Search result for

quickly

(65 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quickly-, *quickly*, quick
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quickly    [ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว, Syn. speedily, swiftly, fast, fleetly, Ant. slowly, sluggishly
quickly    [ADV] โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try to get to sleep quickly.รีบๆนอนให้หมดคืน Night and Fog (1956)
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
"The hands cure quickly, " he thought.มือรักษาได้อย่างรวดเร็วเขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Quickly, quickly.ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ๆ Help! (1965)
It wears off very quickly. (Doorbell rings) (Ahme) Don't answer it!ไม่ได้ตอบมัน มันสามารถจะคือแค่ คแลง Help! (1965)
- No that's not me. I'm glad it wore off quickly.ฉันดีใจที่มันสวมออกไปอย่างรวดเร็ว แล้ว Help! (1965)
Quickly!รีบขึ้นกับปลั๊ก Help! (1965)
(Yells) Come on, quickly! Get them, men.มาได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาได้รับ ผู้ชาย ฉันกับคุณ Help! (1965)
(Yells) Quickly!ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่พวกเขา Help! (1965)
The time has come to act and act quickly!เราต้องรีบลงมือ Blazing Saddles (1974)
"Come quickly!""มาอย่างรวดเร็ว!" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quicklyA horse runs quickly.
quicklyAll of us climbed aboard quickly.
quicklyAncient customs are dying out quickly today.
quicklyAnother ten years went by quickly.
quicklyBad news travels quickly.
quicklyBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
quicklyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
quicklyBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
quicklyCare aged him quickly.
quicklyChildren grow up so quickly.
quicklyChildren grow very quickly.
quicklyChildren quickly adapt themselves to their new life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ    [ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
ปรื๋อ    [ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
อ้าว    [ADV] fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
เร็วไว [ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
อย่างเร็ว    [ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ระริก    [ADV] fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai definition: สั่นเร็วๆ
พรึบ    [ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ    [ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai definition: เต็มไปหมด
ผล็อย [ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
ผลุบผลับ    [ADV] hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash   
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary
QUICKLY    K W IH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quickly    (a) (k w i1 k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
さっさと[, sassato] (adv) (on-mim) quickly; (P) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] quickly-deteriorating jade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quickly \Quick"ly\, adv.
   Speedily; with haste or celerity; soon; without delay; quick.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quickly
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]
   2: with little or no delay; "the rescue squad arrived promptly";
     "come here, quick!" [syn: {promptly}, {quickly}, {quick}]
   3: without taking pains; "he looked cursorily through the
     magazine" [syn: {cursorily}, {quickly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top