Search result for

willigen

(65 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willigen-, *willigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา willigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *willigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need a volunteer.Ich brauche einen FreiwilligenThe Triumph (1980)
I shan't get two hundred crowns for all that. Yet I must bring myself to yield to all his wishes for he is in a position to force me to accept everything and he has me, the villain, with a knife at my throat.Nicht 200 Taler bekomme ich dafür, und doch werde ich in alles willigen, denn er kann mich zu allem zwingen. The Miser (1980)
I mean that he will bear malice if he sees that he is refused and he will be in no way disposed to give his consent to your marriage.Er wird nie verzeihen, wenn man ihm einen Korb gibt und wenig Lust haben, in Eure Heirat zu willigenThe Miser (1980)
I have no doubt he would listen to the proposal.Ich zweifle nicht dass er einwilligen würde, The Miser (1980)
Edio was an officer in the Woman's Voluntary Service, and at the time of the VUE, when news arrived from the west of a disaster of large proportions, she was made responsible for the welfare of her neighbourhood.Edio gehörte der Freiwilligen Frauenvereinigung an, und zur Zeit des GUE, als aus dem Westen Nachrichten über ein Unglück riesigen Ausmaßes eintrafen, wurde sie mit dem Wohlergehen ihrer Nachbarschaft beauftragt. The Falls (1980)
Then Agostina wrote an article for the WSPB's journal, The Rooster, reconstructing an imaginary conversation between the two involuntary iconoclasts of Oxford University who destroyed one of the last dodo specimens.Dann schrieb Agostina einen Artikel für die WSPB-Zeitschrift Der Hahn, in dem sie ein Gespräch zwischen den beiden unfreiwilligen Ikonoklasten der Universität Oxford rekonstruierte, die eines der letzten Dodo-Exemplare vernichteten. The Falls (1980)
At this point, I'd like to call for volunteers.Jetzt suche ich nach einem FreiwilligenScanners (1981)
I'm in a very mean one year company company!In einer ganz gemeinen einjährigen freiwilligen Abteilung bin ich. Abteilung Marsch! Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Now, I need a volunteer from the audience.Jetzt suche ich einen Freiwilligen aus dem Publikum. The Funhouse (1981)
On the voluntary work campaign.Auf der freiwilligen Arbeitskampagne. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
What you're saying then is that you've already picked a volunteer.Sie haben ihren Freiwilligen wohl schon gefunden. Firefox (1982)
I do the tests on myself and volunteers only.Natürlich teste ich das nur an mir selbst und an FreiwilligenZeme roku 2484 (1983)
hannibal: And you need a volunteer, right?- Und du brauchst einen Freiwilligen, nicht? Diamonds 'n Dust (1983)
Join a growing army of volunteer workers on my campaign.Schließt euch mir an, einer wachsenden Armee von freiwilligen Mitarbeitern bei meinem Wahlfeldzug. The Dead Zone (1983)
I first saw her at the cinema while on fire duty.Ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr und habe Samstagabend im Kino Dienst. Dort tauchte sie zuerst auf. One Deadly Summer (1983)
You've been asking for a volunteer for that for months now, huh?Sie wollten doch seit Monaten einen Freiwilligen, nicht? A Class Act (1984)
Eight out of ten of our young volunteers have died, committed suicide.Weil acht der zehn Freiwilligen starben oder Selbstmord begingen. Firestarter (1984)
As a result of mental disturbance dating from my experiences in the atomic wars, I was a willing subject of Goldstein's influence.Mein durch die Erfahrungen der atomaren Kriege gestörter Geisteszustand machte mich zum willigen Opfer von Goldsteins Einfluss. 1984 (1984)
I need a volunteer.Ich brauche einen FreiwilligenPolice Academy (1984)
You got a better volunteer?Hast du einen besseren FreiwilligenStreets of Fire (1984)
Four weeks ago I met a cute, available old-fashioned guy who liked horse riding.Vor vier Wochen habe ich einen süßen, willigen, altmodischen Typen getroffen, der gerne reitet. The Woman in Red (1984)
We need every willing man.Wir brauchen doch jeden gutwilligen Mann. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Now, if I can find a volunteer to help me with the chopping of the vegetables...Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen, der mir Gemüse schneiden hilft, Sour Grapes (1985)
I'd love to get the entire unit into TELDAR but I cannot sanction a run on a major corporation without proof.Ich würde gern meine ganze Einheit in TELDAR einschleusen, aber ich kann nicht einen Ansturm auf einen großen Konzern bewilligen, ohne Beweise. You Only Die Twice (1985)
On the darker side, there is still no word from the Chattanooga volunteers... who, three weeks ago, were driven into rugged terrain... south of Lookout Mountain, following the occupation of southern Tennessee.Allerdings hat man noch immer nichts von den Freiwilligen von Chattanooga gehört, die nach der Besetzung Tennessees vor 3 Wochen in felsiges Gebiet südlich des Lookout Mountains getrieben wurden. The Betrayal (1985)
Now either you approve my request for transfer... or I take the matter directly to Charles.Entweder Sie bewilligen meinen Antrag auf Versetzung oder ich wende mich direkt an Charles. The Betrayal (1985)
Well, here you are gathered, young volunteers, so welcome.Da sind ja unsere Freiwilligen. Herzlich willkommen. Asterix and Caesar (1985)
Mr. Lofton, could you tell us the provisions of your sister's will?Sagen Sie, welche letztwilligen Verfügungen traf ihre Schwester? Jagged Edge (1985)
