Search result for

poultry

(46 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poultry-, *poultry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poultry[N] สัตว์ปีก, Syn. fowl, pullets
poultryman[N] คนเลี้ยงเป็ดไก่, See also: พ่อค้าสัตว์ปีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poultry(โพล'ทรี) n. สัตว์ปีก,เป็ด,ไก่
poultryman(โพล'ทรีเมิน) n. คนเลี้ยงเป็ดไก่,พ่อค้าสัตว์ปีก

English-Thai: Nontri Dictionary
poultry(n) เป็ด,ไก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poultryสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Poultry industryอุตสาหกรรมสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Poultry sexingการคัดเพศสัตว์ปีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry in Europe and Asia.95% ของถั่วเหลืองเหล่านี้ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ในยุโรปและเอชีย Home (2009)
You have 700 pages of just sauce and poultry recipes.คุณมี700หน้า เฉพาะสูตรของซอสกับการทำเป็ด Julie & Julia (2009)
Women are not poultry. You can't just grab.ผู้หญิงไม่สัตว์ปีก คุณไม่สามารถไล่ตะครุบ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Okay, so maybe it's not as sexy as dead poultry in Africa, but you gotta admit the timing's a little hinky here, Mark.โอเค บางทีมันไม่ได้ดูเซ็กส์ซี่ เท่าซากสัตว์ปีกในอัฟริกา แต่นายต้องยอมรับ ว่าเรายังมีแสงสว่างอยู่บ้าง ในที่นี้นะมาร์ค Black Swan (2009)
You are working as a tool of the poultry lobbyists.พวกคุณตกเป็นเครื่องมือ ของพวกวิ่งเต้นด้านสัตว์ปีก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Used on meat and poultry.ที่ใช้คู่กับเนื้อและไก่ Introduction to Statistics (2009)
Now that's what I call poultry in motion.นั่นแหละที่ฉันเรียกว่า.. ไก่ทอดบินได้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Poultry!สัตวี์ปก Your Highness (2011)
High school-- a small world unto itself, combining all the warmest elements of a federal work camp with those of a third-world poultry farm.โรงเรียนมัธยม... โลกใบเล็กๆจนกระทั่ง การรวมตัวอย่างอบอุ่น เหมือนการออกค่ายของรัฐบาล Those Kinds of Things (2011)
You ever get sick from poultry?เธอเคยป่วย จากสัตว์ปีกมั้ย? Last Temptation (2011)
Not the university; the poultry farm.ไม่ใช่มหาลัยหรอกค่ะ เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ค่ะ Goodbye (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poultryHe keeps a small poultry yard.
poultryHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ปีก[N] poultry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอง[n.] (føng) EN: [classifier : poultry eggs]   FR: [classificateur : oeufs de volaille]
ไขมันสัตว์ปีก[n. exp.] (khaiman sat pīk) EN: poultry fat   FR: graisse de volaille [f]
เป็ดไก่[n.] (pet kai) EN: poultry ; fowl   FR: volaille [f]
สัตว์ปีก[n. exp.] (sat pīk) EN: poultry   FR: volaille [f] ; animal ailé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POULTRY    P OW1 L T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poultry    (n) (p ou1 l t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geflügelfarm {f}poultry farm [Add to Longdo]
Geflügelschere {f}poultry shears [Add to Longdo]
Geflügelzucht {f}poultry farming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家禽[かきん, kakin] (n) poultry; fowls [Add to Longdo]
家禽類[かきんるい, kakinrui] (n) domestic poultry [Add to Longdo]
禽舎[きんしゃ, kinsha] (n) poultry shed [Add to Longdo]
鶏舎[けいしゃ, keisha] (n) poultry house [Add to Longdo]
鶏糞[けいふん, keifun] (n) poultry manure; chicken droppings [Add to Longdo]
赤肉[あかにく, akaniku] (n) (1) red meat; (2) dark meat on poultry (leg, thigh) [Add to Longdo]
鳥(P);禽[とり, tori] (n) (1) bird; (2) (See 鶏) bird meat (esp. chicken meat); fowl; poultry; (P) [Add to Longdo]
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in [Add to Longdo]
養鶏[ようけい, youkei] (n) poultry raising; poultry farming; chicken farming; (P) [Add to Longdo]
養鶏家[ようけいか, youkeika] (n) poultry farmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家禽[jiā qín, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄣˊ, ] poultry; domestic fowl [Add to Longdo]
禽畜[qín chù, ㄑㄧㄣˊ ㄔㄨˋ, ] poultry and livestock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poultry \Poul"try\, n. [From {Poult}.]
   Domestic fowls reared for the table, or for their eggs or
   feathers, such as cocks and hens, capons, turkeys, ducks, and
   geese.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poultry
   n 1: a domesticated gallinaceous bird thought to be descended
      from the red jungle fowl [syn: {domestic fowl}, {fowl},
      {poultry}]
   2: flesh of chickens or turkeys or ducks or geese raised for
     food

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top