Search result for

wirbt

(59 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirbt-, *wirbt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirbt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirbt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We get Rita Marlowe to endorse Stay-Put Lipstick.Sie wirbt für den Stay-Put-Lippenstift. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
The lady's here to apply for the job.Die Dame bewirbt sich auf die Stelle. Come Dance with Me! (1959)
He was dating my daughter.Er umwirbt meine Tochter. Leda (1959)
There's a lady here looking for a job as cook.Die Dame bewirbt sich um die Stelle als Koch. The Sundowners (1960)
He's proposing to me.Er umwirbt mich. Zazie dans le Métro (1960)
After sleeping with half the Public Hospital, that laboratory Don Juan is trolling the streets.Nachdem er das halbe Krankenhauswesen vergewaltigte, wirbt der Labor-Don-Juan nun in der Stadt. The Lions Are Loose (1961)
Besides, he's starting to take an interest in me.Er bewirbt sich um mich. The Trial (1962)
Mr. Broderick, I am gonna teach you how to woo the woman you've been married to for ten years and make her respond to you.Mr. Broderick, ich werde Ihnen beibringen, wie man die Frau umwirbt, mit der Sie seit 10 Jahren verheiratet sind, sodass sie auf Sie reagiert. Sex and the Single Girl (1964)
He acquires it lawfully.Denn er erwirbt sie rechtmäßig. Thompson 1880 (1966)
The valiant Paris seeks you for his love.- Der junge Paris wirbt um deine Hand. Romeo and Juliet (1968)
- You make housecalls yourself doc. - Let me speak to you plainly. Let me tell you what I think of a man that tries to... make love to an unstable neurotic woman.Ich muss wohl deutlicher sagen, was ich von einem Mann halte, der eine neurotische Frau umwirbtHouse of Cards (1968)
These are the tools with which he plies his trade. All are available for a price.Damit wirbt er für sich und seine Dienste, die allesamt käuflich sind. Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Now he asks to be a scout.Nun bewirbt er sich als Späher. Little Big Man (1970)
Unfortunately, before his pension rights are assured He catches bronchitis and diesLeider fängt es sich, bevor es Pensionsansprüche erwirbt... eine Bronchitis ein und stirbt. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
There are certain skills best acquired in public bars, I suppose.Es gibt gewisse Fähigkeiten, die man am besten in Englischen Pubs erwirbtSleuth (1972)
It's we who create it, by producing at a competitive cost and forcing customers to buy!Die Wirtschaft macht den Markt, indem sie produziert, wirbt und die Leute zum Kaufen bringt. La minorenne (1974)
"Whoever brings barren earth to life, owns it and enjoys it.""Wer totes Land zum Leben erweckt, erwirbt sein Eigentum." Arabian Nights (1974)
Well, if someone buys your contract and pay the man off then you owe these new folks money.Wenn jemand Ihren Vertrag erwirbt und den Mann auszahlt, schulden Sie das Geld diesen neuen Leuten. For Pete's Sake (1974)
He's not running for any other office.Er bewirbt sich für kein anderes Amt. The Parallax View (1974)
Well, I guess basically you're involved in recruiting other people like yourself... other lawyers.Ich denke, er wirbt andere Leute an, andere Anwälte. All the President's Men (1976)
I have a secret of touching their affections by flattering their hearts and of finding out their weak points.Ich weiß, wie man ihre Zuneigung erwirbt, ihr Herz kitzelt und ihre schwachen Seiten findet. The Miser (1980)
And he will get twenty more due to his diligence, brains and zeal.Und er erwirbt noch 20 dazu. Das alles dank seines Verstandes und Fleißes. Oblomov (1980)
Others finish three universities and still seek more knowledge.Jemand hat 3 Universitäten hinter sich, erwirbt aber neue Kenntnisse. Oblomov (1980)
She does all his public relations and he gives her every exclusive.Sie wirbt für ihn und er gibt ihr Interviews. Superman II (1980)
What kinda ad is that for a pub?Wirbt man etwa so für einen Pub? An American Werewolf in London (1981)
He's always promoting me!Er wirbt für mich? Er übertreibt. The Woman Next Door (1981)
- Before Doc pitches his book?Bevor der Doktor für sein Buch wirbtThe Howling (1981)
The committee won't purchase the land without it.Ohne ihn erwirbt das Komitee das Land nicht. Steele Flying High (1983)
Baudrier is in the hunt too.Die Firma Baudrier bewirbt sich auch. Happy Easter (1984)
