Search result for

rote

(87 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rote-, *rote*
Possible hiragana form: ろて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rote[N] การท่องจำอย่างเดียว, Syn. repetition
rote[N] เสียงคลื่นยักษ์, Syn. sound of surf
rote[N] เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
carotene(แค'ระทีน) n. ไฮโดรคาร์บอนสีแดงที่พบในพืชหลายชนิด
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
garrote(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
protean(โพร'ทีเอิน) adj. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,เกี่ยวกับ Proteus (ดู), Syn. changeable ###A. unchangeable
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2

English-Thai: Nontri Dictionary
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protein(n) ธาตุโปรตีน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protest(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must also learn by rote a compendium of solecisms masquerading as our nation's history?แถมยังต้องมานั่งท่องจำบทสรุปผิดๆ ที่อุปโลกน์เป็นประวัติศาสตร์ชาติเรา The Sisters Mills (2015)
Subject made the leap from rote memorization to a grasp of abstract theory.เรื่องที่ทำให้ก้าวกระโดดจากการท่องจำ ที่จะเข้าใจในทฤษฎีที่เป็นนามธรรม Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTE    R OW1 T
ROTEN    R OW1 T AH0 N
ROTERT    R AA1 T ER0 T
ROTELLA    R OW0 T EH1 L AH0
ROTENBERG    R OW1 T AH0 N B ER0 G
ROTENBERRY    R OW1 T AH0 N B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rote    (n) (r ou1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rote-Augen-Effekt {m}red eye effect [Add to Longdo]
Rote Bete {f}; Rote Rübe {f} [bot.]beetroot [Br.]; red beet [Am.] [Add to Longdo]
Rote {m,f}; Roter [pol.]Red; commie [Add to Longdo]
Rotes Spornhuhn {n} [ornith.]Red Spurfowl [Add to Longdo]
Rote Spottdrossel {f} [ornith.]Brown Thrasher [Add to Longdo]
Roter Buntbarsch {m} (Hemichromis bimaculatus) [zool.]red ram [Add to Longdo]
Roter Neon {m} (Paracheirodon axelrodi) [zool.]red neon tetra [Add to Longdo]
Rotes MeerRed Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
みかじめ料;見ヶ〆料;見ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[, uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朱印[しゅいん, shuin] rotes_Siegel [Add to Longdo]
朱肉[しゅにく, shuniku] rote_Stempelfarbe [Add to Longdo]
[べに, beni] rote_Schminke [Add to Longdo]
紅唇[こうしん, koushin] rote_Lippen [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] rote_Zahlen, Defizit, Verlust [Add to Longdo]
赤痢[せきり, sekiri] rote_Ruhr, Dysenterie [Add to Longdo]
露呈[ろてい, rotei] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
露店[ろてん, roten] -Bude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n.
   A root. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [OE. rote, probably of German origin; cf. MHG.
   rotte, OHG. rota, hrota, LL. chrotta. Cf. {Crowd} a kind of
   violin.] (Mus.)
   A kind of guitar, the notes of which were produced by a small
   wheel or wheel-like arrangement; an instrument similar to the
   hurdy-gurdy.
   [1913 Webster]
 
      Well could he sing and play on a rote.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      extracting mistuned dirges from their harps, crowds,
      and rotes.                --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [Cf. {Rut} roaring.]
   The noise produced by the surf of the sea dashing upon the
   shore. See {Rut}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, n. [OF. rote, F. route, road, path. See {Route},
   and cf. {Rut} a furrow, {Routine}.]
   A frequent repetition of forms of speech without attention to
   the meaning; mere repetition; as, to learn rules by rote.
   --Swift.
   [1913 Webster]
 
      till he the first verse could [i. e., knew] all by
      rote.                  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Thy love did read by rote, and could not spell. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, v. t. [imp. & p. p. {Roted}; p. pr. & vb. n.
   {Roting}.]
   To learn or repeat by rote. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rote \Rote\, v. i.
   To go out by rotation or succession; to rotate. [Obs.] --Z.
   Grey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rote
   n 1: memorization by repetition [syn: {rote}, {rote learning}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rote
   district
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top