He'll get his appropriations for HARP 2 and HARP 3, and in six months' time nobody will even ask him what happened to HARP 1.Jetzt bewilligen sie ihm HARP 2 und HARP 3, und in sechs Monaten kräht kein Hahn mehr nach HARP 1. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
- When shall we pick you up, Mother?Nicht mal die Freiwilligen trödeln länger. July 1861 - Summer 1862 (1986)
And now, may I have a volunteer... from this illustrious gathering?Nun bitte ich einen Freiwilligen aus dieser glanzvollen Gesellschaft auf die Bühne. Deadly Knightshade (1986)
And now, may I have a volunteer... from this illustrious gathering?Und nun bitte ich einen Freiwilligen, auf die Bühne zu kommen. Deadly Knightshade (1986)
However, I don't relish having to justify it to the board.Der Vorstand weiß noch nichts davon, aber er wird einwilligen müssen. Voo Doo Knight (1986)
If they vote themselves a whacking great pay rise, it doesn't do very much for the dignity of Parliament.Liebling, wenn die sich selbst mehr Gehalt bewilligen, den anderen aber sagen, sie müssen damit noch warten, fördert das nicht unbedingt die Würde des Parlaments. Was nun aber wahr ist. A Real Partnership (1986)
The public will never stand for an MPs' pay rise when we cut back on nurses and teachers.Wer weiß? Aber die Presse müsste viel mehr Wirbel machen, wenn Abgeordnete sich mehr bewilligen, aber Krankenschwestern und Lehrer nichts kriegen. A Real Partnership (1986)
The problem is, the MPs are being denied their pay rise just as we bring forward the proposed Civil Service pay rise. - Ah.Wissen Sie, das Problem ist, dass man den Abgeordneten zu dem Zeitpunkt, zu dem wir für die Verwaltung mehr Geld fordern möchten, nicht bewilligen will, dass Sie mehr Geld kriegen. A Real Partnership (1986)
May I suggest that we just ask the Cabinet merely to agree to look at the application?Darf ich vorschlagen, dass wir das Kabinett bitten, es soll nur prinzipiell, nach Kenntnisnahme, einwilligen und dann übergeben wir es unabhängigen A Real Partnership (1986)
Well, if MPs' salaries were to be linked to a grade in the Civil Service, they wouldn't need to vote themselves pay rises all the time.Premierminister, wenn Abgeordnetengehälter mit einem Rang in der Verwaltung verknüpft werden, dann müssten die sich nicht immer selbst mehr bewilligenA Real Partnership (1986)
I want him showered, shaved and polished up like it's payday and the street is filled with ladies that can't say no.Ich will ihn geduscht, rasiert und sauber haben, als wär's Zahltag und die Straßen sind voll mit willigen Frauen. No Mercy (1986)
I had to say yes.Ich musste einwilligenWise Guys (1986)
Did you want to join the community volunteer program?Nehmen Sie am Freiwilligen-Programm teil? Root of All Evil (1987)
For my first feat of wonder, I shall require a volunteer.Für meine erste Zauberei benötige ich einen FreiwilligenLost Love: Part 1 (1987)
And while we're waiting for her to return, ladies and gentlemen, for my next feat of magic, I need another volunteer.Und während wir auf ihre Rückkehr warten, Ladies und Gentlemen, brauche ich einen weiteren Freiwilligen für meinen nächsten Trick. Lost Love: Part 1 (1987)
A small volunteer.Einen kleinen FreiwilligenLost Love: Part 1 (1987)
And I got one more car loan to approve.Und ich muss noch einen Kredit bewilligenBuck Can Do It (1987)
I guess all that's left is for you guys to sign the variance.Ihr müsst nur noch einwilligenSixteen Years and What Do You Get (1987)
I commend the minister for being so democratic that he gives prisoners the democratic right to starve themselves.Gefangenen das Recht auf den freiwilligen Hungertod zu gewähren. Cry Freedom (1987)
You would need very specific family-sanctioned introductionsDie Familie muss erst einwilligenGood Morning, Vietnam (1987)
They'd never approve of that being released.- Das würden sie nie bewilligenGood Morning, Vietnam (1987)
This uniform works. That's why I'm a volunteer.Ich bin wegen der Uniform bei der freiwilligen Feuerwehr. Roxanne (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen {pl}; Freiwilligevolunteer | volunteers [Add to Longdo]
bewilligen; zuweisen | bewilligend; zuweisend | bewilligt; zugewiesento allot | alloting; allotting | alloted; allotted [Add to Longdo]
bewilligen; gewähren | bewilligend; gewährend | bewilligt; gewährt | bewilligt | bewilligte; gewährteto grant | granting | granted | grants | granted [Add to Longdo]
(Mittel) bewilligen; vorsehen; Ausgaben einplanento budget [Add to Longdo]
einwilligen; dulden; zustimmen | einwilligend; duldend; zustimmend | eingewilligt; geduldet; zugestimmt | willigt ein; duldet; stimmt zu | willigte ein; duldete; stimmte zuto acquiesce | acquiescing | acquiesced | acquiesces | acquiesced [Add to Longdo]
einwilligend; zustimmendconsenting [Add to Longdo]
gestatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulassend; bewilligend | gestattet; zugelassen; bewilligtto allow of | allowing | allowed [Add to Longdo]
verwenden; bereitstellen; bewilligen (Geld) (für) | verwendend; bereitstellend; bewilligend | verwendet; bereitgestellt; bewilligt | verwendet | verwendeteto appropriate (for) | appropriating | appropriated | appropriates | appropriated [Add to Longdo]
zustimmen; einwilligen; zusagen | zustimmendto consent | consentient [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
UNV : Freiwilligenprogramm der Vereinten NationenUNV : United Nations Volunteers [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
[だく, daku] ZUSTIMMEN, EINWILLIGEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top