Search result for

suspicious

(68 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspicious-, *suspicious*, suspiciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicious[ADJ] น่าสงสัย, See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ, Syn. distrustful, doubtful, questionable
suspicious[ADJ] หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious

English-Thai: Nontri Dictionary
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If we let him stay in the house, he may get suspicious.ถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ในบ้าน เขาอาจจะสงสัยก็ได้ Clue (1985)
If we throw him out, he may get even more suspicious.ถ้าเราเอาเขาออกไป เขาอาจได้สงสัยมากกว่าเดิมก็ได้ Clue (1985)
If I were him, I'd be suspicious already.ถ้าผมเป็นเขา ผมก็คงจะสงสัยไปแล้ว Clue (1985)
I'm so disappointed. the khan will be very suspicious. my god.น่าเสียดายจริงๆ หัวหน้าเผ่าคงไม่ไว้ใจเราอีกแล้ว ไม่ต้องห่วง Spies Like Us (1985)
You are so suspicious. She's terrible.ช่างลึกลับซะจริง เธอแย่มากเลย Mannequin: On the Move (1991)
Did you see or hear anything suspicious yesterday?คุณเห็นหรือได้ยินอะไร มีพิรุธบ้างไหมเมื่อวาน? Basic Instinct (1992)
This has never happened before. - It's suspicious.นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน / น่าสงสัยนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm headin' to the old Parrish place... to check a suspicious character.ที่บ้านพาร์ริชก่อน Jumanji (1995)
If I don't go, it'll look suspicious.If I don't go it'll look suspiciousGattaca (1997)
You don't want to look suspicious, do you?You don't want to look suspicious, do you? Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspiciousA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
suspiciousCountry people are traditionally suspicious of strangers.
suspiciousHe began to get suspicious about her.
suspiciousHe looks suspicious.
suspiciousHis neighbors are suspicious of him.
suspiciousI am suspicious of him.
suspiciousIf you see a suspicious person, please inform the police.
suspiciousI have a suspicious nature.
suspiciousI'm always suspicious of men like him.
suspiciousIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
suspiciousIt was not what he said but the way he said it that made me suspicious.
suspiciousPlease don't look at me suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
พิรุธ[ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
ทะแม่งๆ[ADV] strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง[ADV] suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ
ข้องใจ[V] suspicious, See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious, Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ, Example: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ, Thai definition: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย
ความไม่ชอบมาพากล[N] suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām songsai) EN: suspicious   FR: suspicieux ; défiant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPICIOUS    S AH0 S P IH1 SH AH0 S
SUSPICIOUSLY    S AH0 S P IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspicious    (j) (s @1 s p i1 sh @ s)
suspiciously    (a) (s @1 s p i1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente {pl}suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
argwöhnisch; misstrauisch; scheel {adj} (gegen) | argwöhnischer | am argwöhnischstensuspicious (of) | more suspicious | most suspicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
怪火[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
怪漢[かいかん, kaikan] (n) suspicious man [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
怪電話[かいでんわ, kaidenwa] (n) suspicious phone call [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious [Add to Longdo]
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, ] suspicious; in doubt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicious \Sus*pi"cious\, a. [OE. suspecious; cf. L.
   suspiciosus. See {Suspicion}.]
   1. Inclined to suspect; given or prone to suspicion; apt to
    imagine without proof.
    [1913 Webster]
 
       Nature itself, after it has done an injury, will
       ever be suspicious; and no man can love the person
       he suspects.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Many mischievous insects are daily at work to make
       men of merit suspicious of each other. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating suspicion, mistrust, or fear.
    [1913 Webster]
 
       We have a suspicious, fearful, constrained
       countenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to suspicion; adapted to raise suspicion; giving
    reason to imagine ill; questionable; as, an author of
    suspicious innovations; suspicious circumstances.
    [1913 Webster]
 
       I spy a black, suspicious, threatening could.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Jealous; distrustful; mistrustful; doubtful;
     questionable. See {Jealous}.
     [1913 Webster] -- {Sus*pi"cious*ly}, adv. --
     {Sus*pi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspicious
   adj 1: openly distrustful and unwilling to confide [syn:
       {leery}, {mistrustful}, {suspicious}, {untrusting},
       {wary}]
   2: not as expected; "there was something fishy about the
     accident"; "up to some funny business"; "some definitely
     queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect";
     "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny}, {shady},
     {suspect}, {suspicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top