Search result for

visionary

(29 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visionary-, *visionary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual
visionary[ADJ] เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary[ADJ] ไม่จริง, See also: ที่เกิดจากจินตนาการ, Syn. imaginery, Ant. realistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
visionary(n) คนสร้างวิมานในอากาศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
I'm not crazy. I'm a visionary!ผมไม่ใช่คนบ้า ผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ Superhero Movie (2008)
The Bureau's modern techniques of fighting crime scientifically and the visionary leadership of our Director, J. Edgar Hoover.FBI มีเทคนิคสมัยปราบอาชญกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้อำนวยการเอ็ดการ์ ฮูลเวอร์ Public Enemies (2009)
You will be a visionary.คุณสามารถทำให้พวกเขาเห็นได้ VS. (2009)
There is a fine line between wrong and visionary.คิดผิดกับมีวิสัยทัศน์ ไม่เหมือนกันหรอกนะ The Pirate Solution (2009)
Unfortunately you have to be a visionary to see it.โชคไม่ดีนายต้องมีวิสัยทัศน์ถึงจะเห็น The Pirate Solution (2009)
Marion's a visionary.มาเรียนเป็นนักวาดฝัน Bride Wars (2009)
You're a visionary, and I think redefining cheerleading.คุณมีวิสัยทัศน์ และนิยามการเชียร์ขึ้นใหม่ Home (2010)
You're my 15th favorite technological visionary.คุณคือผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี่ลำดับที่ 15 ของผม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Dominica is not a visionary or a priest or a nun or even particularly religious.นี่คือโดมินิกา เธอเป็นนักศึกษา พยาบาลเบอรีนแทรีโอ Is There a Creator? (2010)
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด The Riddle of Black Holes (2010)
And Peter is our visionary.และปีเตอร์เป็นวิสัยทัศน์ของเรา We Bought a Zoo (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
VISIONARY    V IH1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visionary    (n) (v i1 zh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seherblick {m}visionary power [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空想家[くうそうか, kuusouka] (n) visionary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, a. [Cf. F. visionnaire.]
   1. Of or pertaining to a visions or visions; characterized
    by, appropriate to, or favorable for, visions.
    [1913 Webster]
 
       The visionary hour
       When musing midnight reigns.     --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected by phantoms; disposed to receive impressions on
    the imagination; given to reverie; apt to receive, and act
    upon, fancies as if they were realities.
    [1913 Webster]
 
       Or lull to rest the visionary maid.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing in imagination only; not real; fanciful;
    imaginary; having no solid foundation; as, visionary
    prospect; a visionary scheme or project. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fanciful; fantastic; unreal. See {Fanciful}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, n.; pl. {Visionaries}.
   1. One whose imagination is disturbed; one who sees visions
    or phantoms.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose imagination overpowers his reason and controls
    his judgment; an unpractical schemer; one who builds
    castles in the air; a daydreamer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visionary
   adj 1: not practical or realizable; speculative; "airy theories
       about socioeconomic improvement"; "visionary schemes for
       getting rich" [syn: {airy}, {impractical}, {visionary},
       {Laputan}, {windy}]
   n 1: a person given to fanciful speculations and enthusiasms
      with little regard for what is actually possible
   2: a person with unusual powers of foresight [syn: {visionary},
     {illusionist}, {seer}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 visionary
  n.
 
   1. One who hacks vision, in the sense of an Artificial Intelligence
   researcher working on the problem of getting computers to ?see? things
   using TV cameras. (There isn't any problem in sending information from a TV
   camera to a computer. The problem is, how can the computer be programmed to
   make use of the camera information? See {SMOP}, {AI-complete}.)
 
   2. [IBM] One who reads the outside literature. At IBM, apparently, such a
   penchant is viewed with awe and wonder.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top