Search result for

ziele

(75 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ziele-, *ziele*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ziele มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ziele*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aim.Zielen. The Home Front: Part 2 (1979)
Ready!Zielen! Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
Aim!Zielen! Gods and Generals (2003)
And shoot straight.Und zielen Sie gut. Fiend Without a Face (1958)
Higher aims, you understand.Höhere Ziele, verstehen Sie. The Magician (1958)
I forgot all the fancy rigamarole that goes with this so I'll just say "ready", "aim", "fire".Ich hab den Zirkus vergessen, der dazu gehört,... ..deshalb sage ich nur "Fertig", "Zielen", "Feuer". The Big Country (1958)
Aim...Zielen... The Big Country (1958)
Might slow 'em up long enough to draw a bead on 'em.Wird sie lange genug aufhalten, um auf sie zu zielen. The Buccaneer (1958)
Draw a bead on 'em without no flint in your musket?Zielen ohne Zündstein in der Muskete? The Buccaneer (1958)
If anyone would be able to see what to fire at, my men would have done it.Wenn man Ziele sehen könnte, hätten meine Männer geschossen. The Buccaneer (1958)
Aim.Zielen. The Buccaneer (1958)
Pete: THOSE FOOLS.Wenn die wüssten, wie lange ich hier mit Chemikalien herumexperimentiert habe um bessere Resultate zu erzielen. How to Make a Monster (1958)
"I mustn't try for the head, I must get the heart. ""Ich darf nicht auf den Kopf zielen, ich muss sein Herz treffen." The Old Man and the Sea (1958)
Sure, and even if they invented it, how could they aim it?Genau. Und falls sie es doch erfunden hätten, wie hätten sie damit zielen können? Queen of Outer Space (1958)
And the next time it'll be higher, you miserable bunch of hounds.Das nächste Mal ziele ich höher, ihr miserable Hundemeute! The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
That's what's always said about women. Even when they shoot us, they are sensitive.Ja, das sagt man uns immer über die Frauen, selbst wenn sie mit einem Revolver auf uns zielen. Back to the Wall (1958)
One thing about you, Helen, your aspirations have always been of the highest.Du hattest schon immer hochgestochene ZieleArthur (1959)
Make sure it's in working order before pointing it at him.Schauen Sie nach, ob sie einsatzbereit ist, bevor Sie auf ihn zielen. Plan 9 from Outer Space (1959)
Next time you try that I won't aim at the board.Wenn Sie das nochmal versuchen, ziele ich nicht mehr auf die Instrumente! Plan 9 from Outer Space (1959)
And our intention true.Und unseren Zielen treu bleiben. Ben-Hur (1959)
Aim fire!Zielen... Feuer! The Mouse That Roared (1959)
We can never meet our production goal that way.Wie soll ich Ihrer Meinung nach die Produktionsziele einhalten. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Make every bullet count! Okay?Versuche, gut zu zielen! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
- I couldn't get a good shot.- Ich konnte nicht gut zielen. Rio Bravo (1959)
Royalty, nobility, the gentry, and-- ah ha ha ha ha-- how quaint.Ich sah, dass ich alles verwenden konnte, was zusammenpasste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Sleeping Beauty (1959)
Rose!Der Kragen und die Punkte darauf sollten ein mattes Aussehen erzielen. Sleeping Beauty (1959)
You'll be able to shoot a hole through a sliver dollar in mid-air at a hundred feet or better without even aiming.Damit schießen Sie ein Loch in die Mitte eines fliegenden Silberdollers aus 100 Fuss Entfernung oder mehr, ohne überhaupt zu zielen. Mr. Denton on Doomsday (1959)
Pick your targets.Genau zielen! The Alamo (1960)
- They might not aim at the Holy Bible.- Er kann anderswohin zielen. Elmer Gantry (1960)
- Oh, no, no, no! Oh, this way!- Nicht hierher zielen, Darling! The Grass Is Greener (1960)
Aim, squeeze, cock.Zielen, abdrücken, spannen. The Magnificent Seven (1960)
Aim, squeeze, cock.Zielen, abdrücken, spannen. The Magnificent Seven (1960)
We give them the minimum pay and earnings increase.Wir bezahlen Mindestlohn und erzielen noch mehr Gewinn. Das ist wohl wahr. The Millionairess (1960)
Of the movement but fought on the front linesDas sage ich, der sich für unsere Ziele aufgeopfert hat und leiden musste. Ich teile diese Meinung. Night and Fog in Japan (1960)
- Your platform, Big Sam?- Und deine ZieleOcean's 11 (1960)
- Got a better platform? - Sure.Hast du bessere ZieleOcean's 11 (1960)
Or does he aim higher?Oder hat er jetzt höhere ZieleRocco and His Brothers (1960)
A check signed by you would be my undoing... and that's what you're hoping to achieve, isn't it?Ein Scheck von Ihnen unterzeichnet wäre mein sicheres Verderben. Darauf zielen Sie ab, nicht wahr? The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
British bombs weren't meant for me. I rooted for the Brits.Als ich sah, dass es die Engländer sind, wusste ich, dass sie nicht auf mich zielen. Zazie dans le Métro (1960)
Big aims demand some sacrifice!Um höhere Ziele zu erreichen, muss man manches opfern. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Aim.Zielen Sie. 101 Dalmatians (1961)
I'm going to aim it at him, but first i'm going to tell him that he can consider this the last shot of the civil war;Ich werde auf ihn zielen, aber zuvor werde ich ihm sagen, es wird der letzte Schuss sein, der im Bürgerkrieg fällt. The Passersby (1961)
It was impossible to tell. Catherine revealed her goals only when she'd achieved them.Catherine enthüllte ihre Ziele erst, nachdem sie erreicht waren. Jules and Jim (1962)
Shoot for the lead horses. Pick off the chief.Zielen Sie auf die Pferde und die Häuptlinge. How the West Was Won (1962)
Lock on the target!Aufs Objekt zielen! The Longest Day (1962)
Among the targets of this devastating attack... were New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco, and Los Angeles.UnterderZielendieses verwüstenden Angriffes... sindNewYork,Chicago,Filadelfia, San Francisco und Los Angeles. Panic in Year Zero (1962)
Key targets of our counterattack have not yet been announced.DieZieleunseresGegenangriffessind immer noch nicht angekündigt worden. Panic in Year Zero (1962)
He told me that I should never point at anything in the house... and that he'd rather I shoot at tin cans in the backyard.Er sagte, ich soll nie auf etwas im Haus zielen... und dass ich lieber hinter dem Haus auf Konservendosen schiessen soll. To Kill a Mockingbird (1962)
Indeed, from all corners of the seas and oceans, the nuclear missiles carrying submarines could launch at the enemy who'd dare to start a war, those terrifying retaliation devices.In der Tat, aus allen Ecken der Meere und Ozeane, können die atomraketenbestückten U-Boote auf den Feind zielen, wer würde es jedoch wagen, einen Krieg mit diesen Waffen zu beginnen? OSS 117 se déchaîne (1963)
"In obtaining her objectives, she has been known to use torture, poison and even her own sexual talents, which are said to be considerable."Um ihre Ziele zu erreichen, soll sie Folter und Gift gebrauchen... und sogar ihre körperlichen Talente, die beachtlich sein sollen. Cleopatra (1963)

