Search result for

pote

(142 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pote-, *pote*
Possible hiragana form: ぽて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless
potence[N] อำนาจ, See also: สมรรถภาพ, Syn. potency
potency[N] ศักยภาพ, See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง, Syn. power, energy, vigor, influence, control, Ant. weakness
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
potential[ADJ] ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potence(โพ'เทินซฺ) n. = potency
potency(โพ'เทินซี) n. กำลัง,อำนาจ,พลัง,ความแรง,ความแข็งแรง,สมรรถภาพ,ความได้ผล,บุคคลหรือสิ่งที่มีอำนาจ, Syn. power,authority
potent(โพ'เทินทฺ) adj. มีกำลัง,มีอำนาจ,มีพลัง,มีผล,แรง,สามารถ,มีอำนาจ,สามารถสืบพันธ์ได้., See also: potentness n.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ
compote(คอม'โพท) n. น้ำเชื่อมผลไม้,จานผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก
impotence(n) ความหมดอำนาจ,ความหมดกำลัง,ความตายด้าน
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potential due to hydrostatic pressureศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
potential energypotential energy, พลังงานศักย์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential energyพลังงานศักย์, พลังงานที่สะสมในวัตถุหรืออนุภาคซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]
Potenxtial energyพลังงานศักย์
พลังงานที่มีในวัตถุ เนื่องจากตําแหน่งที่อยู่ของวัตถุนั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
Not like there wasn't potential.แค่นั้นมันไม่มีศักยภาพ ที่จะให้เกิดเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
This way looks potentially dangerous.ทางนี้ดูท่าจะมีอันตรายได้มาก Destroy Malevolence (2008)
The potential to be...มีศักยภาพที่จะเป็น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm afraid I've got some potentially bad news for you, Michael.ผมเกรงว่าจะมีข่าวร้าย มาบอกคุณ ไมเคิล The Bank Job (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
- Why have you brought me here? - Because you have the potentialแล้วทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่ละครับ เพราะตัวเธอมีศักยภาพ Superhero Movie (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
Potential future president, or unemployed pothead? Tough.เป็นไปได้กับอนาคตประธาธิบดี หรือจะเอาขี้ยาไม่มีงานทำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
If you remain neutral, you're emotionally withdrawn, potentially catatonic;ถ้าคุณทำตัวเฉยๆ เค้าก็จะหาว่าคุณกำลังหมดความรู้สึก อาจเป็นอัมพาตจากการช๊อค Changeling (2008)
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poteHe is a potential world champion.
poteHe is a potential leader.
poteIts potential influence cannot be overestimated.
potePotential customers have been listed.
poteBig cities have too high a potential for riots.
poteNew Year shrine visit; which shrines are potent?
poteEveryone, whether an actual or potential patient.
poteAll children are potential geniuses.
poteOur words are potentially ambiguous.
poteEveryone believes in their own potential.
poteWe all think he has star potential because he's so cool.
poteI discerned the potential of great things in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านตรงข้ามมุมฉาก[n. exp.] (dān trongkhām mumchāk) EN: hypotenuse   FR: hypoténuse[f]
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; pote
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sakkayaphāp manut) EN: human potential development   
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast   FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
เครื่องดินเผา[n. exp.] (khreūang dinphao) EN: pottery   FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTE    P OW1 T
POTEAT    P OW0 T IY1 T
POTEET    P AA1 T IY0 T
POTENT    P OW1 T AH0 N T
POTENZA    P OW0 T EH1 N Z AH0
POTENCY    P OW1 T AH0 N S IY0
POTEMPA    P OW0 T EH1 M P AH0
POTEETE    P AA1 T IY0 T
POTEMKIN    P AH0 T EH1 M K IH2 N
POTENTATE    P OW1 T AH0 N T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poteen    (n) (p o1 t ii1 n)
potent    (j) (p ou1 t n t)
potency    (n) (p ou1 t n s ii)
potently    (a) (p ou1 t n t l ii)
potencies    (n) (p ou1 t n s i z)
potentate    (n) (p ou1 t n t ei t)
potential    (n) (p @1 t e1 n sh l)
potentates    (n) (p ou1 t n t ei t s)
potentials    (n) (p @1 t e1 n sh l z)
potentially    (a) (p @1 t e1 n sh @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
Potenz {f}potency; virility [Add to Longdo]
Potenz {f} | zweite Potenz {f} | dritte Potenz {f}power | square | cube [Add to Longdo]
Potenz (n-te von x) {f} [math.](x to the) power (of n) [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Potenzial {n}; Potential {n} [alt]potential [Add to Longdo]
Potenzierung {f}potentialization [Add to Longdo]
Potenzmenge {f} [math.]power set [Add to Longdo]
Potenzreihe {f} [math.]power series [Add to Longdo]
Potenzschreibweise {f}power mode [Add to Longdo]
potent {adj} | potenter | am potentestenpotent | more potent | most potent [Add to Longdo]
potent {adv}potently [Add to Longdo]
potenzialbehaftet; potentialbehaftet [alt] {adj}non-floating; non-isolated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
インポ[, inpo] (n) (abbr) (See インポテンツ) impotence [Add to Longdo]
インポテンス;インポテンツ[, inpotensu ; inpotentsu] (n) impotence (ger [Add to Longdo]
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
コンポート[, konpo-to] (n) compote [Add to Longdo]
スイートポテト[, sui-topoteto] (n) sweet potato [Add to Longdo]
スカラーポテンシャル[, sukara-potensharu] (n) scalar potential [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.) [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity [Add to Longdo]
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability [Add to Longdo]
电位器[diàn wèi qì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  pote
     jug; pot
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top