Do you mean readineß?
Search result for

readiness

(39 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -readiness-, *readiness*, readines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
readiness[N] ความพร้อม, See also: สภาพเตรียมพร้อม, Syn. aptness, willingness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness

English-Thai: Nontri Dictionary
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
Are the troops in readiness?คือกองกำลังในการเตรียมความ พร้อมหรือไม่ Yellow Submarine (1968)
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Maintain a constant state of readiness...เตรียมตัวให้พร้อมสรรพอยู่เสมอ Rescue Dawn (2006)
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด Transformers (2007)
What's our readiness? How many?ความพร้อมไปถึงไหน กี่ลูก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
To pull up the latest white house readiness protocols.ช่วยดึงข้อมูลล่าสุดของ ทำเนียบขาวเพื่อเตรียมพร้อม ตามมาตราการ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Is all in readiness?ทั้งหมดพร้อมมั้ย? His Father's Son (2011)
It's a voter guide, sent personally to me, Axl Redford Heck, signifying my readiness to take my rightful place among the adult, president-choosing citizens of our country.โอ้ แนวทางสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งมาโดยตรงถึงพี่เลย แอ็กเซล เรดฟอร์ด เฮ็ค เป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อม ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Halloween III: The Driving (2012)
Same on his physical readiness test.เหมือนกันกับคะแนนสมรรถนะร่างกาย Liberty (2013)
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.อยู่ที่ความพร้อม และระเบียบวินัย เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง Edge of Tomorrow (2014)
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.เรากุมชะตาชีวิตตัวเอง Edge of Tomorrow (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readinessA number of student announced their readiness to engage in the contest.
readinessIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
การเตรียมพร้อม[N] preparation, See also: readiness, preparing, arrangement, Example: นักเรียน นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อม, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet

CMU English Pronouncing Dictionary
READINESS    R EH1 D IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readiness    (n) (r e1 d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzbereitschaft {f}readiness for duty [Add to Longdo]
Einsatzbereitschaft {f} [techn.]readiness for use [Add to Longdo]
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert [Add to Longdo]
Schulreife {f}readiness for school; school readiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
レディネス[, redeinesu] (n) readiness [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
気構え[きがまえ, kigamae] (n) (1) readiness; preparedness; attitude; (2) kanji "vapor" radical [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
心構え[こころがまえ, kokorogamae] (n) preparedness; readiness; (P) [Add to Longdo]
態勢[たいせい, taisei] (n) attitude; posture; preparedness; readiness; (P) [Add to Longdo]
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Readiness \Read"i*ness\, n.
   The state or quality of being ready; preparation; promptness;
   aptitude; willingness.
   [1913 Webster]
 
      They received the word with all readiness of mind.
                          --Acts xvii.
                          11.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Facility; quickness; expedition; promptitude;
     promptness; aptitude; aptness; knack; skill; expertness;
     dexterity; ease; cheerfulness. See {Facility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 readiness
   n 1: the state of having been made ready or prepared for use or
      action (especially military action); "putting them in
      readiness"; "their preparation was more than adequate"
      [syn: {readiness}, {preparedness}, {preparation}]
   2: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]
   3: (psychology) being temporarily ready to respond in a
     particular way; "the subjects' set led them to solve problems
     the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his
     instructions deliberately gave them the wrong set" [syn:
     {set}, {readiness}]
   4: a natural effortlessness; "they conversed with great
     facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
     [syn: {facility}, {readiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top