German-Thai: Longdo Dictionary
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstimmigkeit {f} | Einstimmigkeit erzielenunanimity | to achieve unanimity [Add to Longdo]
Endziel {m} | Endziele {pl}final aim | final aims [Add to Longdo]
Erzielen {n} eines Punktesscoring [Add to Longdo]
Lebensziel {n} | Lebensziele {pl}aim in life | aims in life [Add to Longdo]
einen höheren Preis erzielen | einen höheren Preis erzielendto outsell | outselling [Add to Longdo]
Ziel {n} | Ziele {pl}goal | goals [Add to Longdo]
Ziel {n} [mil.] | Ziele {pl} | im Ziel; erfasst; getroffen | danebengegangen; nicht getroffen | zum Ziel setzen; zum Ziel stellen | Ziel suchendtarget | targets | on target | off target | to target | target seeking [Add to Longdo]
Ziel {n}; Zweck {m} | Ziele {pl} | ein Ziel erreichenaim | aims | to achieve an aim [Add to Longdo]
Zielerreichung {f}; Zielrealisierung {f}achievement of objectives [Add to Longdo]
abzielen auf; als Zielgruppe habento target [Add to Longdo]
auf etw. abzielen; auf etw. gerichtet seinto be targeted on sth.; to be targeted at sth. [Add to Longdo]
abzielen | abzielend | abgezielt | zielt ab | zielte abto tend | tending | tended | tends | tended [Add to Longdo]
erreichen; erzielen; greifen (nach); sich erstrecken | erreichend | erreicht | erreicht | erreichteto reach (for) | reaching | reached | reaches | reached [Add to Longdo]
erringen; Punkte erzielento score [Add to Longdo]
erzielen; erwirtschaftento obtain [Add to Longdo]
erzielentouchdown [Add to Longdo]
genau zielento target [Add to Longdo]
hinzielen aufto beam at [Add to Longdo]
richten; abzielen (nach; auf)to direct (to; at) [Add to Longdo]
verwerten; realisieren; zu Geld machen; (Gewinn) erzielento realize; to realise [Br.] [Add to Longdo]
auf etw. zielen; auf etw. abzielen | zielend; abzielend | gezielt; abgezieltto aim at sth. | aiming at | aimed at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ziele [tsiːlə] (n) , pl.
     aims; goals; sightings; targets
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top