Search result for

wusel

(38 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wusel-, *wusel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wusel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wusel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is something wrong?Sie wuselt hier ständig rum. You Can't Arrest Me, I Don't Have a Driver's License (1967)
Me too, I felt we were like that, wriggling around on the ground... And then suddenly I had this movement in my arm and then it was over.Am Anfang hatte ich überhaupt keine Idee, nur das Gefühl, da auf dem Boden herumzuwuseln. Out 1 (1971)
The pace.Dieses GewuselPilot (1993)
-What? -You heard me.Jetzt stellt sich heraus, Sie sind nichts weiter als eine gewöhnliche Kakerlake, die herumwuselt, um ihre kleinen Kakerlaken-Besorgungen zu machen. The Stand (1994)
Woozle wozzle?- wusel wusseI? - Was zum... ? Bart Gets Famous (1994)
What the-- -- Was heißt "wusel"? - "wusel wusseI"? Bart Gets Famous (1994)
You tamper with that, and we'd be overrun with all kinds of animals.Wenn Sie damit rumspielen, gibt's ein ziemliches Gewusel. Alle möglichen Arten von Tieren. 2001: A Space Travesty (2000)
I start very early when have important function to attend to, like the one this evening.Mein Bartwuchs ist sehr ausgeprägt. Da fange ich immer sehr früh an, wenn ich einer wichtigen Feier beiwuseln... 2001: A Space Travesty (2000)
If you calculate the specific tiggerjectory... of your stripecelleration dicipherus... by the square boot of your rebounce, your vertical situituation indicator... and your stripersonic springnertia should ric-a-ticochet... your hydranific fu-silly-age... into an accelerometric de-orbit!Du kalkulierst die spezielle Tiggernomie der Hüpfotenuse multiplodiert durch die Quadratwusel der Unschwerkraft, um dich auf die Rumlaufbahn zu schusseln. The Tigger Movie (2000)
I'm sure I could muddle along.Ich bin mir sicher, ich könnte mich durch wuseln. Cooking the Books (2000)
It's a fully alive squiggly thingy - and why is Halfrek a bridesmaid?Ein lebendes wuseliges. Warum ist Halfrek Brautjungfer? Hell's Bells (2002)
Man, you do not mess with a black man's do!Du kannst doch nicht die Frisur von einem Schwarzen zerwuseln! Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
There's something about the city the pace, everyone going somewhere.Die Stadt hat etwas. Dieses Gewusel. Alle sind ständig unterwegs. From Rivals to Romance: The Making of Lois and Clark (2005)
-At least half a dump of Spookables. And bug-eyed Woozles and saw-toothed Jagulars!- Och, nur 6 1/2 Dutzend Spukgestalten und glubschäugige Wusels und säbelzahnige Jagulare. Pooh's Heffalump Halloween Movie (2005)
Piglet was all alone, lost in the woods, on the ookiest-spookiest night of the year, which really wasn't the best place to be.Ferkel war mutterseelenallein im Wald, in der grusel-wuseligsten Nacht des Jahres. Was nicht gerade ein angenehmer Ort war. Pooh's Heffalump Halloween Movie (2005)
And then they just carry on, living the life, strutting about downstairs and all over the surface of the Earth, like they're so individual.Und dann machen sie einfach weiter, leben ihr Leben, wuseln da unten herum und überall auf dem Angesicht der Erde, als wären sie so individuell. The Long Game (2005)
My kids don't wander, they scurry, like rats.Meine Kinder spazieren nicht, sie wuseln, wie Ratten. Everybody Says Don't (2006)
General Washington's surprise sent them scurrying like rats.General Washingtons Überraschung vertrieb sie wuselnd wie Ratten. Independence (2008)
Do you hate waking up with bed head in the mornings? What?Hassen Sie es, morgens mit verwuselten Haaren aufzustehen? Think Tank (2010)
You could hear him going from, like, room to room always scurrying around.Man konnte es hören, wie es von Raum zu Raum ging,... immer umher wuselnd. Fly (2010)
I have been scrubbing through the motel security footage.Ich habe mich durch die Motel Sicherheitsaufzeichnungen gewuselt. Guilty Pleasure (2010)
Mom... I can see the people and just swarming around.- Ich sehe die Menschen herum wuseln. I Hear You, I See You (2010)
What is all the bustling,please?Was soll das Gewusel, Bitte. Love, Loss and Legacy (2011)
Why are you running around like owls?Lotte, wieso wuselst du im Dunkeln herum? Lotte and the Moonstone Secret (2011)
Elena always manages to find her way through this stuff.Elena schafft es immer, sich aus so was rauszuwuseln. Do Not Go Gentle (2012)
No, not so soon, the girls will only want to know why. So, how are you?Schülerinnen und Gesinde, die herumwuseln und kichern, wenn du hier zu Besuch kommst. Episode #1.1 (2012)
Has anyone ever done a background check on you, seriously?Den ganzen Tag wuseln Kinder auf seinem Schoß. Früher oder später musste das passieren. Silent Night (2012)
Because they got in the way during the soundcheck, so I kindly asked them to go away.Sie haben uns beim Soundcheck gestört, da habe ich sie gebeten, woanders rumzuwuseln. Systemfehler - Wenn Inge tanzt (2013)
I need some range time, so just scuttle back into the tiny little domain over which you have power, and get me a thousand rounds of nine mil, wadcutter.Ich muss auf den Schießplatz, also wusel in dein kleines Königreich und bring mir tausend Schuß neun Millimeter Scharfrandgeschosse. The Wind Cries Mary (2013)
They got all in my lovely locks.Wuselten in meinen Locken rum. Transformers: Age of Extinction (2014)
I'm surrounded by a cesspool of activity.Um mich herum wuselt es nur so. Monsters Among Us (2014)
Go herd. Short-term, somewhere that's not the crocodile version of a drive-through.Kurzfristig, irgendwohin, wo nicht ganz so viele Krokos rumwuseln. Archer Vice: The Rules of Extraction (2014)
Ow! Lana, in case you haven't noticed, this place is crawling with rebels.Lana, falls es dir entgangen ist, hier wuseln jede Menge Rebellen rum. Archer Vice: Palace Intrigue: Part II (2014)
You scurry around behind my fucking back and you dig up some idiot from my past?Du wuselst hinter meinem Rücken und gräbst jemanden aus meiner Vergangenheit aus? The Gift (2015)
All these little rats... Goebbels and Himmler and goring... all scurrying around, waiting for the old man to die.All diese kleinen Ratten, Goebbels, Himmler und Göring, alle wuseln herum und warten, dass der alte Mann stirbt. The New World (2015)
Nice is for the simple and ignorant who muddle through their ordinary lives, telling themselves their big break is coming, or love is just around the corner.Nett sind Dummköpfe und Ignoranten, die sich durch ihr ordinäres Leben wuseln und sich einreden, irgendwann ihr Glück zu finden. "Irgendwo wartet die große Liebe." Von wegen. The Great Man Down (2015)
All those drones scurrying to work.- Drohnen, die zur Arbeit wuseln. Alibi (2016)
♪ New York, New York ♪ ♪ You busy-dizzy, razzle-dazzle Scandalous place ♪Du wuseliger, duseliger Anstößiger Ort Pee-wee's Big Holiday (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top