jack (2010)
This trial was about lawlessness,ที่มากไปกว่านั้นคือคุณฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ในวิชาชีพแพทย์ของคุณเอง You Don't Know Jack (2010)
There's a code of ethics and an honor code and he violated them both.เขาละเมิดทั้งระเบียบทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ The Social Network (2010)
You enter into a code of ethics with the university, not with each other.ระเบียบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้สำหรับมหาลัย ไม่ใช่นักศึกษาคนอื่น The Social Network (2010)
I mean, isn't moral anarchy kind of the point?ฉันหมายถึงไม่ใช่้เรื่องหลัก ศีลธรรมจรรยาคือประเด็นหรอก Bad Blood (2010)
Hey, this is illegal and immoral and...เฮ้ นี่มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิกจรรยาบรรณและ... Blink (2010)
This is about moral codes.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับจรรยาบรรณ Episode #1.3 (2010)
I can't tell a soul unless you authorize me to.ตามจรรยาบรรณฉันพูดไหม่ได้ ยกเว้นคุณจะมอบอำนาจให้ฉัน I.F.T. (2010)
Mike, uh, there are rules to this lawyer thing.ไมค์ เอ่อ... สิ่งนี้มันเป็นจรรยาบรรณของทนาย Full Measure (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
เสียจรรยา[v. exp.] (sīa janyā) EN: commit a breach of professional ethics   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethic[N] หลักจรรยา, See also: หลักจริยธรรม, Syn. morals, principle
ethical[ADJ] ตามหลักจรรยา, See also: ตามหลักจริยธรรม, Syn. moral, principled
etiquette[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners
Hippocratic oath[N] คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorably[ADV] อย่างมีเกียรติ, See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม, Syn. morally, scrupulously, uprightly, Ant. dishonestly, unethically, unscrupulously
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
libertine[N] ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา, See also: คนที่ปราศจากศีลธรรม, คนที่หลงระเริงในโลกียสุข, Syn. debauchee, lecher, sensualist, Ant. prude
morality[N] ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence
morality[N] จรรยา, See also: หลักศีลธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ, Syn. ethics, Ant. duplicity, immorality
morals[N] หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas
principled[ADJ] ที่มีหลักการ, See also: มีจรรยา, มีศีลธรรม, Syn. noble-minded
puritan[N] ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา
scruple[N] ศีลธรรม, See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. compunction, qualm
scruple[VI] รู้สึกกระดากใจ, See also: คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
shyster[N] ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ
unconscionable[ADJ] ที่ผิดศีลธรรม, See also: ที่ผิดจรรยา, Syn. untruthful, deceitful, Ant. ethical
unethical[ADJ] ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา, See also: ซึ่งไม่มีจรรยา, ซึ่งไร้จรรยาบรรณ, Syn. immoral, base, Ant. ethical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา,กระดากใจ,ละเอียดรอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
shyster(ชาย'สเทอะ) n. ทนายความที่มีใจอำมหิต,ทนายความที่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาธรรม
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,

English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
moral(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความประพฤติ
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
integrity (n ) ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top