Martin Rome convinces all of your buyers to do business with him... by convincing them all that American caviar is just as good as Russian caviar.Martin Rome wirbt Ihnen all Ihre Käufer ab, indem er ihnen zeigt, dass amerikanischer Kaviar genauso gut ist wie russischer. Steele Spawning (1986)
- What if black men start dating and marrying white women? - Oh!- Was ist, wenn sich eine Frau... mit lhnen um denselben Job bewirbt, wenn ein Schwarzer eine Weiße heiratet? Talk Radio (1988)
Willow Ufgood, a hopeful?Willow Ufgood bewirbt sich? Willow (1988)
There is glory in battle. Riches to be made and won.Nur durch den Krieg erwirbt sich der Mensch Ehre und Reichtümer. Erik the Viking (1989)
all that here blooms and soon fades, now that nature, absolved from sin, today gains its day of innocence.was all da blüht und bald erstirbt, da die entsündigte Natur heut ihren Unschuldstag erwirbtParsifal (1992)
"A great lover is not one who romances a different woman every night.""Ein wahrer Liebhaber wirbt nicht jede Nacht um eine neue Frau." Groin Pains (1992)
"A great lover is one who romances the same woman for a lifetime.""Ein wahrer Liebhaber wirbt ein Leben lang um dieselbe Frau." Groin Pains (1992)
Now, if by some divine intervention... the challenger defeats all three gladiators... then he has earned the right to challenge the supreme fighter... for the ownership of the Coliseum.Nun, sollte durch irgendeine göttliche Fügung der Herausforderer alle drei Gladiatoren schlagen dann erwirbt er sich das Recht, den größten Kämpfer herauszufordern und mit ihm um das Kolosseum selbst zu kämpfen! Best of the Best II (1993)
He's in Perry's office right now trying to sucker the Planet's endorsement.Er ist in Perrys Büro und wirbt um Unterstützung vom Planet. The Source (1994)
He pleads for peace with VeniceEr wirbt für Venedig dringend um Frieden Simon Boccanegra (1995)
At the request of the Karemma Commerce Ministry we've brought the Defiant to a remote system in the Gamma Quadrant to discuss problems that have surfaced regarding our recent trade agreement.Ich werde ihn vermissen, und ich weiß, Sie werden es auch tun. Wie könnte man sich besser an ihn erinnern als mit einem Gegenstand aus seinem Privatbesitz, den man erwirbtStarship Down (1995)
- The world's run by sex ads.- Alle Welt wirbt für tollen Sex. The Mirror Has Two Faces (1996)
And next month he's doing the underwear billboard in Times Square. Ow!Nächsten Monat wirbt er für Unterhosen. Ransom (1996)
Thus then in brief! The valiant Paris seeks you for his love.Mit einem Wort:... ..Der junge Paris wirbt um deine Hand. Romeo + Juliet (1996)
There is no flattery in a great lady being courted by a traitor.Es ist nicht schmeichelhaft, wenn ein Verräter um eine Dame wirbtLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
That is to be expected. The idea of a Ferengi courting a great lady is... offensive.Die Vorstellung, dass ein Ferengi um so eine Frau wirbt, ist beleidigend. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
And the loser, which will be Y-O-U won't try out for the part.Und die Verliererin, und das wirst D-O-U sein... bewirbt sich nicht für die Rolle. Breaking Up Is Easy to Do: Part 1 (1997)
Shoehorn Bundy will not endorse any products he doesn't use.Schuhlöffel-Bundy wirbt nicht für Produkte, die er nicht benutzt. Damn Bundys (1997)
The things one acquires in one's life, Mr Schlichtmann.Die Dinge, die man in seinem Leben erwirbt, Mr Schlichtmann. A Civil Action (1998)
If they want to play with fire...Ich wollte, dass er sich für eine Stelle in der Buchhaltung bewirbtHitman (1998)
They don't charge anything to apply for ajob at the Quickie Lube.Wer sich als Aushilfsarbeiter bewirbt, muss keine Gebühren zahlen. A Room with No View (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewirbtsolicits [Add to Longdo]
erwerben; erlangen; in den Besitz kommen | erwerbend; erlangend | erworben; erlangt | er/sie erwirbt | ich/er/sie erwarb | er/sie hat/hatte erworbento acquire | acquiring | acquired | he/she acquires | I/he/she acquired | he/she has/had acquired [Add to Longdo]
werben | werbend | geworben | du wirbst | er/sie wirbt | ich/er/sie warb | er/sie hat/hatte geworben | ich/er/sie würbe; ich/er/sie würde werbento advertise | advertising | advertised | you advertises | he/she advertises | I/he/she advertised | he/she has/had advertised | I/he/she would advertise [Add to Longdo]
werben | werbend | wirbtto woo | wooing | woos [Add to Longdo]
wirbttouts [Add to Longdo]
wirbt Stimmenelectioneers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wirbt [virpt]
     touts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top