Search result for

proceeds

(39 entries)
(0.8334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceeds-, *proceeds*, proceed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceeds[N] รายได้, Syn. interest, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return

English-Thai: Nontri Dictionary
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceeds of auctionเงินรายได้จากการขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what I said proceedsดู และนี้คือสุดยอดวิชาของข้า Sex Is Zero (2002)
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก The Corporation (2003)
I'll finish it... and I'll donate the proceeds... to his wife and kids.ไปเห็นอะไรมา งั้นไปกับเฮย์ส คนอีก 15 ผมจะรอตรงประตู จนกว่าคุณจะกลับมา King Kong (2005)
We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids. King Kong (2005)
The proceeds will all go to children with heart disorders and... I'll make sure to buy you.รายได้จากงานนี้ จะนำไปบริจาคให้แก่เด็กที่เป็นโรคหัวใจและ... ฉันจะซื้อคุณให้ได้ Art of Seduction (2005)
AND THE PROCEEDS WERE GIVEN TO CHARITY.และเงินที่ประมูลถูกมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมด Family/Affair (2007)
I heard that you were giving us some of the proceeds?ฉันได้ยินว่า นายจะให้เงินเราจำนวนนึงใช่มั้ย Charlie Bartlett (2007)
Probably bought the pedal car with the proceeds.เพราะจะเอาเงินมาซื้อจักรยานนั่นล่ะ Hot Fuzz (2007)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
The proceeds and the piss-offs are both yours to deal with.เงินที่ได้และพวกที่โกรธคุณ ทั้งสองเรื่องคุณต้องรับมือเอง The Bank Job (2008)
Were he proceeds to buy me... the most awful dinner I've ever had.และเค้าก็ต่อด้วยการ/Nเลี้ยงข้าวมื้อที่แย่ที่สุดที่ชั้นเคยทาน Made of Honor (2008)
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedsBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
proceedsThe proceeds from the bond issue will be used to finance the budget deficit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายได้จากการขาย[n. exp.] (rāidāi jāk kān khāi) EN: proceeds of sale   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEEDS    P R AH0 S IY1 D Z
PROCEEDS    P R OW0 S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceeds    (n) (p r ou1 s ii d z)
proceeds    (v) (p r @1 s ii1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlös {m}; Einnahmen {pl} | den Erlös aufteilenproceeds | to split the proceeds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロシーズ[, puroshi-zu] (n) proceeds [Add to Longdo]
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities) [Add to Longdo]
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P) [Add to Longdo]
収益金[しゅうえききん, shuuekikin] (n) proceeds; earnings [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) [Add to Longdo]
総売り上げ;総売上[そううりあげ, souuriage] (n) total sales; total proceeds [Add to Longdo]
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P) [Add to Longdo]
売上金[うりあげきん, uriagekin] (n) proceeds; (P) [Add to Longdo]
売上高(P);売り上げ高[うりあげだか, uriagedaka] (n) sales; amount sold; proceeds; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceeds \Pro"ceeds\, n. pl.
   That which comes forth or results; effect; yield; issue;
   product; sum accruing from a sale, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proceeds
   n 1: the income or profit arising from such transactions as the
      sale of land or other property; "the average return was
      about 5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings},
      {proceeds}, {yield}, {payoff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top